Uprawnienia do ulg

Ustalenia Rady Miasta Krakowa  

 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/231/11 z dnia 6 lipca 2011r. (z późn. zm.)

  

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH

w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze

Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin,

które przystąpiły do porozumień międzygminnych

 

 I. Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych liniami dziennymi i nocnymi:

 

Lp.

Osoby uprawnione

Podstawa uprawnienia/dokument poświadczający uprawnienie1

 1.

Dzieci od urodzenia do dnia 30 września roku, w którym kończą 7 rok życia

Oświadczenie rodzica lub opiekuna lub dokument urzędowy dziecka lub rodziców (opiekunów) umożliwiający stwierdzenie wieku dziecka

2.

Uczniowie szkół podstawowych prowadzonych w obszarze objętym integracją międzygminną2, w okresie od 1 września do 30 czerwca

Wykaz szkół, których uczniowie są uprawnieni do bezpłatnych przejazdów pojazdami KMK (w załączeniu) 

Ważna legitymacja szkolna ucznia szkoły podstawowej zlokalizowanej w obszarze objętym integracją międzygminną2, wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

3.

Dzieci i młodzież objęta programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+

Krakowska Karta Rodzinna w formie spersonalizowanej karty elektronicznej z zapisem biletu wolnej jazdy

4.

Dzieci z rodzin wielodzietnych tj. rodzin, w których rodzice/rodzic mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą) w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki lub bez ograniczenia wieku w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym, zamieszkujących na stałe w obszarze objętym integracją międzygminną. Uprawnienie obejmuje dzieci i młodzież uczącą się do ukończenia 24 roku życia

Bilet wolnej jazdy imienny, wydany na nośniku w formie karty elektronicznej, na okres 1 roku

(uprawnienie obowiązuje do końca terminu ważności wydanego biletu)

5.

Wychowankowie rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, wraz z osobami prowadzącymi i ich dziećmi

oraz wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych

oraz dzieci z wielodzietnych zawodowych rodzin zastępczych

zamieszkujący/e na stałe w obszarze objętym integracją międzygminną

Bilet wolnej jazdy imienny, wydany na nośniku w formie spersonalizowanej karty elektronicznej, na okres 1 roku

5a. Dzieci niepełnosprawne i inni członkowie rodzin objętych programem Kraków dla Rodziny „N” oraz dzieci niepełnosprawne umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych korzystających z tego programu i opiekunowie tych placówek Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem w formie spersonalizowanej karty identyfikacyjnej

6.

Dzieci do ukończenia 18 roku życia

niepełnosprawne z powodu:

schorzeń narządu słuchu

lub upośledzenia umysłowego,

lub schorzeń narządu wzroku,

lub schorzeń narządu ruchu,

lub schorzeń neurologicznych

wraz z opiekunem towarzyszącym im

w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności:

- „03-L”, „L”, „§26 pkt 1 lit. i”

wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym zaburzenia słuchu

-„01-U”, „U”, „§26 pkt 1 lit. c”

-„04-O”, „O”, „§26 pkt 1 lit. h”

-„05-R”, „R”, „§26 pkt 1 lit. a”

-„10-N”, „N”, „§26 pkt 1 lit. a”

7.

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczęszczający do szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych wraz

z opiekunem, który podróżuje:

- z uprawnionym, po uprawnionego lub po

odwiezieniu uprawnionego

- wyłącznie na trasie: od miejsca zamieszkania uprawnionego do placówki oświatowej lub innej placówki specjalnej (wychowawczej, ośrodka terapii, zakładu opieki zdrowotnej, itp.) do której uczęszcza uprawniony i z powrotem (prawo to jest ograniczone do przejazdu najkrótszą drogą)

Dla uprawnionego: ważna legitymacja szkolna, wydawana uczniom ze stwierdzoną potrzebą kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność

a

dla opiekuna: zaświadczenie, wydane przez placówkę do której uczęszcza uprawniony, określające nazwę i adres placówki oraz adres zamieszkania uprawnionego ucznia 

 8.

