Zasady funkcjonowania systemu

Podstawowe informacje o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Krakowie

 

 Podstawy prawne organizowania publicznego transportu zbiorowego przez gminy
 1. Art.7 ust. 1 pkt 4 i art 9 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.) stanowi, iż zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, do których należą sprawy lokalnego transportu zbiorowego, jest zadaniem własnym gminy. Zadanie to ma charakter zadania użyteczności publicznej.
 2. Usługi w zakresie transportu do których należy komunikacja miejska, jako usługi powszechnie dostępne o charakterze użyteczności publicznej zalicza się do gospodarki komunalnej na podstawie przepisu Art. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej.
 3. Szczegółowe przepisy dotyczące organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w  transporcie zbiorowym określa Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2010 Nr 5 poz. 13), która weszła w życie z dniem 1 marca 2011 roku.

 

 Zasady zarządzania publicznym transportem zbiorowym w Krakowie i aglomeracji krakowskiej

Od 1 sierpnia 2006 roku funkcjonuje w Krakowie model zarządzania i finansowania lokalnego transportu zbiorowego polegający na:

 • w ramach wyspecjalizowanej jednostki miejskiej działają struktury organizacyjne zajmujące się zarządzaniem i organizowaniem komunikacji miejskiej w obszarze Gminy Miejskiej Kraków, a od 1 stycznia 2008 roku także w imieniu gmin – sygnatariuszy porozumień międzygminnych w obszarze aglomeracji krakowskiej,
 • obowiązuje długoterminowa umowa o świadczenie usług publicznych zawarta z głównym operatorem komunikacji miejskiej tj. Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A.,
 • prowadzone są działania na rzecz wykorzystania sektora prywatnego do wykonywania części usług autobusowych (docelowo 15 % przewozów),
 • wpływy ze sprzedaży biletów i nałożonych opłat dodatkowych stanowią dochód budżetu Miasta,
 • corocznie w budżecie Miasta Krakowa przeznaczane są środki na zapłatę wynagrodzenia za realizację umów wykonawcom usług przewozowych oraz innych usług związanych z usługą przewozową.

Gmina Miejska Kraków, której na mocy zawartych porozumień powierzono wykonywanie zadań w zakresie regulacji taryfowych oraz organizacji gminnych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w obszarze objętym integracją międzygminną, zapewnia usługi przewozu osób w ramach systemu Komunikacja Miejska w Krakowie (KMK).

Po stronie Miasta leżą prawa oraz obowiązki właścicielskie dotyczące wszystkich elementów infrastruktury transportu zbiorowego (pętle i dworce autobusowe, pętle tramwajowe, torowiska, sieć trakcyjna, układ zasilania elektroenergetycznego trakcji tramwajowej, urządzenia sieci, torów i podstacji trakcyjnych wraz z układami pomiarowo – rozliczeniowymi, przystanki) - zarząd nad obiektami i  urządzeniami infrastruktury transportu zbiorowego sprawuje jednostka miejska Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT), ponosząc koszty ich utrzymania. ZIKiT odpowiada także za legalizację urządzeń i ponosi koszty z tym związane oraz koszty napraw.

Statut jednostki miejskiej ZIKiT obejmuje także zadania z zakresu organizacji gminnych przewozów pasażerskich. Pełniąc rolę „organizatora transportu publicznego” ZIKiT wykonuje zadania organizowania i zarządzania publicznym transportem zbiorowym na liniach komunikacyjnych w obszarze Miasta Krakowa i aglomeracji krakowskiej.

 

 Integracja międzygminna w zakresie publicznego transportu zbiorowego

W 2007 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XXVII/354/07 w sprawie realizacji przez Gminę Miejską Kraków zintegrowanego aglomeracyjnego transportu zbiorowego, w której zadeklarowała wolę zawarcia, z wymienionymi w uchwale gminami, porozumień międzygminnych w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie organizacji przewozów, regulacji taryfowych oraz stanowienia przepisów porządkowych. Od roku 2007 do ww. porozumień z Gminą Miejską Kraków przystąpiło łącznie 16 samorządów. Są to: Biskupice, Czernichów, Iwanowice, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Słomniki, Skała, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki. Nastąpiło zmodyfikowanie obsługi komunikacyjnej strefy podmiejskiej aglomeracji krakowskiej. Pierwszym rokiem obowiązywania porozumień był rok 2008.

