Komunikaty

Dotyczy centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miejskiej Kraków, która nastąpiła od dnia 1 stycznia 2017 roku.

   W związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miejskiej Kraków, która nastąpiła od dnia 1 stycznia 2017 roku - na podstawie art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z dnia 13.09.2016 poz. 1454), zachodzi konieczność dokonania stosownych zamian. Począwszy od 1 stycznia 2017 roku wystawcą not księgowych m. in. za zatrzymywanie się na przystankach komunikacyjnych i dworcach, za wydanie, zmianę, przedłużenie ważności zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz odstępstwo o warunków określonych w zezwoleniu, za wydanie, zmianę zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, będzie:

Gmina Miejska Kraków

Pl. Wszystkich Świętych 3-4

31-004 Kraków

NIP: 676 101 37 17

ze wskazaniem jednostki wystawiającej:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

ul. Centralna 53

31-586 Kraków

Dotyczy zmiany Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków udostepnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

   Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że w dniu 21.12.2016r. przez Radę Miasta Krakowa została uchwalona uchwała nr LXI/1328/16 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, która wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego tj. 14.01.2017r.

   W związku z powyższym zmianie ulega również załącznik do w/w Uchwały określający przystanki i dworce udostępniane dla operatorów i przewoźników.

  Dodatkowo informujemy, że aktualny wykaz dostępnych przystanków komunikacyjnych znajduje się na stronie internetowej: www.kmkrakow.pl w zakładce „Dla przewoźników".

   Jednocześnie informujemy, że traci moc Uchwała Nr XIV/156/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz Uchwała Nr LXV/952/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/156/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Dotyczy: nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

    Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w związku z nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym informuje, że zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wydane do 31.12.2016 r. zachowują ważność do 31.12.2017 r. W przypadku niewykonywania przewozów od 01.01.2017 r. przewoźnik zobowiązany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma przekazać informację do tutejszej Jednostki w celu zaprzestania naliczania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Krakowa.

   Jednocześnie informujemy, iż brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie będzie podstawą do naliczania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie miasta Krakowa.

Utrudnienia w ruchu – „5 Bieg Wielkich Serc” w dniu 15.01.2017r.

   W dniu 15 stycznia 2017r. w godzinach 12.00 – 13.30 odbędzie się impreza pod nazwą „5 Bieg Wielkich Serc" na trasie:

Start: na Bulwarach Wiślanych w okolicy Galerii Kazimierz, Bulwar Kurlandzki, Bulwar Czerwieński, ul. Bernardyńska, ul. Św. Idziego, ul. Podzamcze, ul. Kanonicza, ul. Senacka, ul. Poselska w stronę Plant, Plantami w stronę Wawelu, dalej ul. Podzamcze, dach CORT, Bulwar Czerwieńskiego koło Smoka Wawelskiego do głównej pochylni, dalej z powrotem w kierunku linii startu do Galerii Kazimierz - Meta:

   W związku z powyższym nastąpią utrudnienia w ruchu na w/w ulicach. Na czas wyłączenia należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych.

 Za utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu – „3 Krakowski Bieg Niepodległości” w dniu 11.11.2016r.

    W dniu 11 listopada w godz. 15.00 – 16.50 odbędzie się impreza pod nazwą
„3 Krakowski Bieg Niepodległości" na trasie:

START: al. 3 Maja, al. Focha, ul. Malczewskiego, u. Piłsudskiego, planty – wzdłuż ul. Straszewskiego, planty – wzdłuż ul. Podwale, planty - wzdłuż ul. Dunajewskiego, planty wzdłuż ul. Basztowej, planty – wzdłuż ul. Westerplatte, planty – wzdłużul. Gertrudy, ul. Św. Idziego, ul. Podzamcze, Cort, bulwary / Smok Wawelski, główna pochylnia/ Bulwar Czerwieński, Bulwar Rodła, ul. Flisacka, ul. Kościuszki,ul. Św. Bronisławy, al. Waszyngtona, ul. Zaścianek, ul. Malczewskiego, al. Focha/ Most na rzece Rudawie, al. Focha – deptak, al. 3 Maja – deptak – META.

   W związku z powyższym nastąpią utrudnienia w ruchu na w/w ulicach. Na czas wyłączenia należy stosować się do obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych.

Za utrudnienia przepraszamy.