Komunikaty

Zmiana organizacji ruchu w rejonie Placu Centralnego od dnia 04.08.2014 r.

Informujemy, iż od dnia 4 sierpnia 2014r. rozpoczyna się kolejny etap prac przy przebudowie ulicy Mogilskiej i Alei Jana Pawła II, w związku z czym zmianie ulega organizacja ruchu w rejonie Placu Centralnego. W związku z zamknięciem dla ruchu kołowego odcinka Alei Solidarności pomiędzy Aleją Przyjaźni a Placem Centralnym im. R. Reagana zalecany jest objazd Aleją Przyjaźni w kierunku Ronda Mogilskiego. Aleja gen. W. Andersa przejezdna będzie tylko w kierunku Placu Centralnego im. R. Reagana z możliwością skrętu w prawo lub lewo w Aleję Jana Pawła II po której odbywać się będzie ruch dwukierunkowy. W związku z zaistniałą sytuacją zostanie zawieszone funkcjonowanie  przystanku  pn. Plac Centralny im. R. Reagana zlokalizowanego na Alei
gen. W. Andersa w kierunku Ronda Kocmyrzowskiego im. Ks. Gorzelanego. W kierunku Placu Centralnego im. R. Reagana wymiana pasażerów na w/w przystanku odbywać się będzie bez zmian. W kierunku Kombinatu  zostanie zawieszone funkcjonowanie  przystanku pn. Plac Centralny
im. R. Reagana zlokalizowanego na Alei Solidarności.         

W związku z powyższym przypominamy o dopełnieniu formalności związanych
z koniecznością wystąpienia o decyzję w sprawie odstępstwa od warunków określonych
w posiadanych przez Państwa zezwoleniach. 

Zmiana lokalizacji przystanku Barska.

Informujemy, iż od dnia 12.08.2013 r. trwać będą prace budowlane w ciągu ulic Bułhaka i Wierzbowej, w związku z czym zmianie ulegnie organizacja ruchu na obszarze przyległym do terenu budowy Centrum Kongresowego. Na czas prac budowlanych dla ruchu zamknięta zostanie ul. Bułhaka oraz ul. Wierzbowa (na odcinku od skrzyżowania z ul. Bułhaka do ul. Barskiej).

W związku z powyższym przystanek początkowy/końcowy pn. „Barska” zostanie przeniesiony z obecnej lokalizacji na ulicę Barską (w miejsce obecnie funkcjonującego przystanku wykorzystywanego przez pojazdy operatora MPK S.A.) – zobacz nową lokalizację.

Wjazd i wyjazd z przeniesionego przystanku „Barska” na ul. Barskiej odbywać się będzie tylko od strony ul. Konopnickiej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole Organizacji Transportu pod nr tel. (12) 616 75 82.


Od połowy sierpnia brak obowiązku zasięgania opinii organizacji konsumentów w sprawie przewozów regularnych.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, iż od dnia 16 sierpnia 2013 r. (piątek) następuje zmiana ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2012r. poz. 1265 z późn. zm.) w zakresie zapisu w art. 22a ust 6, wobec czego Zarząd nie będzie występował do Federacji Konsumentów o opinię w sprawie proponowanych zmian w zakresie udzielanych lub zmienianych zezwoleń.

W związku z powyższym od dnia 22.07.2013 r. wszystkie wnioski o wydanie bądź zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w ramach linii przebiegających przez obszar Krakowa i Powiatu Krakowskiego bądź Wielickiego, będą zwolnione z wniesienia opłaty w wysokości 40 zł za wydanie powyższej opinii.

Nowy obowiązek nakładany na przewoźników.

Przypominamy, że w tym roku po raz pierwszy przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób mają obowiązek przekazać odpowiedniemu organowi informacje o liczbie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji składanych przez pasażerów w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz informacje o liczbie i wysokości przyznanych odszkodowań.

Termin składania powyższych danych upływa w dniu 31 marca 2013r. Powyższy obowiązek wynika z zapisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Zmiany w aktualizacji rozkładów jazdy

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy informujemy, że od dnia 01 stycznia 2013r. aktualizacji rozkładu jazdy w transporcie drogowym w przypadku planowanego wprowadzenia zmian dokonuje się od:

- dnia 01 marca albo

- najbliższej niedzieli po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, albo

- dnia 01 października, albo

- drugiej niedzieli grudnia.