Gmina Miejska Kraków na mocy zawartych porozumień wykonuje zadania w zakresie regulacji taryfowych oraz organizacji gminnych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Ceny biletów oraz uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych, obowiązujące w systemie komunikacji zbiorowej na całym obszarze objętym porozumieniami, ustala Rada Miasta Krakowa. Sprzedaż biletów na przejazd komunikacją miejską na liniach objętych porozumieniami prowadzi Gmina Miejska Kraków, wpływy z  tytułu tej sprzedaży stanowią dochody budżetu miasta Krakowa. Zadania organizowania i zarządzania przewozami na liniach komunikacyjnych objętych porozumieniami, obejmujące także dystrybucję biletów oraz kontrole biletowe realizowane są przez jednostkę organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków, której statut obejmuje zadania z zakresu organizacji gminnych przewozów pasażerskich. Jednostką miejską, która obecnie realizuje zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz na podstawie zawartych porozumień międzygminnych na obszarze 16 Gmin: Biskupic, Czernichowa, Iwanowic, Kocmyrzowa – Luborzycy, Liszek, Michałowic, Mogilan, Niepołomic, Skały, Skawiny, Słomnik, Świątnik Górnych, Wieliczki, Wielkiej Wsi, Zabierzowa, Zielonek jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT). Usługi przewozu osób w obszarze objętym integracją międzygminną świadczone są w ramach systemu Komunikacja Miejska w Krakowie.

Każda z Gmin przekazuje do budżetu Miasta dotacje stanowiące udział w finansowaniu kosztów realizacji usług przewozowych świadczonych na liniach autobusowych w zakresie określonym w  porozumieniu, w kwotach wyliczanych jako iloczyn:

 1. ustalonej na dany rok stawki jednostkowej za 1 wozokilometr kupowany u przewoźników,
 2. liczby wykonanych wozokm autobusowych określonych w porozumieniu,
 3. procentowego wskaźnika udziału Gminy w kosztach zamawianych usług. 

 

 Taryfa przewozowa

Rada Miasta Krakowa podejmując stosowne uchwały określa poziom cen za świadczone usługi przewozowe organizowane w ramach systemu Komunikacja miejska w Krakowie, wskazując jednocześnie poziom ulg i zwolnień dla uprawnionych osób.

Od 4 sierpnia 2011 roku podstawę prawną dla wprowadzenia jednoznacznie określonych opłat za przejazdy w obszarze strefy miejskiej oraz w dwóch strefach biletowych stanowią ustalenia przyjętej przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XXI/231/11 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zmianami). Zgodnie z zapisami tej uchwały granica administracyjna Gminy Miejskiej Kraków stanowi granicę stref biletowych miejskiej i podmiejskiej.

Duży zakres obowiązujących na mocy ww. uchwały uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych ma wpływ na poziom uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej . Dodatkowo obowiązek respektowania przez przewoźników uprawnień dla dodatkowych grup pasażerów (studenci, kombatanci) wynika z przyjętych przez Sejm RP ustaw.

Przy tak określonych warunkach dochody uzyskane ze sprzedaży biletów nie pokrywają w całości kosztów ponoszonych przez budżet Miasta Krakowa na organizację przewozów w obszarze objętym integracją międzygminną w ramach zintegrowanego publicznego transportu zbiorowego.