Osoby niepełnosprawne z orzeczonym/ą:

 znacznym stopniem niepełnosprawności

lub całkowitą niezdolnością do pracy

i samodzielnej egzystencji

lub niezdolnością do samodzielnej egzystencji

lub I grupą inwalidztwa

wraz z opiekunem towarzyszącym im

w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z określeniem znacznego stopnia niepełnosprawności

lub orzeczenie z określeniem całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji

lub orzeczenie o I grupie inwalidztwa

z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej

 9.

Osoby ze schorzeniem narządu wzroku

wraz z przewodnikiem towarzyszącym im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z określeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności:

„04-O”, „O”, „§26 pkt 1 lit. h”

lub legitymacja Polskiego Związku Niewidomych

z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej

 10.

Osoby niepełnosprawne z narządu ruchu kończyn dolnych z orzeczonym/ą:

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

lub całkowitą niezdolnością do pracy

lub II grupą inwalidztwa

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności:
„05-R”, „R”, „§26 pkt 1 lit. a”, „N”, „10-N”

 lub orzeczenie z określeniem całkowitej niezdolności do pracy

lub orzeczenie o II grupie inwalidztwa

wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym niepełnosprawność z narządu ruchu kończyn dolnych 

oraz dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej

11.

Osoby niepełnosprawne z upośledzeniem umysłowym z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności:

„01-U”, „U”, „§26 pkt 1 lit. c”

z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej

12.

Osoby, które ukończyły 70 lat życia

Dokument ze zdjęciem umożliwiający potwierdzenie wieku i tożsamości osoby uprawnionej

 13.

Osoby, które oddały bezpłatnie:

- co najmniej 18 litrów krwi pełnej lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – mężczyźni,

- co najmniej 15 litrów krwi pełnej lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – kobiety

Legitymacja potwierdzająca nadanie odznaki ,,Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" za oddanie 15/18 litrów krwi

lub legitymacja Honorowego Dawcy Krwi z odpowiednim wpisem, poświadczonym pieczątką Centrum Krwiodawstwa

wraz z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej

14.

Osoby posiadające status represjonowanego z powodu represji wojennych i okresu powojennego

Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez organ rentowy, zawierająca wpis aktualnego orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji

lub zaświadczenie o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych, wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej

15.

Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych

Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

16.

Obywatele polscy poszkodowani przez
III Rzeszę będący zwyczajnymi członkami Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę

Legitymacja Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę

z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej

17.

Osoby upoważnione do: kontroli dokumentów przewozu w pojazdach KMK lub kontroli jakości usług w pojazdach KMK

podczas wykonywania czynności służbowych

Imienny identyfikator uprawniający do: przeprowadzania kontroli dokumentów przewozu w pojazdach KMK lub kontroli jakości usług w pojazdach KMK

18.

Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie

Legitymacja pracownicza MPK S.A.

19.

Nieumundurowani funkcjonariusze Policji wykonujący czynności operacyjne

w pojazdach KMK

Bilet wolnej jazdy imienny, zapisany na nośniku w formie karty elektronicznej

20.

Pasażerowie odbywający podróż środkami KMK, w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu, tj. 22 września każdego roku

-

21. Osoby posiadające status weterana poszkodowanego Legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Ministerstwo Obrony Narodowej
22. Zasłużeni Dawcy Przeszczepu

Legitymacja potwierdzająca nadanie odznaki "Zasłużony Dawca Przeszczepu"

z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej

 

 1 Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych przysługują osobom niepełnosprawnym tylko wtedy, gdy niepełnosprawność została stwierdzona przez właściwe instytucje lub organy administracji publicznej. Do bezpłatnych przejazdów uprawniają nadal – do upływu terminu ich ważności – legitymacje wydane przez Wydział Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Krakowa na podstawie zapisów §2 ust. 1 tabela Pkt 5, 7, 8 i 9 wcześniej obowiązującej uchwały Nr V/58/07 RMK z dnia 31 stycznia 2007 r.

2  Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych przysługują uczniom szkół podstawowych, prowadzonych na obszarze gmin, które określiły z Gminą Miejską Kraków w stosownym porozumieniu międzygminnym szczegółowe warunki pokrycia kosztów realizacji tego działania.

 

 

II. Uprawnienia do przejazdów ulgowych liniami dziennymi i nocnymi:

 

Lp.

