Rodzaje i wzory biletów

Oferta biletowa przeznaczona dla odbiorców usług przewozowych świadczonych w obszarze objętym integracją międzygminną w Komunikacji Miejskiej w Krakowie

I. Bilety do kasowania:
a) bilety jednoprzejazdowe,
b) bilety czasowe, 
c) bilet weekendowy rodzinny,

II. Bilety okresowe:
a) okresowe miesięczne: normalny, specjalny, ulgowy,
b) Socjalny,
c) Aktywizujący dla osób bezrobotnych,
d) Mieszkańca (w tym Półroczny i Półroczny 5+1),

III. Bilety zintegrowane na przejazdy łączone Komunikacją Miejską w Krakowie i kolejami aglomeracyjnymi:
a) czasowe
b) okresowe miesięczne imienne

IV. Bilety w formie uprawnień do przejazdów środkami KMK, których zakupu dokonują biura podróży, dla posiadaczy Krakowskiej Karty Turystycznej.  

V. Bilety w formie grupowych uprawnień do przejazdów środkami KMK, których zakupu dokonują organizatorzy wydarzeń kulturalnych i sportowych, konferencji, kongresów i innych imprez masowych, dla uczestników tych wydarzeń.

Strefy Biletowe - zasięg stref I, II i III ilustruje mapa stref biletowych.

 

I. Bilety do kasowania 

Bilety na okaziciela, występujące w formie biletów papierowych lub biletów okazywanych na urządzeniach mobilnych za pomocą aplikacji iMKA, moBiLET, mPay, Skycash, JakDojade lub zbiletem.pl.

 

Przypominamy!

Pasażer podróżujący na podstawie biletu papierowego zobowiązany jest skasować bilet w czasie pierwszego przejazdu, niezwłocznie po wejściu do pojazdu lub, w przypadku dokonywania zakupu biletu w automacie mobilnym w pojeździe, niezwłocznie po jego zakupieniu. Bilet należy zachować na czas wszystkich przejazdów odbywanych w okresie ważności biletu. Obowiązek kasowania nie dotyczy biletów WSPÓLNYCH 70-minutowych, zakupionych w pociągach KMŁ.

Kontrola biletów zakupionych w aplikacjach mobilnych SkyCash, moBiLET, mPay, JakDojade i zbiletem.pl odbywa się poprzez weryfikację wzrokową kontrolera unikalnych cech biletu. Pasażer jest zobowiązany, na żądanie kontrolera, do okazania na swoim urządzeniu wszystkich ekranów biletu, bez przekazywania urządzenia kontrolerowi. Niespełnienie tego warunku będzie skutkować nałożeniem opłaty dodatkowej za brak biletu.
Rozwiązania systemowe przyjęte w Komunikacji Miejskiej w Krakowie nie przewidują kontroli biletów w aplikacjach SkyCash, moBiLET, mPay, JakDojade i zbiletem.pl poprzez sczytanie kodu QR biletu urządzeniem kontrolerskim.

Za nieważny uznaje się bilet papierowy:

 • z wydrukiem niezgodnym z wzorcem umieszczonym w pojeździe lub z wydrukiem nieczytelnym z powodu usytuowania go na bilecie w miejscu do tego nieprzeznaczonym,
 • wielokrotnie skasowany.

 

 Rodzaje i ceny biletów do kasowania:

a) bilet jednoprzejazdowy (nazywany też biletem jednorazowym) - na okaziciela, uprawniający jedną osobę lub grupowy dla grupy do 20 osób, normalny lub ulgowy - uprawnia do jednego przejazdu środkiem transportu - tramwajem lub autobusem, w którym bilet został skasowany. Bilet zachowuje ważność do końca trasy danej linii (ostatniego przystanku dla wysiadających). Pasażer podróżujący na podstawie biletu jednoprzejazdowego dla 1 osoby ważnego w strefach biletowych I i II i III, może podróżować:

 • pojazdem, w którym został skasowany do zakończenia kursu tego pojazdu

lub

 • przez 60 minut od momentu skasowania, wykonując przesiadki.

Przypominamy!

W przypadku, gdy z przyczyny awarii pojazdu lub uszkodzenia infrastruktury transportowej, wystąpi brak możliwości kontynuowania podróży lub konieczność kontynuowania podróży wydłużoną trasą objazdową pasażerowi posiadającemu ważny bilet jednoprzejazdowy przysługuje prawo kontynuowania przejazdu na podstawie tego samego biletu pojazdem zastępczym lub następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii, przebiegającej tą samą trasą.