 

Granice stref taryfowych

 

 

 Księga Identyfikacji Wizualnej Pojazdów

Obowiązujące schematy malowania i sposób oznakowania pojazdów wykorzystywanych do przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, organizowanych w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie, zostały określone w przyjętej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1283/2014 z dnia 14.05.2014 roku Księdze Identyfikacji Wizualnej Pojazdów Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Przyjęta Księga Identyfikacji Wizualnej Pojazdów KMK jest I etapem Katalogu Identyfikacji Wizualnej Komunikacji Miejskiej w Krakowie, którego opracowanie jest planowane. Prezentuje zasady malowania autobusów i tramwajów oraz ich oznakowania na zewnątrz i wewnątrz.

 

Zgodnie z ww. Zarządzeniem:

 1. Przyjęte w Księdze Identyfikacji Wizualnej Pojazdów schematy malowania oraz oznakowania, określone dla poszczególnych modeli taboru wykorzystywanego na liniach KMK, są obowiązujące dla pojazdów nowych, wprowadzanych do obsługi. Sposób malowania nowych modeli nieuwzględnionych w dokumencie, będzie określany na bieżąco,karty takich pojazdów stopniowo dołączane do Księgi.
 2. Pojazdy eksploatowane przed wejściem w życie niniejszego Zarządzenia, oznakowane w sposób odbiegający od obowiązującego określonego w odpowiednio załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia, powinny być sukcesywnie dostosowywane do wytycznych w nich zawartych – zaleca się przeprowadzanie obowiązującego malowaniaoznakowania w przypadku podejmowania generalnych napraw pojazdu.

 

Tom I i II Księgi, stanowiące odpowiednio załącznik Nr 1 i 2 do ww. zarządzenia można znaleźć tutaj.

 

 Umowy przewozowe

W zawieranych z operatorami umowach przewozowych ZIKiT określa warunki świadczenia usług przewozowych – w umowach zdefiniowane są m.in. parametry usługi takie jak: trasy linii, częstotliwość kursowania pojazdów linii, pory dnia objęte obsługą, praca przewozowa w poszczególnych trakcjach; wymagania jakościowe; parametry i wyposażenie techniczne taboru itp. a także warunki wyliczania i wypłaty wynagrodzenia za wykonywane usługi. Zawierane umowy są kontraktami brutto - podstawą zapłaty wynagrodzenia są stawki jednostkowe: cena jednego pociągokilometra w trakcji tramwajowej i jednego wozokilometra w trakcji autobusowej. Jednostkowe stawki bazowe mogą podlegać corocznej waloryzacji, przeprowadzanej na wniosek operatorów zgodnie z określonymi w umowach warunkami. Wypłacane wynagrodzenie uwzględnia przewozy faktycznie wykonane przez operatorów.

W umowach określone są procedury prowadzenia przez Zamawiającego (ZIKiT) kontroli realizacji przewozów, ich jakości oraz należytego wykonania umowy w pełnym zakresie a także sposób wyliczania pomniejszenia wynagrodzenia z tytułu stwierdzonych uchybień.

Corocznie w budżecie Miasta Krakowa w ramach zadania bieżącego „Lokalny transport zbiorowy” przeznaczane są środki finansowe na zapłatę wynagrodzenia należnego operatorom i wykonawcom usług związanych z przewozami.

 

 1. Umowa z MPK SA

Największym operatorem świadczącym usługi przewozowe w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie jest komunalna Spółka Akcyjna Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie (MPK SA). W 2006 roku zostało udzielone Spółce zamówienie na świadczenie usług w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych w trybie z wolnej ręki, na co uzyskano zgodę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Ze względu na dużą wartość zamówienia podlegało ono kontroli uprzedniej Urzędu Zamówień Publicznych. Długoterminowa umowa na „Świadczenie usług komunikacji miejskiej w Krakowie” od 1 stycznia 2008 roku obejmowało również zakresem obsługę autobusową obszaru aglomeracji krakowskiej. Stroną tej umowy w imieniu Gminy Miejskiej Kraków jest ZIKiT. Umowa ma charakter kontraktu brutto – podstawą zapłaty wynagrodzenia za usługi przewozowe są stawki jednostkowe: cena jednego pociągokilometra w trakcji tramwajowej i jednego wozokilometra w trakcji autobusowej. Wynagrodzenie wyliczane jest jako iloczyn stawek jednostkowych i faktycznie wykonanej efektywnej pracy przewozowej na liniach komunikacyjnych (bez zjazdów i dojazdów z zajezdni).

