Sprzedaż biletów

Zakup biletów

 

I. Zakup biletów uprawniających do przejazdu pojazdami     Komunikacji Miejskiej w Krakowie (biletów KMK):

Bilety do kasowania jednoprzejazdowe, grupowe, dwukrotnego kasowania, czasowe, rodzinne weekandowe można nabyć:

 • w niektórych punktach handlowych (na pocztach, w sklepach, w kioskach z prasą, w obiektach socjalnych zlokalizowanych na pętlach końcowych) - punkty handlowe mogą, ale nie mają obowiązku prowadzenia sprzedaży biletów oraz mogą mieć w sprzedaży tylko niektóre rodzaje biletów  do kasowania,
 • w punktach sprzedaży biletów (PSB), lista PSB
 • w automatach biletowych umieszczonych w pojazdach:
   • we wszystkich pociągach tramwajowych - automaty przyjmują wyłącznie monety i wydają resztę; wyjątek stanowią automaty w najnowszych tramwajach typu  Krakowiak, które przyjmują płatność monetami i wydają resztę oraz kartą płatniczą zbliżeniowo;  
   • w autobusach firmy Mobilis Sp. z o. o., kursujących na liniach: 102, 109, 120, 138, 142, 152, 153, 159, 178, 193, 352 i 502 - automaty przyjmują płatności wyłącznie przy pomocy kart płatniczych z pinem lub zbliżeniowo;
   • w niektórych autobusach MPK SA obsługujących pozostałe linie - automaty przyjmują płatności wyłącznie monetami i  wydają resztę,

UWAGA! 

Drzwi wejściowe do pojazdu, w pobliżu których znajduje się automat biletowy są oznaczone umieszczonym nad nimi napisem AUTOMAT BILETOWY z piktogramem informującym o sposobie zapłaty (moneta lub moneta i karta płatnicza lub karta płatnicza),

Bilet zakupiony w automacie w pojeżdzie uprawnia do przejazdu pod warunkiem skasowania.

 • w automatach biletowych stacjonarnych KKM, lista automatów KKM,
 • w aplikacji iMKA
 • za pomocą telefonu komórkowego w systemie mPay, moBilet lub SkyCash,
 • u prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej (kierowców, motorniczych); sprzedaż ta może odbywać się wyłącznie w sytuacji, gdy pojazd nie jest wyposażony w automat lub gdy automat uległ awarii. Zakupić można wyłącznie bilet 60-minutowy (normalny lub ulgowy), podczas postoju na przystanku, za odliczoną kwotę.

Bilety Wspólne 70 minutowe można nabyć  


Bilety okresowe można zakupić:

 • w formie zapisu na Krakowskiej Karcie Miejskiej (karcie KKM) za pomocą automatów obsługujących Krakowską Kartę Miejską (jak otrzymać KKM), lista automatów KKM 
 • w formie zapisu na Małopolskiej Karcie Aglomeracyjnej (karcie MKA) za pomocą automatów obsługujących Małopolską Kartę Aglomeracyjną jak otrzymać MKA, lista automatów MKA
 • w Punktach Sprzedaży Biletów KKM:  lokalizacje PSB 
 • w Biurze Obsługi Klientów MKA  BOK MKA
 • przez Internet http://ebilet.kkm.krakow.pl/ebilet - aktywacja w automacie obsługującym karty KKM lista automatów KKM
 • przez internet ...- aktywacja w automacie obsługującym karty MKA  lista automatów MKA

Bilety okresowe można zakupić na okres 1 miesiąca lub na okres będący jego wielokrotnością (1-12 miesięcy). 

W przypadku osób, które nie były dotychczas klientami systemu Krakowskiej Karty Miejskiej (KKM) i nie posiadają elektronicznej karty KKM, a które chcą zakupić bilet okresowy konieczne jest jednorazowe (osobiste lub przez osobę upoważnioną) zgłoszenie się do jednego z ww. Punktów Sprzedaży Biletów z dokumentem potwierdzającym tożsamość (dokument ze zdjęciem ewentualnie dodatkowo zdjęcie) w celu odbioru spersonalizowanej karty KKM (wydanej nieotpłatnie), na której dokonany zostanie zapis pierwszego biletu okresowego. Każdy kolejny zakup biletu okresowego może być dokonany w automatach stacjonarnych KKM lub poprzez internet (co wymaga póxniejszej aktywacji biletu w automacie stacjonarnym).