W przypadku uruchamiania przewozów zastępczych planowanych lub awaryjnych, przy wykonywaniu przejazdu łączonego, linią podstawową, tymczasową lub zastępczą, bilet jednoprzejazdowy skasowany w pojeździe którejkolwiek z tych linii, zachowuje ważność w pojeździe następnej linii, a także w pojazdach linii, których trasy pokrywają się z trasą przejazdu łączonego - przez 60 minut od chwili skasowania.


 b) bilety czasowe (wieloprzejazdowe) normalne i ulgowe - uprawniają do wielu przejazdów w czasie określonym na bilecie. W okresie ważności biletu pasażer może wykonać dowolną liczbę przesiadek. Bilet czasowy jest biletem dla 1 osoby, na okaziciela.

Oferta biletów czasowych dla osób odbywających przejazdy w granicach strefy biletowej I  [Miasto Kraków]:

 • 20-minutowy na strefę I+II+III - ważny przez 20 minut od momentu skasowania,
 • 60-minutowy na strefę I+II+III - ważny przez 60 minut od momentu skasowania,
 • 90-minutowy na strefę I+II+III - ważny przez 90 minut od momentu skasowania,
 • 24-godzinny na strefę I - ważny przez 24 godziny od momentu skasowania,
 • 48-godzinny na strefę I+II+III - ważny przez 48 godzin od momentu skasowania,
 • 72-godzinny na strefę I+II+III - ważny przez 72 godziny od momentu skasowania,
 • 7-dniowy na strefę I - ważny przez 7 kolejnych dni od momentu skasowania do godziny 23:59 ostatniego dnia ważności,

Oferta biletów czasowych dla osób odbywających przejazdy poza granicami strefy biletowej I [I+II+III Aglomeracja]:

 • 20-minutowy na strefę I+II+III - ważny przez 20 minut od momentu skasowania,
 • 60-minutowy na strefę I+II+III - ważny przez 60 minut od momentu skasowania,
 • 90-minutowy na strefę I+II+III - ważny przez 90 minut od momentu skasowania,
 • 24-godzinny na strefę I+II+III - ważny przez 24 godziny od momentu skasowania,
 • 48-godzinny na strefę I+II+III - ważny przez 48 godzin od momentu skasowania,
 • 72-godzinny na strefę I+II+III - ważny przez 72 godziny od momentu skasowania,
 • 7-dniowy na strefę I+II+III - ważny przez 7 kolejnych dni od momentu skasowania do godziny 23:59 ostatniego dnia ważności,

Przypominamy!

Po upływie czasu określonego na bilecie (np. 20, 60 lub 90 minut), licząc od momentu rozpoczęcia podróży tj. godziny i minuty nadrukowanej przez kasownik, bilet staje się nieważny (Załącznik Nr 3 do uchwały taryfowej, § 3 ust. 7 ppkt 1i). Aby w tej sytuacji uniknąć nałożenia przez kontrolera opłaty dodatkowej za brak biletu należy skasować kolejny bilet.

Organizator, a tym samym przewoźnik komunikacji miejskiej jest zobowiązany do realizacji zaplanowanych przewozów jednakże bez gwarancji, że usługa przewozowa zostanie zrealizowana zgodnie z czasem wskazanym na rozkładzie jazdy. Osoba podróżująca na podstawie biletu np. 20-minutowego podejmuje ryzyko, że w czasie 20 minut od momentu skasowania biletu, może nie pokonać określonego odcinka trasy, z uwagi na występujące na krakowskich ulicach zatory komunikacyjne.

W przypadku, gdy z przyczyny awarii pojazdu lub uszkodzenia infrastruktury transportowej, wystąpi brak możliwości kontynuowania podróży lub konieczność kontynuowania podróży wydłużoną trasą objazdową pasażerowi posiadającemu ważny bilet czasowy 20, 60 lub 90-minutowy przysługuje prawo kontynuowania przejazdu na podstawie tego samego biletu innymi pojazdami w czasie wydłużonym o 15 minut.

c) bilet weekendowy rodzinny, normalny - uprawniający do wielokrotnych (przez okres dwóch dni weekendowych tj. sobotę i niedzielę) przejazdów liniami dziennymi i nocnymi w strefach biletowych I i II i III. Bilet ten obowiązuje dla grup od dwóch (1 rodzic/opiekun i 1 dziecko do lat 16) do maksymalnie 7 osób (1 rodzic/opiekun i 6 dzieci do lat 16 lub 2 rodziców/opiekunów i 5 dzieci do lat 16).

 

II. Bilety okresowe  

Występują w formie zapisu na elektronicznych nośnikach (karcie KKM, karcie MKA, karcie KK, elektronicznej legitymacji studenckiej ELS, Krakowskiej Karcie Rodzinnej 3+) lub w urządzeniach mobilnych (zakup przez aplikację: mKKM, mKK, iMKA). Zapis zawiera informację o rodzaju wybranego biletu i okresie jego ważności. Bilety okresowe nie wymagają kasowania.

