Kontrola biletów

Automaty mobilne znajdujące się w pojazdach KMK stanowią uzupełniający kanał sprzedaży. Awaria automatu biletowego w danym pojeździe nie upoważnia do bezpłatnego przejazdu środkami KMK. W takiej sytuacji kontrolerzy są zobligowani nałożyć opłaty dodatkowe na pasażerów podróżujących bez ważnego biletu.

Od dnia 1 lutego 2016 roku podmiotem uprawnionym do kontroli biletów w środkach Komunikacji Miejskiej w Krakowie jest:

Zakłady Wielobranżowe „Renoma” Sp. z o.o. z filią w Krakowie
ul. Wileńska 2 A
31-413 Kraków,
tel. 12 306 77 11,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Podstawą do przeprowadzania kontroli biletów w stosunku do pasażerów jest zawarcie umowy przewozu, które następuje wraz z wejściem pasażera do pojazdu.
Z chwilą zawarcia umowy przewozu pasażer, który nie posiada ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów, w pierwszej kolejności po wejściu do pojazdu jest obowiązany skasować bilet.

Do przeprowadzania kontroli dokumentów przewozu w pojazdach komunikacji miejskiej uprawnione są osoby upoważnione przez Dyrektora ZTP.

Osoby uprawnione do kontroli biletów zobowiązane są posiadać identyfikator służbowy, umieszczony w widocznym miejscu.

Identyfikator

Identyfikator służbowy kontrolera zawiera:
1) nazwę „Komunikacja Miejska w Krakowie - Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie”;
2) zdjęcie kontrolera;
3) numer identyfikacyjny kontrolera;
4) okres ważności identyfikatora;
5) zakres upoważnienia;
6) pieczęć i podpis wystawcy;
7) hologram.

Wzór identyfikatora obowiązujący od dnia 01.02.2020 roku.

Zasady kontroli biletów

Zasady i warunki prowadzenia kontroli biletów w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie zostały określone w REGULAMINIE KONTROLI BILETÓW- przyjętym Zarządzeniem Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.
W pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie kontrola biletów odbywa się przez całą dobę. Prowadzona jest przez pracowników spółki kontrolującej, którzy winni być wyposażeni w identyfikator i terminal mobilny służący do kontroli biletów.


 

Reklamacje

Każdy podróżny, który jest właścicielem ważnego biletu imiennego, okresowego - KKM lub jest posiadaczem dokumentu uprawniającego do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych, którego nie posiadał przy sobie w czasie kontroli, może w ciągu 7 dni od chwili wystawienia wezwania do zapłaty okazać taki dokument celem otrzymania zwrotu zapłaconej opłaty dodatkowej lub anulowania otrzymanego wezwania do zapłaty.

Okazanie może być dokonane:

 1. osobiście lub korespondencyjnie pod adresem:  Z.W. Renoma, przy ul. Wileńskiej 2a, w Krakowie
  W przypadku nieokazanego podczas kontroli dokumentu, uprawniającego do bezpłatnych bądź ulgowych przejazdów, należy przesłać jego kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wystawcę lub notariusza, listem poleconym na wskazany wyżej adres. Data stempla pocztowego nie może być późniejsza niż 7 dni od  kontroli.
 2. elektronicznie pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
  Tylko w odniesieniu do karty KKM  lub biletu okresowego, zapisanego na legitymacji, dopuszcza się przesłanie skanu, w jakości pozwalającej na identyfikację numeru karty i numeru klienta / albumu.

Warunkiem zwrotu pobranej opłaty dodatkowej lub anulowania wezwania do zapłaty, w każdym z powyższych przypadków, jest dokonanie przelewem, opłaty manipulacyjnej, w wysokości 16,00 zł, na rachunek podany powyżej (również w terminie 7 dni od wystawienia opłaty / wezwania).

Każdy pasażer, który nie zgadza się z decyzją kontrolera o nałożeniu opłaty dodatkowej, może zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2019 Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie z dnia 9 stycznia 2019 r. pkt. 32.  złożyć reklamację:

 1. pocztą elektroniczną (w formie dokumentowej) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. w formie pisemnej do Z.W. „Renoma” Sp. z o.o. przy ul. Wileńskiej 2A w Krakowie
 3. osobiście w siedzibie Spółki Z.W. Renoma (adres powyżej).

Zastrzega się, że nie będzie rozpatrywana reklamacja dotycząca wezwania do zapłaty, uregulowanego u kontrolera, a pozbawionego danych osobowych pasażera.
Termin złożenia reklamacji wynosi 3 miesiące od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego każda reklamacja powinna zawierać:

 1. datę sporządzenia reklamacji,
 2. nazwę i siedzibę adresata,
 3. imię i nazwisko (nazwę) i miejsce zamieszkania osoby składającej reklamację,
 4. tytuł oraz uzasadnienie reklamacji,
 5. kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego),
 6. wykaz załączonych dokumentów
 7. podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd, (...)) oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia, w tym poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.

Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków formalnych podróżny zostanie wezwany do usunięcia braków terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania uzupełnionych dokumentów.


 

Uiszczenie opłaty dodatkowej / wezwanie do zapłaty / zniżka

W przypadku stwierdzenia braku ważnego biletu lub uprawnień do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu, kontroler wzywa pasażera do uiszczenia opłaty dodatkowej oraz należności za przewóz.

Wysokość opłat dodatkowych:

 RODZAJ OPŁATYSPOSÓB USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY DODATKOWEJ
1

opłata dodatkowa za przejazd pasażera bez ważnego biletu/dokumentu przewozu bądź dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego

30-krotność ceny biletu czasowego 90-minutowego normalnego - 240,00 zł

 

W  przypadku  uiszczenia  opłaty  dodatkowej  w ciągu  7  dni  od  daty  wystawienia  wezwania  do  zapłaty (u kontrolującego  lub  w  sposób  określony  na  wezwaniu)  jej  wysokość  zostaje  obniżona o 50%.

