Spis treści:

 

Bilety do kasowania jednoprzejazdowe, grupowe, dwukrotnego kasowania, czasowe, rodzinne weekandowe można nabyć:

 • w niektórych punktach handlowych (na pocztach, w sklepach, w kioskach z prasą, w obiektach socjalnych zlokalizowanych na pętlach końcowych) - punkty handlowe mogą, ale nie mają obowiązku prowadzenia sprzedaży biletów oraz mogą mieć w sprzedaży tylko niektóre rodzaje biletów  do kasowania,
 • w punktach sprzedaży biletów KMK: PSB, lista PSB, 
 • w automatach biletowych umieszczonych w pojazdach:
  • we wszystkich pociągach tramwajowych - automaty przyjmują wyłącznie monety i wydają resztę; wyjątek stanowią automaty w najnowszych tramwajach typu  Krakowiak, które przyjmują płatność monetami i wydają resztę oraz kartą płatniczą zbliżeniowo;  
  • w autobusach firmy Mobilis Sp. z o. o., kursujących na liniach: 102, 109, 120, 138, 142, 152, 153, 159, 178, 193, 352 i 502 - automaty przyjmują płatności wyłącznie przy pomocy kart płatniczych z pinem lub zbliżeniowo;
  • w niektórych autobusach MPK SA obsługujących pozostałe linie - automaty przyjmują płatności wyłącznie monetami i  wydają resztę,

UWAGA! 

Drzwi wejściowe do pojazdu, w pobliżu których znajduje się automat biletowy są oznaczone umieszczonym nad nimi napisem AUTOMAT BILETOWY z piktogramem informującym o sposobie zapłaty (moneta lub moneta i karta płatnicza lub karta płatnicza),

Bilet zakupiony w automacie w pojeżdzie uprawnia do przejazdu pod warunkiem skasowania.

 • w automatach biletowych stacjonarnych KKM, lista automatów KKM,
 • w aplikacji  iMKA
 • za pomocą telefonu komórkowego w systemie: mPay, moBilet lub SkyCash
 • u prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej (kierowców, motorniczych)  wyłącznie bilet 60- minutowy (normalny, ulgowy) w sytuacji, gdy pojazd nie jest wyposażony w automat biletowy lub gdy automat uległ awarii. Zakupu można dokonać podczas postoju na przystanku, za odliczoną kwotę.

Bilety okresowe można nabyć:

Bilety okresowe można zakupić na okres 1 miesiąca lub na okres będący jego wielokrotnością (1-12 miesięcy). 

W przypadku osób, które nie były dotychczas klientami systemu Krakowskiej Karty Miejskiej (KKM) lub Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA) i nie posiadają elektronicznej karty KKM lub MKA, a które chcą zakupić bilet okresowy w tej formie konieczne jest jednorazowe (osobiste lub przez osobę upoważnioną) zgłoszenie się do jednego z  Punktów Sprzedaży Biletów (PSB) lub Biura Obsługi Klienta MKA (BOK MKA) z dokumentem potwierdzającym tożsamość (dokument ze zdjęciem ewentualnie dodatkowo zdjęcie) w celu odbioru spersonalizowanej karty KKM lub MKA (wydanej nieodpłatnie), na której dokonany zostanie zapis pierwszego biletu okresowego. Każdy kolejny zakup biletu okresowego może być dokonany w automatach stacjonarnych (KKM, MKA) lub poprzez internet (co wymaga późniejszej aktywacji biletu w automacie stacjonarnym).

Zwrotu biletu okresowego można dokonać w każdym Punkcie Sprzedaży Biletów (lista PSB) lub Biurze Obsługi Klienta MKA, nie później niż 16-go dnia przed upływem terminu obowiązywania biletu. 