 W zakresie ww. umowy znajduje się aktualnie tylko jeden obszar działania, tj. świadczenie usług komunikacji miejskiej w zakresie przewozów tramwajowych - w okresie 14 lat tj. do 31 lipca 2020 roku.

Zgodnie z zamieszczonym ogłoszeniem z dnia 18 lipca 2013 r. o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez Gminę Miejską Kraków planuje się bezpośrednie zawarcie umowy zgodnie z Art. 22, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. w Krakowie - podmiotem wewnętrznym, w rozumieniu rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. powołanym do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Przedmiotem nowej, wieloletniej umowy, która  obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 roku, są przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar miasta Krakowa i 15 gmin będących stronami porozumień międzygminnych, dla których Gmina Miejska Kraków jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego, z wyłączeniem linii objętych innymi umowami przewozowymi tj. umową z Mobilis Sp. z o. o., obowiązującą do 31 lipca 2024 r.

2. Umowa z MOBILIS Sp. z o.o.

Realizując zobowiązanie Miasta do wykorzystania sektora prywatnego dla wykonywania części usług autobusowych w wyniku przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w  trybie przetargu nieograniczonego zawarty został w dniu 7 listopada 2013 r. drugi wieloletni kontrakt przewozowy z firmą Mobilis Sp. z o. o. na „Świadczenie autobusowych usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Krakowie” w okresie od 31 lipca 2014 r. na okres 10 lat tj. do 31 lipca 2044 r. Usługi przewozowe są świadczone na dwunastu liniach autobusowych miejskich (ok. 4,5 mln wozokilometrów rocznie) pojazdami wielkopojemnymi, standardowymi oraz midi. Zamawiana wielkość usług przewozowych obejmuje liczbę wozokilometrów efektywnych, bez dojazdów i zjazdów z linii. Zgodnie z warunkami umownymi przewozy wykonywane są nowymi autobusami niskopodłogowymi, o wysokich standardach wyposażenia m. in. w urządzenia klimatyzacyjne, automaty do sprzedaży biletów itp. Umowa ma charakter kontraktu brutto – zapłata za wykonaną pracę przewozową zostaje wyliczana w oparciu o obowiązujące stawki jednostkowe - ceny jednego wozokilometra, zróżnicowane w zależności od typu taboru.

 

 Inne zadania wykonywane przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

ZIKiT wykonuje także zadania:

 • dystrybucji biletów uprawniających do korzystania z usług lokalnego transportu zbiorowego realizowanego na zamówienie Miasta (ZIKiT), osiągając tym sposobem dochody budżetu Miasta,
 • kontroli biletowej i windykacji należności z tytułu nałożenia opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu lub ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, osiągając tym sposobem dochody budżetu Miasta,
 • zarządu nad obiektami i urządzeniami infrastruktury transportu zbiorowego, w tym utrzymania pętli i dworców autobusowych, pętli tramwajowych, torowisk, sieci trakcyjnej, układu zasilania elektroenergetycznego trakcji tramwajowej,
 • utrzymania przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków,
 • pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Krakowa.

 Umowy związane z przewozami organizowanymi w ramach systemu KMK

Realizację zadań:

 • dystrybucji biletów uprawniających do korzystania z usług KMK realizowanych na zamówienie Miasta (ZIKiT),
 • kontroli biletowej i windykacji należności z tytułu nałożenia opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu lub ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego
 • utrzymania przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków,

zapewniają umowy zawarte z MPK SA w trybie powierzenia na mocy wydanych przez Prezydenta Miasta Krakowa Zarządzeń:

 

 1. Dystrybucja biletów KMK, kontrola biletowa, windykacja należności

Zakres umowy zawartej z MPK SA w 2006 roku obejmował także świadczenie w okresie 5 lat usług wspomagających usługi przewozowe tj. usługę dystrybucji biletów oraz kontrolę biletów i windykację.
W związku z upływem 5-letniego okresu obowiązywania te dwa segmenty usług zostały w roku 2011 na mocy Zarządzeń wydanych przez Prezydenta Miasta Krakowa powierzone Spółce MPK SA w trybie "in house".