Osoby uprawnione

Podstawa uprawnienia/dokument poświadczający uprawnienie1

1.

Dzieci i młodzież od 1 października roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat do ukończenia 16 roku życia

(nie dotyczy uczniów szkół podstawowych prowadzonych w obszarze objętym integracją międzygminną2, w okresie od 1 września do 30 czerwca – uprawnionych do przejazdów bezpłatnych)

Dokument ze zdjęciem i datą urodzenia

2.

Młodzież po ukończeniu 16 roku życia,  ucząca się w szkołach publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, objętych polskim systemem oświaty - nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

Ważna legitymacja szkolna, wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw edukacji  narodowej lub kultury

 3.

Uczestnicy studiów trzeciego stopnia

Ważna legitymacja doktoranta wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

 4.

Uczniowie i studenci zagranicznych szkół, do ukończenia 26 roku życia

Ważna  imienna karta:
ISIC (International Student Identity Card)

5.

Osoby niepełnosprawne z orzeczonym/ą:

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

lub  całkowitą niezdolnością do pracy

lub II grupą inwalidzką

 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

lub  orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy l

lub orzeczenie o II grupie inwalidztwa

z dokumentem umożliwiającym  potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej

 6.

Osoby niepełnosprawne z narządu słuchu

Legitymacja osoby niepełnosprawnej z orzeczeniem lekkiego stopnia niepełnosprawności z wpisem przyczyny niepełnosprawności: „03-L” lub legitymacja wydana przez Polski Związek Głuchych z wpisem „inwalida słuchu”

7.

Emeryci do ukończenia 70 roku życia

Legitymacja potwierdzająca status emeryta lub prawomocna decyzja o przyznaniu świadczeń emerytalnych wraz z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

8.

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi II stopnia, posiadający status Karty Krakowskiej*

Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” wydana przez Polski Czerwony Krzyż oraz status Karty Krakowskiej

* uprawnienia do przejazdów ulgowych liniami dziennymi i nocnymi dotyczą tylko i wyłącznie biletów okresowych.

 

1  Uprawnienia do przejazdów ulgowych przysługują osobom niepełnosprawnym oraz emerytom tylko wtedy, gdy niepełnosprawność lub uprawnienie do świadczenia emerytalnego zostały stwierdzone przez właściwe instytucje lub organy administracji publicznej.

2  Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych przysługują uczniom szkół podstawowych, prowadzonych na obszarze gmin, które określiły z Gminą Miejską Kraków w stosownym porozumieniu międzygminnym szczegółowe warunki pokrycia kosztów realizacji tego działania.

 

UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO

 

PRZEJAZDY BEZPŁATNE

Posłowie i senatorowie

Legitymacja poselska lub senatorska
[w związku z art. 43 ust. 1 i art. 45 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tekst jedn. Dz.U. 2003 r. Nr 221, poz. 2199)]

Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnik inwalidy wojennego zaliczonego do I grupy inwalidzkiej

Książeczka inwalidy wojennego (wojskowego) zawierająca wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji [Ustawa z dnia 29.05.1974 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 87 ze zm.)]

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych oraz przewodnik

Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych (Dz.U. z 2007 r. Nr 24, poz. 153), w związku z art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz.U. z 2006 r., nr 249, poz. 1824 ze zm.)

 

PRZEJAZDY Z ULGĄ 50%

Kombatanci lub osoby zajmujące się działalnością równorzędną z działalnością kombatancką oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Legitymacja osoby represjonowanej zawierająca wpis o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z wpisem o przysługujących ulgach. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 42 poz. 371 ze zm.)

Studenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich

Ważna legitymacja studencka lub elektroniczna legitymacja studencka wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 14 września 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 201, poz.1188) w związku z art. 188 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)

Słuchacze kolegiów nauczycielskich oraz kolegiów pracowników służb społecznych

Ważna legitymacja słuchacza kolegium wg wzoru MENiS II/183 w związku z art. 9f ust. 2 oraz art. 77 ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572)

Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa

Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydawania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. z 2012 nr 0 poz. 229) w związku z art. 30 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami (Dz. U. z 2011 r. nr 205, poz. 1203)