Sprzedaż biletów

Gdzie i w jaki sposób kupić bilety Komunikacji Miejskiej w Krakowie

 

Spis treści:

 

Bilety do kasowania jednoprzejazdowe, grupowe, czasowe, rodzinne weekandowe można nabyć:

 • w niektórych punktach handlowych (na pocztach, w sklepach, w kioskach z prasą, w obiektach socjalnych zlokalizowanych na pętlach końcowych) - punkty handlowe mogą, ale nie mają obowiązku prowadzenia sprzedaży biletów oraz mogą mieć w sprzedaży tylko niektóre rodzaje biletów  do kasowania,
 • w punktach sprzedaży biletów KMK: PSB, lista PSB, 
 • w automatach biletowych umieszczonych w pojazdach:
  • we wszystkich pociągach tramwajowych - gotówką bądź kartą płatniczą, zgodnie z formą płatności oznaczoną na piktogramie na drzwiach wejściowych pojazdu;  
  • w autobusach - gotówką bądź kartą płatniczą, zgodnie z formą płatności oznaczoną na piktogramie na drzwiach wejściowych pojazdu,

UWAGA! 

Drzwi wejściowe do pojazdu, w pobliżu których znajduje się automat biletowy są oznaczone umieszczonym nad nimi napisem AUTOMAT BILETOWY z piktogramem informującym o sposobie zapłaty (moneta lub karta płatnicza),

Bilet zakupiony w automacie w pojeżdzie uprawnia do przejazdu pod warunkiem skasowania.

Bilety okresowe można nabyć:

 

Informacja dla pasażerów korzystających z automatów.

SPRAWDŹ ZANIM KUPISZ BILET!

Szanowni Pasażerowie!

Uprzejmie informujemy, że w automatach biletowych zmienił się układ przycisków. Pojawiły się dodatkowe opcje do wyboru i zmienił się przede wszystkim sposób kupowania biletu okresowego. Do tej pory po włożeniu karty użytkownik miał do dyspozycji m. in. przycisk "Przedłużenie", który automatycznie przedłużał czas ważności biletu o 30 dni. Od teraz przy każdym zakupie biletu okresowego trzeba samemu wybrać datę, od której dany bilet ma być aktywny.

 

Bilety okresowe można zakupić na okres 1 miesiąca lub na okres będący jego wielokrotnością (1-3 miesięcy). 

W przypadku osób, które nie były dotychczas klientami systemu Krakowskiej Karty Miejskiej (KKM) lub Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA) i nie posiadają elektronicznej karty KKM lub MKA, a które chcą zakupić bilet okresowy w tej formie konieczne jest jednorazowe (osobiste lub przez osobę upoważnioną) zgłoszenie się do jednego z  Punktów Sprzedaży Biletów (PSB) lub Biura Obsługi Klienta MKA (BOK MKA) z dokumentem potwierdzającym tożsamość (oraz dodatkowo ze zdjęciem) w celu odbioru spersonalizowanej karty KKM lub MKA (wydanej nieodpłatnie), na której dokonany zostanie zapis pierwszego biletu okresowego. Każdy kolejny zakup biletu okresowego może być dokonany w automatach stacjonarnych (KKM, MKA) lub poprzez internet (co wymaga późniejszej aktywacji biletu w automacie stacjonarnym).

Zwrotu biletu okresowego można dokonać w każdym Punkcie Sprzedaży Biletów (lista PSB) lub Biurze Obsługi Klienta MKA, nie później niż 16-go dnia przed upływem terminu obowiązywania biletu. 

Bilety zintegrowane

czasowy WSPÓLNY 70 minutowy można zakupić: w automatach biletowych mobilnych i stacjonarnych, w Punktach Sprzedaży Biletów PSB, aplikacji iMKA oraz w pociagach Kolei Małopolskich (KMŁ).

okresowe:  Informacja na temat sprzedaży znajduje się w zakładce Bilet zintegrowany

 

Zakup biletów z płatnością przelewem:

 • bilety do kasowania - zamówienia składane  w Punkcie Sprzedaży Biletów:

Podmioty zainteresowane dokonywaniem płatności przelewem powinny zawrzeć z ZTP umowę o treści zgodnej z podanym poniżej wzorem. Umowa może zostać zawarta na okres nie dłuższy niż 3 lata. Umowę należy wydrukować w 4 egzemplarzach, podpisać przez osobę upoważnioną i odesłać na adres zamieszczony w umowie lub dostarczyć do ZTP, ul. Wielopole 1, pok. nr 109/110, I piętro. Wydanie biletów następuje po złożeniu zamówienia wartościowo - ilościowego w sposób określony w § 3 umowy. Miejsce odbioru: wskazany Punkt Sprzedaży Biletów (w przypadku dużych zamówień termin odbioru biletów wymaga uzgodnienienia z PSB).

wzór umowy    Umowę należy wydrukować w 4 egzemplarzach!!!