 W związku z powyższym ZIKiT zawarł w 2011 r. dwie nowe umowy:

 1. na „prowadzenie dystrybucji biletów uprawniających do korzystania z usług przewozowych świadczonych w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie”, w oparciuZarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1524/2011 z dnia 2011-07-13 w sprawie powierzenia wykonywania ww. zadania, obejmowanego zakresem art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13), Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu S.A. w Krakowie. Okres obowiązywania umowy: 1.09.2011r. – 31.12.2015r.
 2. na „dokonywanie kontroli dokumentów przewozu osób korzystających z usług organizowanychramach systemu Komunikacji miejskiej w Krakowie oraz prowadzenie windykacji i egzekucji należności powstałych z tytułu wystawienia wezwań do zapłaty opłat dodatkowych i należności przewozowych” w oparciu o Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1523/2011 z dnia 2011-07-13 w sprawie powierzenia wykonywania ww. zadania, obejmowanego zakresem art. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13), Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu SA. Okres obowiązywania umowy: 1.08.2011r. – 31.07.2014r, przedłużony Aneksem do dnia 30.06.2015 r.

 

MPK SA prowadząc na rzecz Miasta/ZIKiT ww. usługi przekazuje do ZIKiT uzyskane z tego tytułu przychody, które następnie są odprowadzane jako dochód do budżetu Miasta Krakowa.

 

Za realizację ww. zadań MPK SA otrzymuje wynagrodzenie wyliczane zgodnie z zawartymi umowami.

 

 2. Utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworców

Na podstawie Zarządzenia Nr 9/9/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu wykonania zadania utrzymania przystanków komunikacji miejskiej, określonego w art. 3 ust. 2 pkt. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) a także art. 15 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. nr 5 poz. 13) ZIKiT zawarł z MPK SA umowę o świadczenie usług w zakresie utrzymania przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków, obowiązującą do dnia 31 grudnia 2014 roku.

 

Do obowiązków Spółki należy w szczególności patrolowanie ciągów komunikacyjnych i przyjmowanie zgłoszeń, sprzątanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców, wyposażanie przystanków w nową infrastrukturę, naprawy i remonty zdewastowanej infrastruktury na przystankach i dworcach, wywieszanie rozkładów jazdy i informacji pasażerskiej na przystankach i dworcach.

 

Za realizację ww. zadań MPK SA otrzymuje wynagrodzenie wyliczane zgodnie z zawartą umową.

 

 Utrzymanie infrastruktury tramwajowej

Zadania utrzymania bieżącego, konserwacji i napraw awaryjnych infrastruktury tramwajowej w  Krakowie realizowane są przez podmiot zewnętrzny na podstawie zawartych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie umów wieloletnich (3 lata). Obecnie realizowana umowa pn.: Utrzymanie, konserwacja i  naprawy awaryjne infrastruktury tramwajowej w Krakowie zawarta została w 2012 roku z Grupą ZUE S.A. - wykonawcą wyłonionym w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Termin realizacji przedmiotu umowy: 30 kwietnia 2015 roku.

 

 Remonty i modernizacje torowisk i węzłów rozjazdów

ZIKiT w zależności od wielkości środków finansowych jakie zostały przeznaczone na ten cel w budżecie Miasta w danym roku realizuje także zadania remontowe torowisk i modernizacje węzłów rozjazdów.