Uprawniają do wielokrotnych przejazdów we wszystkie dni tygodnia w okresie ważności biletu. W zależności od wyboru bilet okresowy może uprawniać do przejazdów w strefie biletowej I; II; III; I i II; II i III lub I i II i III. Biletów okresowych nie można nabyć na linie zastępcze, specjalne, wspomagające i nocne. Bilety okresowe można nabywać na 1, 2 lub 3 miesiące (z wyjątkiem biletu Półrocznego).

Rodzaje i ceny biletów okresowych:

a) Okresowe miesięczne - ważne w wybranych strefach biletowych, uprawniające do przejazdów liniami dziennymi i nocnymi:

 • imienny na 1 linię w strefie biletowej I (normalny i ulgowy),
  Pasażer korzystający z biletu okresowego na określoną linię komunikacyjną jest uprawniony do przejazdów po trasie tej linii pojazdami każdej innej linii dziennej i nocnej, których trasa jest wspólna na długości co najmniej jednego odcinka międzyprzystankowego oraz przebiega w tym samym kierunku. Rozpoczęcie/ustanie wspólnej trasy następuje na przystankach o tej samej nazwie, rozpoczynających (lub kończących) wspólny odcinek.
  W przypadku tymczasowej zmiany przebiegu podstawowej trasy linii pasażer, który korzysta
  z biletu okresowego na tę linię może wykonywać przejazdy pojazdami każdej innej linii na trasie podstawowej określonej linii oraz na trasie ustalonej tymczasowo.
  Pasażer korzystający z biletu okresowego miesięcznego na określoną linię może dokonać bezpłatnie zmiany numeru linii dwukrotnie w okresie ważności biletu. Pasażer, który ma wykupiony bilet na okres dłuższy niż 1 miesiąc ma prawo do dwukrotnej zmiany numeru linii w każdym miesiącu ważności biletu.
 • imienny sieciowy (normalny, specjalny, ulgowy),
  uprawnia do przejazdów wszystkimi liniami dziennymi i nocnymi (w przypadku biletu ważnego w I strefie biletowej także pojazdami Tele-bus we wszystkich obszarach objętych tą usługą).
 • bilet okresowy imienny sieciowy „specjalny” jest to bilet w promocyjnej cenie, która obowiązuje przy zakupie co najmniej 30 biletów tego rodzaju w ramach jednej transakcji:

 

Ważność w strefie biletowej Cena biletu specjalnego [zł]
I 110,00
I + II 126,00
I + II + III
146,00


Podmiot, który zamierza nabywać bilety imienne specjalne (co najmniej 30 szt.) dla swoich pracowników podpisuje umowę, sporządzoną wg. załączonego wzoru w zakładce Bilety/Zakup biletów, a następnie w określony w umowie sposób i w ustalonych terminach składa comiesięczne zamówienia na zakup biletów imiennych specjalnych.

 b) Socjalny - imienny miesięczny, uprawniający do wielokrotnych przejazdów w strefie biletowej I; I i II lub I i II i III wszystkimi liniami dziennymi. Do nabycia biletu uprawnione są osoby niezależnie od wieku, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego obowiązującego przy udzielaniu świadczeń z pomocy społecznej. 

Ważność w strefie biletowej

Cena biletu socjalnego [zł]

I

30,00

I + II

50,00

I + II + III

70,00

 Podstawą wydania biletu Socjalnego jest: 

 • pisemna informacja wydana przez właściwy dla miejsca zamieszkania Ośrodek Pomocy Społecznej z potwierdzeniem, że zainteresowana osoba osiąga dochód w wysokości równej lub niższej od kryterium dochodowego określonego w obowiązującym na dzień nabycia biletu Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
 • dokument potwierdzający tożsamość.

 c) Aktywizujący dla osób bezrobotnych - miesięczny imienny, uprawniający do wielokrotnych przejazdów w strefie biletowej I; I i II lub I i II i III wszystkimi liniami dziennymi. Do nabycia i korzystania z biletu uprawnione są osoby legitymujące się ważnym (wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem wykonywanej kontroli biletów) zaświadczeniem wydanym przez właściwy dla miejsca zamieszkania Urząd Pracy, potwierdzającym, że osoba aktualnie jest zarejestrowana jako bezrobotna. Data rozpoczęcia ważności nabywanego biletu nie może być późniejsza od daty upływu ważności zaświadczenia.  