2 opłata dodatkowa za przejazd pasażera bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu ulgowego

20-krotność ceny biletu czasowego 90-minutowego normalnego - 160,00 zł

 

W  przypadku  uiszczenia  opłaty  dodatkowej  w ciągu  7  dni  od  daty  wystawienia  wezwania  do  zapłaty (u kontrolującego  lub  w  sposób  określony  na  wezwaniu)  jej  wysokość  zostaje  obniżona o 30%.

3 opłata dodatkowa za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt

20-krotność ceny biletu czasowego 90-minutowego normalnego - 160,00 zł

 

W  przypadku  uiszczenia  opłaty  dodatkowej  w ciągu  7  dni  od  daty  wystawienia  wezwania  do  zapłaty (u kontrolującego  lub  w  sposób  określony  na  wezwaniu)  jej  wysokość  zostaje  obniżona o 30%.

4 opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego, bez uzasadnionej przyczyny 65-krotność ceny biletu czasowego 90-minutowego normalnego - 520,00 zł
5 opłata  manipulacyjna  za  czynności  związane  z pobraniem  opłaty  dodatkowej  lub  wystawieniem wezwania do zapłaty  w przypadkach ich umorzenia, określonych w zał. Nr 3 do uchwały § 12 ust. 4) 2-krotność ceny biletu czasowego 90 -minutowego normalnego - 16,00 zł

 

Opłaty te mogą być:

 1. wniesione na miejscu kontroli u kontrolera biletów – w formie gotówkowej lub kartą płatniczą za potwierdzeniem wpłaty – wówczas kwota zostaje obniżona o 50 % w stosunku do podstawy w przypadku opłaty wymienionej w pkt 1 lub zostaje obniżona o 30 % w stosunku do podstawy w przypadku opłat wymienionych w pkt 2-3.
 2. uregulowane w ciągu 7 dni – wówczas kwota zostaje obniżona o 50 % w stosunku do podstawy w przypadku opłaty wymienionej w pkt 1 lub zostaje obniżona o 30 % w stosunku do podstawy w przypadku opłat wymienionych w pkt 2-3.
 3. uregulowane w terminie 14 dni od dnia wystawienia – należy uiścić pełną kwotę opłaty dodatkowej.

Płatności można dokonać w 2 i 3 przypadku:

 • w siedzibie Firmy: Z. W. „Renoma” Sp. z o.o. ul. Wileńska 2 A, 31-413 Kraków,
  poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 08:00 – 16:00 oraz środy w godzinach 10.00 – 18.00,
 • przesłać na konto nr: 65 1090 1098 0000 0001 3176 8346 Santander Bank Polska S.A.
  w tytule wpłaty należy podać nr wezwania do zapłaty

Należność za przewóz stanowiąca równowartość ceny biletu jednoprzejazdowego dla 1 osoby/60-minutowego nie podlega pomniejszeniu.
W 2 i 3 przypadku kontroler wzywa pasażera do okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i na jego podstawie wystawia wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej.
Pokwitowanie opłaty dodatkowej lub wezwanie do zapłaty wystawione w pojeździe komunikacji miejskiej upoważnia pasażera do kontynuowania jazdy jedynie pojazdem, w którym została nałożona.
W przypadku uiszczenia przez pasażera opłaty dodatkowej i należności za przewóz na miejscu kontroler biletów jest zobowiązany wydać pasażerowi pokwitowanie w formie wypełnionego wzoru potwierdzenia zapłaty.

W przypadku odmowy zapłacenia należności na miejscu kontroler, w celu ustalenia tożsamości pasażera, ma prawo żądać okazania dokumentu potwierdzającego tę tożsamość. Po okazaniu dokumentu kontroler na jego podstawie wypisuje i wręcza pasażerowi, za pisemnym, czytelnym potwierdzeniem, wezwanie do zapłaty należności przewozowej (równowartość biletu jednoprzejazdowego) oraz opłaty dodatkowej.

Wzory druków:

Każdy podróżny, który nie ureguluje opłaty lub nie wyjaśni sprawy w terminie, może spodziewać się otrzymania wezwania do zapłaty, kierowanego przez dział windykacji.
W przypadku braku reakcji na pisma wzywające do uregulowania należności, po upływie 3 miesięcy od chwili wystawienia wezwania do zapłaty, dział windykacji skieruje do Sądu pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, co zwiększy należność o odsetki ustawowe, koszty postępowania sądowego oraz koszty zastępstwa procesowego. W przypadku braku reakcji na nakaz zapłaty zostanie skierowany wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji zasądzonej przez Sąd należności, co zwiększy koszty zadłużenia o koszty egzekucji komorniczej.


 

Ważne informacje dla pasażerów

Uprzejmie przypominamy, że w okresie wakacyjnym tj. od 1 lipca do 31 sierpnia, uprawnienie do bezpłatnych podróży na podstawie legitymacji ucznia szkoły podstawowej i dotychczasowych gimnazjów zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków nie obowiązuje. W związku z czym informujemy o konieczności dokonywania przez uczniów ulgowej opłaty przewozowej w ww. okresie.
W odniesieniu do zobowiązań powstałych przed dniem 1 lutego 2016 roku należy kontaktować się z Spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., ul. Świętego Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków, pokój 206 (nr telefonu: 12 254 13 12). Reklamacje i skargi dotyczące wezwań do zapłaty wystawione przed datą 1 lutego 2016 r. należy składać do MPK SA.

ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS KONTROLI BILETÓW SKA ważnych na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów PROWADZONEJ W ŚRODKACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE - znajdziesz TUTAJ