Uprawnienia do ulg

Ustalenia Rady Miasta Krakowa  

 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/231/11 z dnia 6 lipca 2011r. (z późn. zm.)

  

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH

w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze

Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin,

które przystąpiły do porozumień międzygminnych

 

 I. Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych liniami dziennymi i nocnymi: 

 

Lp.

Osoby uprawnione

Podstawa uprawnienia/dokument poświadczający uprawnienie1

1.

Dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego

Oświadczenie opiekuna

2.

Osoby, które ukończyły 70 lat życia

Dokument stwierdzający wiek i tożsamość

pasażera

3.

Osoby niepełnosprawne z orzeczonym/ą:

znacznym stopniem niepełnosprawności

lub całkowitą niezdolnością do pracy

       i samodzielnej egzystencji

lub niezdolnością do samodzielnej egzystencji

lub I grupą inwalidzką

 

wraz z opiekunem towarzyszącym im

w pojeździe

 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej
z określeniem znacznego stopnia niepełnosprawności

lub orzeczenie z określeniem całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o I grupie inwalidzkiej

z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera

4.

Niewidomi wraz z przewodnikiem towarzyszącym im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej
z określeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: „04-O”, „O”, „§26 pkt 1 lit. h”

   lub legitymacja Polskiego Związku
Niewidomych

5.

Osoby niepełnosprawne z narządu ruchu kończyn dolnych z orzeczonym/ą:

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

lub całkowitą niezdolnością do pracy

lub II grupą inwalidzką

Legitymacja osoby niepełnosprawnej
z określeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności:
„05-R”, „R”, „§26 pkt 1 lit. a”, „N”, „10-N”

lub   orzeczenie z określeniem całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o II grupie inwalidzkiej z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera


wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym niepełnosprawność z narządu ruchu kończyn dolnych

 

lub    lub bilet wolnej jazdy imienny, wydany po      udokumentowaniu uprawnienia j.w.

6.

Osoby, które oddały bezpłatnie:

-  co najmniej 18 litrów krwi pełnej lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – mężczyźni,

-  co najmniej 15 litrów krwi pełnej lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – kobiety

   Bilet wolnej jazdy imienny, wydany na podstawie odpowiedniej legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia

7.

Dzieci nie słyszące do 16 roku życia wraz
z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe

 Legitymacja osoby niepełnosprawnej

z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: „03-L”, „L”, „§26 pkt 1

lit. i”

wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym zaburzenia słuchu

lub bilet wolnej jazdy imienny, wydany po udokumentowaniu uprawnienia j.w.

8.

Osoby niepełnosprawne z upośledzeniem umysłowym z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Legitymacja osoby niepełnosprawnej z określeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: „01-U”, „U”, „§26 pkt 1 lit. c”

9.

Dzieci do 16 roku życia niepełnosprawne
z powodu upośledzenia umysłowego,

lub schorzeń narządu wzroku,

lub schorzeń narządu ruchu

 

wraz z opiekunem towarzyszącym im

w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności:

-„01-U”, „U”, „§26 pkt 1 lit. c”;

-„04-O”, „O”, „§26 pkt 1 lit. h”;

-„05-R”, „R”, „§26 pkt 1 lit. a”

10.

Dzieci niepełnosprawne uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub przedszkolach oraz uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych wraz

z opiekunem, który podróżuje:

- z uprawnionym, po uprawnionego lub po

odwiezieniu uprawnionego

- wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania

do placówki oświatowej i z powrotem

Dla uprawnionego ważna legitymacja wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

a dla opiekuna zaświadczenie wydane przez placówkę oświatową określające trasę przejazdu

11.

Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie

Legitymacja pracownicza MPK S.A.

 

12.

Dzieci i młodzież objęta programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+

 

 

 

Dzieci z rodzin wielodzietnych tj. rodzin, w których rodzice/rodzic mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą) w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki lub bez ograniczenia wieku w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym, zamieszkujących na stałe w obszarze objętym integracją międzygminną. Uprawnienie obejmuje: dzieci po ukończeniu 4 lat do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego, uczniów i młodzież uczącą się do ukończenia 24 roku życia.

 Krakowska Karta Rodzinna z zapisem biletu wolnej jazdy
lub Krakowska Karta Rodzinna 4+
wraz z ważną legitymacją szkolną lub ważną legitymacją studencką

 

Bilet wolnej jazdy imienny, wydany na okres 1 roku.”

13.

Obywatele polscy poszkodowani przez
III Rzeszę będący zwyczajnymi członkami Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę

Legitymacja Stowarzyszenia z dowodem tożsamości

14.

