Sprzedaż biletów

Gdzie i w jaki sposób kupić bilety Komunikacji Miejskiej w Krakowie

 

Spis treści:

 

Bilety do kasowania jednoprzejazdowe, grupowe, dwukrotnego kasowania, czasowe, rodzinne weekandowe można nabyć:

 • w niektórych punktach handlowych (na pocztach, w sklepach, w kioskach z prasą, w obiektach socjalnych zlokalizowanych na pętlach końcowych) - punkty handlowe mogą, ale nie mają obowiązku prowadzenia sprzedaży biletów oraz mogą mieć w sprzedaży tylko niektóre rodzaje biletów  do kasowania,
 • w punktach sprzedaży biletów KMK: PSB, lista PSB, 
 • w automatach biletowych umieszczonych w pojazdach:
  • we wszystkich pociągach tramwajowych - automaty przyjmują wyłącznie monety i wydają resztę; wyjątek stanowią automaty w najnowszych tramwajach typu  Krakowiak, które przyjmują płatność monetami i wydają resztę oraz kartą płatniczą zbliżeniowo;  
  • w autobusach firmy Mobilis Sp. z o. o., kursujących na liniach: 102, 109, 120, 138, 142, 152, 153, 159, 178, 193, 352 i 502 - automaty przyjmują płatności wyłącznie przy pomocy kart płatniczych z pinem lub zbliżeniowo;
  • w niektórych autobusach MPK SA obsługujących pozostałe linie - automaty przyjmują płatności wyłącznie monetami i  wydają resztę,

UWAGA! 

Drzwi wejściowe do pojazdu, w pobliżu których znajduje się automat biletowy są oznaczone umieszczonym nad nimi napisem AUTOMAT BILETOWY z piktogramem informującym o sposobie zapłaty (moneta lub moneta i karta płatnicza lub karta płatnicza),

Bilet zakupiony w automacie w pojeżdzie uprawnia do przejazdu pod warunkiem skasowania.

 • w automatach biletowych stacjonarnych KKM, lista automatów KKM,
 • w aplikacji  iMKA
 • za pomocą telefonu komórkowego w systemie: mPay, moBilet lub SkyCash
 • u prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej (kierowców, motorniczych)  wyłącznie bilet 60- minutowy (normalny, ulgowy) w sytuacji, gdy pojazd nie jest wyposażony w automat biletowy lub gdy automat uległ awarii. Zakupu można dokonać podczas postoju na przystanku, za odliczoną kwotę.

Bilety okresowe można nabyć:

Bilety okresowe można zakupić na okres 1 miesiąca lub na okres będący jego wielokrotnością (1-12 miesięcy). 

W przypadku osób, które nie były dotychczas klientami systemu Krakowskiej Karty Miejskiej (KKM) lub Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA) i nie posiadają elektronicznej karty KKM lub MKA, a które chcą zakupić bilet okresowy w tej formie konieczne jest jednorazowe (osobiste lub przez osobę upoważnioną) zgłoszenie się do jednego z  Punktów Sprzedaży Biletów (PSB) lub Biura Obsługi Klienta MKA (BOK MKA) z dokumentem potwierdzającym tożsamość (dokument ze zdjęciem ewentualnie dodatkowo zdjęcie) w celu odbioru spersonalizowanej karty KKM lub MKA (wydanej nieodpłatnie), na której dokonany zostanie zapis pierwszego biletu okresowego. Każdy kolejny zakup biletu okresowego może być dokonany w automatach stacjonarnych (KKM, MKA) lub poprzez internet (co wymaga późniejszej aktywacji biletu w automacie stacjonarnym).

Zwrotu biletu okresowego można dokonać w każdym Punkcie Sprzedaży Biletów (lista PSB) lub Biurze Obsługi Klienta MKA, nie później niż 16-go dnia przed upływem terminu obowiązywania biletu. 