 

 • bilety do kasowania - zamówienie składane przez Jednostki Organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków: 

Zgodnie z informacją związaną z zakupem biletów przez Jednostki Organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków, zamówienie wartościowo-ilościowe należy składać na formularzu.

 • bilety imienne okresowe miesięczne/specjalne (przy zakupie co najmniej 30 sztuk) - zamówienia przesyłane kanałem elektronicznym:  

Podmioty zainteresowane taką formą zakupu powinny zawrzeć z ZTP umowę o treści zgodnej z jednym z podanych poniżej wzorów. Umowa może zostać zawarta na okres nie dłuższy niż 3 lata. Umowę należy uzupełnić w miejscach zaznaczonych (wykropkowanych), następnie wydrukować w 4 egzemplarzach, podpisać przez osobę upoważnioną i odesłać na adres zamieszczony w umowie. Umowę można też przynieść osobiście do ZTP (ul. Wielopole 1, pok. nr 109/110, I piętro). Po złożeniu zamówienia w sposób określony w § 3 pkt. 1-4 umowy dokonywana jest rejestracja sprzedaży biletów na rzecz osób wymienionych w złożonym zamówieniu. 

imienne bilety okresowe wzór umowy

 

Zakup przez organizatorów wydarzeń kulturalnych i sportowych, konferencji, kongresów i innych imprez masowych, uprawnień do przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla uczestników tych wydarzeń

Organizatorzy wydarzeń kulturalnych i sportowych, konferencji, kongresów i innych imprez masowych zainteresowani taką formą zakupu powinni zawrzeć z ZTP umowę o treści zgodnej z podanym poniżej wzorem. Umowę należy uzupełnić w miejscach zaznaczonych (wykropkowanych) kolorem czerwonym w zakresie danych organizatora, rodzaju imprezy, okresu trwania imprezy, ilości hologramów (min. 100 szt. lub wielokrotność 100 szt. - 100, 200, 300...) oraz adresu e-mail dot. ochrony danych. Wzór nośnika (np. biletu wstępu, identyfikatora) należy umieścić w Załączniku Nr 1 do umowy. Umowę z Załącznikiem nr 1 należy wydrukować w 4 egzemplarzach, podpisać umowę przez osobę upoważnioną oraz odesłać umowę z Załącznikiem nr 1 na adres ul. Wielopole 1, 31-072, pok. nr 109/110, I piętro. Umowę z Załącznikiem nr 1 można też przynieść osobiście do ZTP na wyżej wymieniony adres. Prosimy o dostarczenie umowy około 2 tygodnie przed planowanym terminem wydarzenia.

 

wzór umowy

 

Zakup przez organizatorów/Jednostki Organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków wydarzeń kulturalnych i sportowych, konferencji, kongresów i innych imprez masowych, uprawnień do przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla uczestników tych wydarzeń

Zgodnie z informacją związaną z zakupem biletów przez Jednostki Organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków, zamówienie należy składać na poniższym formularzu zamówienia.

Zamówienie należy uzupełnić w miejscach zaznaczonych (wykropkowanych) kolorem czerwonym w zakresie danych organizatora, rodzaju imprezy, okresu trwania imprezy, ilości hologramów (min. 100 szt. lub wielokrotność 100 szt. - 100, 200, 300...). Wzór nośnika (np. biletu wstępu, identyfikatora) należy umieścić w Załączniku Nr 1 do zamówienia. Zamówienie z Załącznikiem nr 1 należy wydrukować w 3 egzemplarzach, podpisać zamówienie przez sobę upoważnioną oraz odesłać zamówienie z Załącznikiem nr 1 na adres ul. Wielopole 1, 31-072, pok. nr 109/110, I piętro. Zamówienie z Załącznikiem nr 1 można też przynieść osobiście do ZTP na wyżej wymieniony adres. Prosimy o dostarczenie zamówienia około 2 tygodnie przed planowanym terminem wydarzenia.

wzór zamówienia

JAK OTRZYMAĆ KRAKOWSKĄ KARTĘ MIEJSKĄ (KKM)?

To proste,

Krakowska Karta Miejska wydawana jest bezpłatnie przy pierwszym zakupie biletu okresowego.