 

-   wychowankowie rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego,

    wraz z osobami prowadzącymi i ich dziećmi,

-   wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych

-   dzieci z wielodzietnych zawodowych   rodzin zastępczych

 

którzy zamieszkują na stałe w obszarze objętym integracją międzygminną

Bilet wolnej jazdy imienny, wydany na okres całego roku

 

15.

Osoby posiadające status represjonowanego

Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez ZUS lub zaświadczenie

o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych, wydanym przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

16.

Nieumundurowani funkcjonariusze Policji wykonujący czynności operacyjne

w pojazdach komunikacji miejskiej

Bilet wolnej jazdy

 

 

17.

Uczniowie krakowskich szkół podstawowych w okresie od 1 września do 30 czerwca

Ważna legitymacja szkolna ucznia szkoły podstawowej zlokalizowanej na terenia Gminy Miejskiej Kraków, wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw edukacji narodowej   

18. Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej

1 Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych przysługują osobom niepełnosprawnym tylko wtedy, gdy niepełnosprawność została stwierdzona przez właściwe instytucje lub organy administracji publicznej. Do bezpłatnych przejazdów uprawniają nadal – do upływu terminu ich ważności – legitymacje wydane przez Wydział Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Krakowa na podstawie zapisów §2 ust. 1 tabela Pkt 5, 7, 8 i 9 wcześniej obowiązującej uchwały Nr V/58/07 RMK z dnia 31 stycznia 2007 r.

 

 

II. Uprawnienia do przejazdów ulgowych liniami dziennymi i nocnymi:

 

Lp.

Osoby uprawnione

Podstawa uprawnienia/dokument poświadczający uprawnienie1

1.

(od dnia 1 września 2016 zapis skreślony)

 

2.

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, policealnych i artystycznych – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

(nie dotyczy uczniów krakowskich szkół podstawowych, którzy  w okresie od 1 września do 30 czerwca posiadają uprawnienia do przejazdów bezpłatnych)

Ważna legitymacja szkolna wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw edukacji narodowej (dawniej oświaty i wychowania) lub kultury

3.

Uczestnicy studiów trzeciego stopnia

Ważna legitymacja doktoranta wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

4.

Uczniowie i studenci zagranicznych szkół, do ukończenia 26 roku życia

Ważna międzynarodowa legitymacja ISIC (International Student Identity Card)

lub Karta EURO26 Student

lub Karta EURO<26 Student

5.

Osoby niepełnosprawne z narządu słuchu

Legitymacja wydana przez Polski Związek

Głuchych z wpisem „inwalida słuchu”

6.

Osoby niepełnosprawne z orzeczonym/ą:

-   umiarkowanym stopniem   niepełnosprawności

lub całkowitą niezdolnością do pracy

lub II grupą inwalidzką

 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

z określeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

lub orzeczenie o całkowitej niezdolności

     do pracy lub orzeczenie o II grupie inwalidzkiej

z dokumentem potwierdzającym

   tożsamość pasażera

7.

Emeryci

   Legitymacja emeryta z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera lub prawomocna decyzja o przyznaniu świadczeń emerytalnych

1  Uprawnienia do przejazdów ulgowych przysługują osobom niepełnosprawnym oraz emerytom tylko wtedy, gdy niepełnosprawność lub uprawnienie do świadczenia emerytalnego zostały stwierdzone przez właściwe instytucje lub organy administracji publicznej.

 

UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO

 

PRZEJAZDY BEZPŁATNE

Posłowie i senatorowie

Legitymacja poselska lub senatorska
[w związku z art. 43 ust. 1 i art. 45 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tekst jedn. Dz.U. 2003 r. Nr 221, poz. 2199)]

Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnik

Książeczka inwalidy wojennego (wojskowego) zawierająca wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji [Ustawa z dnia 29.05.1974 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 87 ze zm.)]

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych

Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych (Dz.U. z 2007 r. Nr 24, poz. 153), w związku z art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz.U. z 2006 r., nr 249, poz. 1824 ze zm.)

 

PRZEJAZDY Z ULGĄ 50%

Kombatanci lub osoby zajmujące się działalnością równorzędną z działalnością kombatancką oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Legitymacja osoby represjonowanej zawierająca wpis o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z wpisem o przysługujących ulgach. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 42 poz. 371 ze zm.)

Studenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich

Ważna legitymacja studencka lub elektroniczna legitymacja studencka wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 14 września 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 201, poz.1188) w związku z art. 188 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)

Słuchacze kolegiów nauczycielskich oraz kolegiów pracowników służb społecznych

Ważna legitymacja słuchacza kolegium wg wzoru MENiS II/183 w związku z art. 9f ust. 2 oraz art. 77 ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572)

Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa

Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydawania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. z 2012 nr 0 poz. 229) w związku z art. 30 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami (Dz. U. z 2011 r. nr 205, poz. 1203)