Bilety zintegrowane

czasowy WSPÓLNY 70 minutowy można zakupić: w automatach biletowych mobilnych i stacjonarnych, w Punktach Sprzedaży Biletów PSB oraz w pociagach Małopolskiej Kolei Aglomeracyjnej (MKŁ).

okresowe:  Informacja na temat sprzedaży znajduje się w zakładce Bilet zintegrowany

 

Zakup biletów z płatnością przelewem:

 • bilety do kasowania lub okresowe na okaziciela - zamówienia składane  w Punkcie Sprzedaży Biletów:

Podmioty zainteresowane dokonywaniem płatności przelewem powinny zawrzeć z ZIKiT- em umowę o treści zgodnej z podanym poniżej wzorem. Umowa może zostać zawarta na okres nie dłuższy niż 3 lata. Umowę należy wydrukować w 4 egzemplarzach, podpisać przez osobę upoważnioną i odesłać na adres zamieszczony w umowie lub dostarczyć do ZIKiT, os. Złota Jesień 14, pok. nr 23, I piętro. Wydanie biletów następuje po złożeniu zamówienia wartościowo - ilościowego w sposób określony w § 3 umowy. Miejsce odbioru: wskazany Punkt Sprzedaży Biletów (w przypadku dużych zamówień termin odbioru biletów wymaga uzgodnienienia z PSB).

wzór umowy    Umowę należy wydrukować w 4 egzemplarzach!!!

 

 • bilety do kasowania oraz okresowych - zamówienie składane przez Jednostki Organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków: 

Zgodnie z informacją związaną z zakupem biletów przez Jednostki Organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków, zamówienie wartościowo-ilościowe należy składać na formularzu.

 • bilety okresowe imienne - zamówienia przesyłane kanałem elektronicznym:  

Podmioty zainteresowane taką formą zakupu powinny zawrzeć z ZIKiT- em umowę o treści zgodnej z jednym z podanych poniżej wzorów. Umowa może zostać zawarta na okres nie dłuższy niż 3 lata. Umowę należy uzupełnić w miejscach zaznaczonych (wykropkowanych), następnie wydrukować w 4 egzemplarzach, podpisać przez osobę upoważnioną i odesłać na adres zamieszczony w umowie. Umowę można też przynieść osobiście do ZIKiT (os. Złota Jesień 14, pok. nr 25, I piętro). Po złożeniu zamówienia w sposób określony w § 3 pkt. 1-4 umowy dokonywana jest rejestracja sprzedaży biletów na rzecz osób wymienionych w złożonym zamówieniu. Korzystanie z biletów przez osoby, na rzecz których zarejestrowana została sprzedaż biletów jest możliwe po wcześniejszym dokonaniu aktywacji biletu tj. przeprowadzeniu operacji zapisu biletu na karcie w dowolnym automacie KKM.

imienne bilety miesięczne wzór umowy

imienne bilety sieciowe specjalne (conajmniej 50 sztuk) wzór umowy

 

Zakup przez organizatorów wydarzeń kulturalnych i sportowych, konferencji, kongresów i innych imprez masowych, uprawnień do przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla uczestników tych wydarzeń - od 01.01.2015 r.

Organizatorzy wydarzeń kulturalnych i sportowych, konferencji, kongresów i innych imprez masowych zainteresowani taką formą zakupu powinni zawrzeć z ZIKiT- em umowę o treści zgodnej z  podanym poniżej wzorem. Umowę należy uzupełnić w miejscach zaznaczonych (wykropkowanych) w zakresie danych organizatora, rodzaju imprezy, okresu trwania imprezy. Wzór nośnika (np. biletu wstępu, identyfikatora) należy umieścić w Załączniku Nr 1 do umowy. Umowę z Załącznikiem nr 1 należy wydrukować w 4 egzemplarzach, podpisać umowę przez osobę upoważnioną, odesłać umowę z Załącznikiem nr 1 na adres zamieszczony w umowie. Umowę z Załącznikiem nr 1 można też przynieść osobiście do  ZIKiT (os. Złota Jesień 14, pok. nr 23, I piętro).

 

wzór umowy

 

Zakup przez organizatorów/Jednostki Organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków wydarzeń kulturalnych i sportowych, konferencji, kongresów i innych imprez masowych, uprawnień do przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla uczestników tych wydarzeń

Zgodnie z informacją związaną z zakupem biletów przez Jednostki Organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków, zamówienie należy składać na poniższym formularzu zamówienia.

wzór zamówienia

JAK OTRZYMAĆ KRAKOWSKĄ KARTĘ MIEJSKĄ (KKM)?

