Komunikaty

Zamknięcie przejazdu pod wiaduktami w ciągu ul. Armii Krajowej.

    Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że w dniach od 3.02.2017 r. (piątek) do 12.02.2017r. (niedziela) w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu modernizacji linii kolejowej E30 na trasie z Krakowa do Katowic zamknięty zostanie przejazd pod wiaduktem kolejowym w ciągu ul. Armii Krajowej. Przypominamy, iż na czas prowadzonych prac należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu.
W sprawach związanych ze szczegółami tej organizacji można dzwonić na centralę ZIKiT - 12 616 7000. Telefon czynny w godz. 7:30 - 15:30.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dotyczy nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - w przypadku nierealizowania przewozów - decyzja wygaszająca.

    Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w związku z nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym informuje, że zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wydane do 31.12.2016 r. zachowują ważność do 31.12.2017 r. W przypadku niewykonywania przewozów od 01.01.2017 r. przewoźnik zobowiązany jest przekazać informację do tutejszej Jednostki celem zaprzestania naliczania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Krakowa.
    Jednocześnie informujemy, iż w przypadku nierealizowania przewozów zgodnie z wydanym zezwoleniem przewoźnicy zobowiązani są do wystąpienia do organu wydającego przedmiotowe zezwolenie o jego wygaszenie oraz dostarczenie decyzji wygaszającej do jednostki:


Zarząd Inrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
31-586 Kraków

Dodatkowe informacje:
Zespół Infrastruktury Transportowej
os. Złotej Jesieni 14, (pok. nr 27)
31-828 Kraków
tel. 12/616 75 22, 12/616 75 20

Dotyczy centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miejskiej Kraków, która nastąpiła od dnia 1 stycznia 2017 roku.

   W związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miejskiej Kraków, która nastąpiła od dnia 1 stycznia 2017 roku - na podstawie art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z dnia 13.09.2016 poz. 1454), zachodzi konieczność dokonania stosownych zamian. Począwszy od 1 stycznia 2017 roku wystawcą not księgowych m. in. za zatrzymywanie się na przystankach komunikacyjnych i dworcach, za wydanie, zmianę, przedłużenie ważności zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz odstępstwo o warunków określonych w zezwoleniu, za wydanie, zmianę zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, będzie:

Gmina Miejska Kraków

Pl. Wszystkich Świętych 3-4

31-004 Kraków

NIP: 676 101 37 17

ze wskazaniem jednostki wystawiającej:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

ul. Centralna 53

31-586 Kraków

Dotyczy zmiany Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków udostepnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

   Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że w dniu 21.12.2016r. przez Radę Miasta Krakowa została uchwalona uchwała nr LXI/1328/16 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, która wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego tj. 14.01.2017r.

   W związku z powyższym zmianie ulega również załącznik do w/w Uchwały określający przystanki i dworce udostępniane dla operatorów i przewoźników.

  Dodatkowo informujemy, że aktualny wykaz dostępnych przystanków komunikacyjnych znajduje się na stronie internetowej: www.kmkrakow.pl w zakładce „Dla przewoźników".

   Jednocześnie informujemy, że traci moc Uchwała Nr XIV/156/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz Uchwała Nr LXV/952/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/156/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Dotyczy: nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

    Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w związku z nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym informuje, że zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wydane do 31.12.2016 r. zachowują ważność do 31.12.2017 r. W przypadku niewykonywania przewozów od 01.01.2017 r. przewoźnik zobowiązany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma przekazać informację do tutejszej Jednostki w celu zaprzestania naliczania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Krakowa.

   Jednocześnie informujemy, iż brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie będzie podstawą do naliczania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie miasta Krakowa.