Komunikaty

Od połowy sierpnia brak obowiązku zasięgania opinii organizacji konsumentów w sprawie przewozów regularnych.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, iż od dnia 16 sierpnia 2013 r. (piątek) następuje zmiana ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2012r. poz. 1265 z późn. zm.) w zakresie zapisu w art. 22a ust 6, wobec czego Zarząd nie będzie występował do Federacji Konsumentów o opinię w sprawie proponowanych zmian w zakresie udzielanych lub zmienianych zezwoleń.

W związku z powyższym od dnia 22.07.2013 r. wszystkie wnioski o wydanie bądź zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w ramach linii przebiegających przez obszar Krakowa i Powiatu Krakowskiego bądź Wielickiego, będą zwolnione z wniesienia opłaty w wysokości 40 zł za wydanie powyższej opinii.

Nowy obowiązek nakładany na przewoźników.

Przypominamy, że w tym roku po raz pierwszy przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób mają obowiązek przekazać odpowiedniemu organowi informacje o liczbie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji składanych przez pasażerów w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz informacje o liczbie i wysokości przyznanych odszkodowań.

Termin składania powyższych danych upływa w dniu 31 marca 2013r. Powyższy obowiązek wynika z zapisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Zmiany w aktualizacji rozkładów jazdy

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy informujemy, że od dnia 01 stycznia 2013r. aktualizacji rozkładu jazdy w transporcie drogowym w przypadku planowanego wprowadzenia zmian dokonuje się od:

- dnia 01 marca albo

- najbliższej niedzieli po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, albo

- dnia 01 października, albo

- drugiej niedzieli grudnia.

 

Zmiana organizacji ruchu na ul. Prądnickiej oraz w obrębie dworca autobusowego

Uprzejmie informujemy, że od dnia 07.07.2012 r. zmianie ulega organizacja ruchu na ul. Prądnickiej oraz w obrębie dworca autobusowego przy ul. Prądnickiej. W związku ze zmianą lokalizacji pasa autobusowego likwidacji ulega przystanek pn. „Nowy Kleparz” w kierunku Al. Słowackiego.

W związku z powyższym, przewoźnicy prywatni będą dokonywali wymiany pasażerów w obu kierunkach na przystankach zlokalizowanych na Dworcu Autobusowym. Według nowej organizacji ruchu wymiana pasażerów będzie się odbywać  w kierunku Krakowa na stanowisku nr 2, natomiast w kierunku przeciwnym na stanowisku nr 6.

W celu zapewnienia ciągłości realizowanych przez Państwa przewozów należy niezwłocznie wystąpić do tutejszego Zarządu z wnioskiem o aktualizację zasad korzystania z przystanków na terenie Krakowa, a następnie przedłożyć organowi, który wydał zezwolenie wszystkie egzemplarze rozkładów jazdy stanowiących załączniki do posiadanych przez Państwa zezwoleń, celem zaktualizowania w rozkładzie jazdy lokalizacji przystanku „Nowy Kleparz”.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie informujemy, że podczas ewentualnych kontroli drogowych, jako załącznik do zezwolenia należy posiadać rozkład jazdy, w którym ujęty zostanie przystanek „Nowy Kleparz Dworzec Autobusowy” a przedmiotowa korekta potwierdzona będzie pieczęcią organu wydającego zezwolenie.

Zmiana Rozporządzenia w sprawie rozkładów jazdy.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy informujemy, że od dnia 10 maja b.r. do wniosków o wydanie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym należy składać propozycję rozkładu jazdy zgodną ze wzorem.