 

 Budowa i rozbudowa linii tramwajowych

Wypełniając funkcje inwestorskie dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Kraków będących w zakresie działania ZIKiT, jednostka ZIKiT realizuje zadania inwestycyjne m. in. dot. budowy, rozbudowy, przebudowy linii tramwajowych. Projektami zarządza będący w strukturach organizacyjnych ZIKiT Koordynator Projektów Strategicznych, do którego należy nadzór i  koordynacja projektów realizowanych przez, powołane przez Dyrektora ZIKIT, Jednostki Realizujące Projekt (JRP). Aktualnie realizowane Projekty:

 • ”Rozbudowa linii Tramwajowej KST Etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska – ul. Wielicka) w Krakowie”
 • „Przebudowa Linii Tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – Al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie”.

 

 Procedura uruchamiania urządzeń klimatyzacyjnych i grzewczych

 

Tramwaje i autobusy MPK S.A w Krakowie

 • klimatyzacja uruchamiana przy temperaturze zewnętrznej* powyżej +25'C;
 • ogrzewanie uruchamiane w tramwajach przy temperaturze w przedziale pasażerskim poniżej +5'C;
 • ogrzewanie uruchamiane w autobusach przy temperaturze w przedziale pasażerskim poniżej +5'C.

 

Autobusy Mobilis Sp. z o.o.

W przedziale pasażerskim autobusów powinna być utrzymana temperatura powietrza w zakresie: od +8'C do +22'C, z zastrzeżeniem, że w przypadku temperatury zewnętrznej powyżej +25'C, maksymalna temperatura w przedziale pasażerskim powinna być niższa co najmniej o 3'C od temperatury zewnętrznej, natomiast w przypadku temperatury zewnętrznej poniżej -10'C, temperatura w przedziale pasażerskim powinna być dodatnia.

Pojazdy posiadające klimatyzację:

 • autobusy typu AMZ CS10LF, 5 sztuk, obsługują linie numer 102 i 612;
 • autobusy typu AMZ CS12LF, 24 sztuki, obsługują linie numer 106, 109, 136, 142, 192, 193 i 578 (w dni wolne);
 • autobusy typu Autosan M12LF, 2 sztuki, obsługują linie numer 106, 109, 136, 142, 192, 193 i 578 (w dni wolne);
 • autobus typu Mercedes Conecto (standardowy), 1 sztuka, obsługuje linie numer 106, 109, 136, 142, 192, 193 i 578 (w dni wolne);
 • autobusy typu Mercedes Conecto G (przegubowe), 47 sztuk, obsługują linie numer 152, 159, 178, 189, 352, 501 i 578 (w dni powszednie).

 

* - Temperatura zewnętrzna to średnia temperatura wyliczana automatycznie z pomiarów stacji pogodowych rozmieszczonych na terenie miasta Krakowa, mierzona na wysokości 2 metrów nad poziomem gruntu.

 

Włączona klimatyzacja + Zamknięte Okna = Mniej spalin

 

Dla zwiększenia wydajności działania klimatyzacji w pojazdach konieczne jest zamknięcie wszystkich okien w czasie jej włączenia. Zapewnia to wyższą skuteczność pracy urządzenia a to przyczynia się do optymalnego zużycia paliwa oraz prądu. Stały napływ gorącego powietrza bezpośrednio do pojazdu (przez otwarte okna lub włazy dachowe) przy włączonej klimatyzacji, doprowadza w efekcie do zwiększenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery, powstających podczas spalania paliwa lub produkcji energii elektrycznej.

 

Informacja o włączeniu klimatyzacji

 • w pojazdach operatora MPK S.A. w Krakowie - komunikaty informujące pasażerów o uruchomieniu urządzenia, emitowane na wyświetlaczach wewnętrznych, zlokalizowanych za kabiną prowadzącego (w przypadku niektórych pojazdów przegubowych również za przegubem).
 • w pojazdach operatora Mobilis Sp. z o.o. - komunikat o włączeniu klimatyzacji nadawany drogą głosową w ten sam sposób jak zapowiedź przystanków.