Krakowska Karta Miejska (KKM) jest elektronicznym nośnikiem biletu okresowego. Aby zostać użytkownikiem systemu KKM należy odwiedzić jeden z Punktów Sprzedaży Biletów (PSB) i dokonać po raz pierwszy zakupu biletu okresowego otrzymując jednocześnie bezpłatną kartę KKM.

Do 31 grudnia 2012 roku wydawana karta KKM (nie dotyczyło kart na okaziciela) była kartą niespersonalizowaną (bez zdjęcia) dlatego równocześnie Klient otrzymywał imienną legitymację do biletu okresowego ze zdjęciem. Pasażer posługujący się tego rodzaju kartą KKM (niespersonalizowaną, bez zdjęcia), z zapisanym na niej biletem okresowym, powinien w czasie podróży mieć tę legitymację przy sobie i w przypadku kontroli biletowej okazać ją kontrolerowi wraz z kartą KKM.

KORZYSTNA ZMIANA

Od początku 2013 roku wydawane są wyłącznie spersonalizowane karty KKM, ze zdjęciem pasażera umieszczonym na karcie.

wzór spersonalizowanej karty KKM:


Chcąc dokonać pierwszego zakupu biletu okresowego trzeba zgłosić się do wybranego PSB i tam:

 • okazać dokument potwierdzający tożsamość osoby, dla której wystawiana jest karta KKM
 • przedłożyć zdjęcie

Legitymacje do biletu okresowego nie są już wydawane. Pasażer, który korzysta ze spersonalizowanej KKM, jako nośnika biletu imiennego, nie ma obowiązku okazywania kontrolerom takiej legitymacji.

Dlatego wymiany karty na spersonalizowaną może dokonać bezpłatnie każdy dotychczasowy użytkownik systemu, który będzie chciał zrezygnować z okazywania w czasie kontroli „legitymacji" razem z KKM. W tym celu należy w PSB:

 • oddać wcześniej używaną KKM bez zdjęcia
 • okazać dokument potwierdzający tożsamość osoby, dla której wystawiana jest karta KKM
 • przedłożyć zdjęcie

 

Informacja o konieczności wypełnienia formularza

Szanowni Pasażerowie!

Uprzejmie informujemy, że w celu korzystania z imiennych biletów okresowych Komunikacji Miejskiej w Krakowie należy wypełniać obowiązujące wnioski o:

oraz w razie konieczności wypełniać formularz pełnomocnictwa.

Powyższe wynika z obowiązku realizacji przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

LOKALIZACJE PUNKTÓW SPRZEDAŻY BILETÓW

ul. św. Wawrzyńca 13

zamknięty do odwołania

Dworzec Autobusowy - ul. Powstańców Wielkopolskich 6

pn.-pt. od 9:00 do 17:00

Dworzec Główny Wschód (pętla autobusowa)

pn.-pt. od 11:00 do 19:00

ul. Podwale 3/5

pn.-pt. od 11:00 do 19:00

Dworzec Tramwajowo-Autobusowy - Krowodrza Górka

- ul. Krowoderskich Zuchów 8a                  

pn.-pt. od 11:00 do 19:00

os. Centrum D bl.7 (Nowa Huta)

pn.-pt. od 11:00 do 19:00

Numery telefonów do PSB: 12 357 20 35 lub 608 921 035

 

Czytaj więcej...

Bilety przez komórkę

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie uprzejmie informuje, że od dnia 20.01.2017 r. pasażerowie Komunikacji Miejskiej w Krakowie mają możliwość nabywania biletów KMK z wykorzystaniem mobilnych platform do sprzedaży e-biletów przez aplikacje: SkyCash, moBILET, mPay, JakDojade oraz zbiletem.pl.

Jednocześnie informujemy, że cały czas można korzystać z aplikacji iMKA, dzięki której można m.in. kupować bilety jednorazowe i okresowe KMK oraz bilety kolejowe.


DYSTRYBUCJA BILETÓW KRÓTKOOKRESOWYCH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE W SYSTEMACH MOBILNYCH - DLA WYKONAWCÓW

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie uprzejmie informuje, iż od dnia 1 lutego 2019 r. wszedł w życie zapis Uchwały Nr IV/72/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2019 r. umożliwiający zawarcie umowy z Gminą Miejską Kraków w zakresie dystrybucji, nabywanych w systemie Wykonawcy za pomocą telefonów komórkowych oraz innych kompatybilnych urządzeń mobilnych użytkownika, biletów krótkookresowych uprawniających do korzystania z usług przewozowych organizowanych przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Informacje w powyższym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: (0-12) 616 86 29.
Zapytania można kierować również na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.