Bilety zintegrowane

czasowy WSPÓLNY 70 minutowy można zakupić: w automatach biletowych mobilnych i stacjonarnych, w Punktach Sprzedaży Biletów PSB oraz w pociagach Małopolskiej Kolei Aglomeracyjnej (MKŁ).

okresowe:  Informacja na temat sprzedaży znajduje się w zakładce Bilet zintegrowany

 

Zakup biletów z płatnością przelewem:

 • bilety do kasowania lub okresowe na okaziciela - zamówienia składane  w Punkcie Sprzedaży Biletów:

Podmioty zainteresowane dokonywaniem płatności przelewem powinny zawrzeć z ZIKiT- em umowę o treści zgodnej z podanym poniżej wzorem. Umowa może zostać zawarta na okres nie dłuższy niż 3 lata. Umowę należy wydrukować w 4 egzemplarzach, podpisać przez osobę upoważnioną i odesłać na adres zamieszczony w umowie lub dostarczyć do ZIKiT, os. Złota Jesień 14, pok. nr 23, I piętro. Wydanie biletów następuje po złożeniu zamówienia wartościowo - ilościowego w sposób określony w § 3 umowy. Miejsce odbioru: wskazany Punkt Sprzedaży Biletów (w przypadku dużych zamówień termin odbioru biletów wymaga uzgodnienienia z PSB).

wzór umowy    Umowę należy wydrukować w 4 egzemplarzach!!!

 

 • bilety do kasowania oraz okresowych - zamówienie składane przez Jednostki Organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków: 

Zgodnie z informacją związaną z zakupem biletów przez Jednostki Organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków, zamówienie wartościowo-ilościowe należy składać na formularzu.

 • bilety okresowe imienne - zamówienia przesyłane kanałem elektronicznym:  

Podmioty zainteresowane taką formą zakupu powinny zawrzeć z ZIKiT- em umowę o treści zgodnej z jednym z podanych poniżej wzorów. Umowa może zostać zawarta na okres nie dłuższy niż 3 lata. Umowę należy uzupełnić w miejscach zaznaczonych (wykropkowanych), następnie wydrukować w 4 egzemplarzach, podpisać przez osobę upoważnioną i odesłać na adres zamieszczony w umowie. Umowę można też przynieść osobiście do ZIKiT (os. Złota Jesień 14, pok. nr 25, I piętro). Po złożeniu zamówienia w sposób określony w § 3 pkt. 1-4 umowy dokonywana jest rejestracja sprzedaży biletów na rzecz osób wymienionych w złożonym zamówieniu. Korzystanie z biletów przez osoby, na rzecz których zarejestrowana została sprzedaż biletów jest możliwe po wcześniejszym dokonaniu aktywacji biletu tj. przeprowadzeniu operacji zapisu biletu na karcie w dowolnym automacie KKM.

imienne bilety miesięczne wzór umowy

imienne bilety sieciowe specjalne (conajmniej 50 sztuk) wzór umowy

 

Zakup przez organizatorów wydarzeń kulturalnych i sportowych, konferencji, kongresów i innych imprez masowych, uprawnień do przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla uczestników tych wydarzeń - od 01.01.2015 r.

Organizatorzy wydarzeń kulturalnych i sportowych, konferencji, kongresów i innych imprez masowych zainteresowani taką formą zakupu powinni zawrzeć z ZIKiT- em umowę o treści zgodnej z  podanym poniżej wzorem. Umowę należy uzupełnić w miejscach zaznaczonych (wykropkowanych) w zakresie danych organizatora, rodzaju imprezy, okresu trwania imprezy. Wzór nośnika (np. biletu wstępu, identyfikatora) należy umieścić w Załączniku Nr 1 do umowy. Umowę z Załącznikiem nr 1 należy wydrukować w 4 egzemplarzach, podpisać umowę przez osobę upoważnioną, odesłać umowę z Załącznikiem nr 1 na adres zamieszczony w umowie. Umowę z Załącznikiem nr 1 można też przynieść osobiście do  ZIKiT (os. Złota Jesień 14, pok. nr 23, I piętro).

 

wzór umowy

 

Zakup przez organizatorów/Jednostki Organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków wydarzeń kulturalnych i sportowych, konferencji, kongresów i innych imprez masowych, uprawnień do przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla uczestników tych wydarzeń

Zgodnie z informacją związaną z zakupem biletów przez Jednostki Organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków, zamówienie należy składać na poniższym formularzu zamówienia.

wzór zamówienia