Zwrotu biletu okresowego można dokonać w każdym Punkcie Sprzedaży Biletów (lista PSB) nie później niż 16-go dnia przed upływem terminu obowiązywania biletu. 

Zakup biletów do kasowania i okresowych z płatnością przelewem:

Podmioty zainteresowane taką formą płatności powinny zawrzeć z ZIKiT- em umowę o treści zgodnej z podanym poniżej wzorem. Umowa może zostać zawarta na okres nie dłuższy niż 3 lata. Umowę należy wydrukować w 4 egzemplarzach, podpisać przez osobę upoważnioną i odesłać na adres zamieszczony w umowie lub dostarczyć do ZIKiT, os. Złota Jesień 14, pok. nr 23, I piętro. Wydanie biletów następuje po złożeniu zamówienia wartościowo - ilościowego w sposób określony w § 3 umowy. Miejsce odbioru: wskazany Punkt Sprzedaży Biletów (w przypadku dużych zamówień termin odbioru biletów wymaga uzgodnienienia z PSB).

Wzór umowy - Umowę należy wydrukować w 4 egzemplarzach!!!

Zakup imiennych biletów okresowych na podstawie zamówień wartościowo- ilościowych przesyłanych kanałem elektronicznym:  

Podmioty zainteresowane taką formą zakupu powinny zawrzeć z ZIKiT- em umowę o treści zgodnej z jednym z podanych poniżej wzorów. Umowa może zostać zawarta na okres nie dłuższy niż 3 lata. Umowę należy uzupełnić w miejscach zaznaczonych (wykropkowanych), następnie wydrukować w 4 egzemplarzach, podpisać przez osobę upoważnioną i odesłać na adres zamieszczony w umowie. Umowę można też przynieść osobiście do ZIKiT (os. Złota Jesień 14, pok. nr 25, I piętro). Po złożeniu zamówienia w sposób określony w § 3 pkt. 1-4 umowy dokonywana jest rejestracja sprzedaży biletów na rzecz osób wymienionych w złożonym zamówieniu. Korzystanie z biletów przez osoby, na rzecz których zarejestrowana została sprzedaż biletów jest możliwe po wcześniejszym dokonaniu aktywacji biletu tj. przeprowadzeniu operacji zapisu biletu na karcie w dowolnym automacie KKM.

Zakup imiennych biletów miesięcznych Wzór umowy

Zakup imiennych biletów sieciowych specjalnych (conajmniej 50 sztuk) Wzór umowy

 

II. Zakup przez organizatorów wydarzeń kulturalnych i sportowych, konferencji, kongresów i innych imprez masowych, uprawnień do przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla uczestników tych wydarzeń - od 01.01.2015 r.

Organizatorzy wydarzeń kulturalnych i sportowych, konferencji, kongresów i innych imprez masowych zainteresowani taką formą zakupu powinni zawrzeć z ZIKiT- em umowę o treści zgodnej z  podanym poniżej wzorem. Umowę należy uzupełnić w miejscach zaznaczonych (wykropkowanych) w zakresie danych organizatora, rodzaju imprezy, okresu trwania imprezy. Wzór nośnika (np. biletu wstępu, identyfikatora) należy umieścić w Załączniku Nr 1 do umowy. Umowę z Załącznikiem nr 1 należy wydrukować w 4 egzemplarzach, podpisać umowę przez osobę upoważnioną, odesłać umowę z Załącznikiem nr 1 na adres zamieszczony w umowie. Umowę z Załącznikiem nr 1 można też przynieść osobiście do  ZIKiT (os. Złota Jesień 14, pok. nr 22, I piętro).

 

Wzór umowy

 

JAK OTRZYMAĆ KRAKOWSKĄ KARTĘ MIEJSKĄ (KKM)?