To proste,

Krakowska Karta Miejska wydawana jest bezpłatnie przy pierwszym zakupie biletu okresowego.

Krakowska Karta Miejska (KKM) jest elektronicznym nośnikiem biletu okresowego. Aby zostać użytkownikiem systemu KKM należy odwiedzić jeden z Punktów Sprzedaży Biletów (PSB) i dokonać po raz pierwszy zakupu biletu okresowego otrzymując jednocześnie bezpłatną kartę KKM.

Do 31 grudnia 2012 roku wydawana karta KKM (nie dotyczyło kart na okaziciela) była kartą niespersonalizowaną (bez zdjęcia) dlatego równocześnie Klient otrzymywał imienną legitymację do biletu okresowego ze zdjęciem. Pasażer posługujący się tego rodzaju kartą KKM (niespersonalizowaną, bez zdjęcia), z zapisanym na niej biletem okresowym, powinien w czasie podróży mieć tę legitymację przy sobie i w przypadku kontroli biletowej okazać ją kontrolerowi wraz z kartą KKM.

KORZYSTNA ZMIANA

Od początku 2013 roku wydawane są wyłącznie spersonalizowane karty KKM, ze zdjęciem pasażera umieszczonym na karcie (nie dotyczy kart na okaziciela).

wzór spersonalizowanej karty KKM:Chcąc dokonać pierwszego zakupu biletu okresowego trzeba zgłosić się do wybranego PSB i tam:

 • okazać dokument potwierdzający tożsamość osoby, dla której wystawiana jest karta KKM (a w przypadku zakupu biletu okresowego ulgowego także ważny dokument uprawniający do zniżki)
 • przedłożyć zdjęcie lub poprosić o zeskanowanie podobizny z przedłożonego dowodu tożsamości

Legitymacje do biletu okresowego nie są już wydawane. Pasażer, który korzysta ze spersonalizowanej KKM, jako nośnika biletu imiennego, nie ma obowiązku okazywania kontrolerom takiej legitymacji.

Dlatego wymiany karty na spersonalizowaną może dokonać bezpłatnie każdy dotychczasowy użytkownik systemu, który będzie chciał zrezygnować z okazywania w czasie kontroli „legitymacji" razem z KKM. W tym celu należy w PSB:

 • oddać wcześniej używaną KKM bez zdjęcia
 • okazać dokument potwierdzający tożsamość osoby, dla której wystawiana jest karta KKM

 • przedłożyć aktualne zdjęcie lub poprosić o zeskanowanie zdjęcia z przedłożonego dowodu tożsamości

 

LOKALIZACJE PUNKTÓW SPRZEDAŻY BILETÓW - od 1.06.2016 r.

Dworzec Główny Wschód (pętla autobusowa)

pn.-pt. od 9:00 do 19:00
sob. od 8:00 do 16:00

ul. św. Wawrzyńca 13

pn.-pt. od 8:00 do 16:00

Dworzec Autobusowy - ul. Powstańców Wielkopolskich 6

pn.-pt. od 9:00 do 17:00

ul. Podwale 3/5

pn.-pt. od 9:00 do 19:00

Dworzec Tramwajowo-Autobusowy - Krowodrza Górka

- ul. Krowoderskich Zuchów 8a                  

pn.-pt. od 9:00 do 19:00

os. Centrum D bl.7 (Nowa Huta)

pn.-pt. od 9:00 do 19:00

Numery telefonów do PSB: 12 357 20 35 lub 608 921 035

 

Czytaj więcej...

Bilety przez komórkę

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie uprzejmie informuje, że od dnia 20.01.2017 r. pasażerowie Komunikacji Miejskiej w Krakowie mają możliwość nabywania biletów KMK  z wykorzystaniem mobilnych platform do sprzedaży e-biletów przez aplikacje: SkyCash, moBILET i mPay.

Jednocześnie informujemy, że cały czas można korzystać z aplikacji iMKA, dzięki której można m.in. kupować bilety jednorazowe i okresowe KMK oraz bilety kolejowe.