To proste,

Krakowska Karta Miejska wydawana jest bezpłatnie przy pierwszym zakupie biletu okresowego.

Krakowska Karta Miejska (KKM) jest elektronicznym nośnikiem biletu okresowego. Aby zostać użytkownikiem systemu KKM należy odwiedzić jeden z Punktów Sprzedaży Biletów (PSB) i dokonać po raz pierwszy zakupu biletu okresowego otrzymując jednocześnie bezpłatną kartę KKM.

Do 31 grudnia 2012 roku wydawana karta KKM (nie dotyczyło kart na okaziciela) była kartą niespersonalizowaną (bez zdjęcia) dlatego równocześnie Klient otrzymywał imienną legitymację do biletu okresowego ze zdjęciem. Pasażer posługujący się tego rodzaju kartą KKM (niespersonalizowaną, bez zdjęcia), z zapisanym na niej biletem okresowym, powinien w czasie podróży mieć tę legitymację przy sobie i w przypadku kontroli biletowej okazać ją kontrolerowi wraz z kartą KKM.

KORZYSTNA ZMIANA

Od początku 2013 roku wydawane są wyłącznie spersonalizowane karty KKM, ze zdjęciem pasażera umieszczonym na karcie (nie dotyczy kart na okaziciela).

wzór spersonalizowanej karty KKM:Chcąc dokonać pierwszego zakupu biletu okresowego trzeba zgłosić się do wybranego PSB i tam:

 • okazać dokument potwierdzający tożsamość osoby, dla której wystawiana jest karta KKM (a w przypadku zakupu biletu okresowego ulgowego także ważny dokument uprawniający do zniżki)
 • przedłożyć zdjęcie lub poprosić o zeskanowanie podobizny z przedłożonego dowodu tożsamości

Legitymacje do biletu okresowego nie są już wydawane. Pasażer, który korzysta ze spersonalizowanej KKM, jako nośnika biletu imiennego, nie ma obowiązku okazywania kontrolerom takiej legitymacji.


 

Dlatego wymiany karty na spersonalizowaną może dokonać bezpłatnie każdy dotychczasowy użytkownik systemu, który będzie chciał zrezygnować z okazywania w czasie kontroli „legitymacji" razem z KKM. W tym celu należy w PSB:

 • oddać wcześniej używaną KKM bez zdjęcia
 • okazać dokument potwierdzający tożsamość osoby, dla której wystawiana jest karta KKM

 • przedłożyć aktualne zdjęcie lub poprosić o zeskanowanie podobizny z przedłożonego dowodu tożsamości

LOKALIZACJE PUNKTÓW SPRZEDAŻY BILETÓW - od 1.06.2016 r.

Dworzec Główny Wschód (pętla autobusowa)

pn.-pt. od 9:00 do 19:00
sob. od 8:00 do 16:00

ul. św. Wawrzyńca 13

pn.-pt. od 8:00 do 16:00

Dworzec Autobusowy - ul. Powstańców Wielkopolskich 6

pn.-pt. od 9:00 do 18:00

ul. Podwale 3/5

pn.-pt. od 9:00 do 19:00

Dworzec Tramwajowo-Autobusowy - Krowodrza Górka

- ul. Krowoderskich Zuchów 8a                  

pn.-pt. od 9:00 do 19:00

os. Centrum D bl.7 (Nowa Huta)

pn.-pt. od 9:00 do 19:00

Numery telefonów do PSB: 12 357 20 35 lub 608 921 035

 

Czytaj więcej...

Bilety przez komórkę

Bilet na przejazd w Komunikacji Miejskiej w Krakowie można zakupić poprzez telefon komórkowy, korzystając z oferty jednego z trzech operatorów.

przezkomorke

Dodatkowo, w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie umieszczone zostały naklejki z kodami NFC/QR. Dzięki temu bilet można kupić jeszcze szybciej. Wystarczy zbliżyć swój telefon komórkowy do kodu reprezentującego wybrany bilet.

2014 05 07 141 orange ztm krakow A5wyzsze 13 DTP male