Ważność w strefie biletowej

Cena biletu aktywizującego [zł]

I

50,00

I + II

100,00

I + II + III

140,00


 
d) Mieszkańca -  bilet w preferencyjnie niskich cenach, uprawnia do wielokrotnych przejazdów we wszystkie dni tygodnia w okresie ważności biletu liniami dziennymi i nocnymi w strefie biletowej I; I i II lub I i II i III:

 • okresowy imienny (normalny i ulgowy):
     - na 1 linię
     - sieciowy
 • Półroczny imienny (na okres dowolnie wybranych kolejnych 6 miesięcy) - uprawnia do przejazdów wszystkimi liniami dziennymi i nocnymi
 • Półroczny 5+1 imienny (normalny i ulgowy) - uprawnia do przejazdów wszystkimi liniami dziennymi i nocnym, nabywany na specjalnych warunkach zgodnie z uchwałą tzw. taryfową. Bilet można nabyć tutaj.

Do nabycia biletu Mieszkańca uprawnione będą osoby, które uzyskały uprawnienia określone w uchwale Nr XCIV/2450/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Karta Krakowska (z późn. zm.) Więcej informacji nt. Karty Krakowskiej - www.kk.krakow.pl.

Ważne informacje:
Bilet okresowy imienny, zapisany na nośniku w formie karty elektronicznej wydanej przed 1 stycznia 2013 roku ważny jest wraz z legitymacją do biletu okresowego ze zdjęciem pasażera. Legitymacja ta nie jest wymagana, gdy nośnikiem biletu jest karta elektroniczna spersonalizowana (ze zdjęciem).
Każdy pasażer, który posiada wydaną kartę KKM bez zdjęcia i chce zrezygnować z obowiązku posiadania i okazywania kontrolerom razem z biletem „legitymacji do biletu okresowego” może otrzymać bezpłatnie w dowolnie wybranym Punkcie Sprzedaży Biletów Okresowych nową, spersonalizowaną kartę elektroniczną ze zdjęciem. Warunkiem jest zwrot wcześniej używanej legitymacji do biletu okresowego i elektronicznej karty KKM bez zdjęcia.
Każdy nowy klient, który dotychczas nie korzystał z oferty biletów okresowych i nie posiada karty elektronicznej - nośnika biletów okresowych przy pierwszym zakupie biletu otrzyma bezpłatnie spersonalizowaną kartę elektroniczną (KKM lub MKA) ze zdjęciem. Legitymacje do biletu okresowego nie są już wydawane. 

III. Bilety zintegrowane na przejazdy łączone Komunikacją Miejską w Krakowie i kolejami aglomeracyjnymi:

a) Bilety czasowe - bilet WSPÓLNY 70-minutowy (normalny i ulgowy) - na okaziciela, uprawniający do przejazdów pojazdami Komunikacji Miejskiej w Krakowie w strefach biletowych I i II i III, a także pociągami Kolei Małopolskich Sp. z o.o. na odcinku Kraków Olszanica - Wieliczka Rynek Kopalnia oraz na obszarze obejmującym stacje/przystanki kolejowe: Kraków Batowice, Kraków Lubocza oraz Kraków Nowa Huta, ważny przez 70 minut od skasowania w środkach komunikacji miejskiej lub walidacji w pociągach.

Uwaga! Od dnia 1 grudnia 2015 r. bilet Wspólny 70-minutowy nie jest ważny w pociągach Kolei Małopolskich na odcinku Kraków Olszanica - Kraków Lotnisko/Airport.

W okresie ważności biletu 70-minutowego możliwa jest nieograniczona liczba przesiadek środkami KMK lub/i pociągami KMŁ. Czas przeznaczony na przesiadanie wlicza się do czasu podróży.

Bilety 70-minutowe są w cenie: 7,00 zł - bilet normalny; 3,50 zł - bilet ulgowy.

Bilet 70-minutowy może nabyć: normalny - każda osoba, ulgowy - osoba, której przysługuje ulga na podstawie: uchwały Zarządu Spółki „Koleje Małopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, odrębnych przepisów ustawowych.

Bilety 70-minutowe można zakupić: w automatach KKM i MKA, w środkach KMK w automatach mobilnych, Punktach Obsługi Pasażera, innych punktach dystrybucyjnych KMK, w pociągach KMŁ: u obsługi i w automacie biletowym, w aplikacji iMKA.

Pasażerowie odbywający podróż na podstawie biletu 70-minutowego powinni dodatkowo wiedzieć, że:

1. Pasażer rozpoczynający podróż środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie, obowiązany jest przy pierwszym przejeździe niezwłocznie po wejściu do pojazdu skasować bilet i zachować go na czas podróży,

2. Pasażer rozpoczynający podróż pociągiem KMŁ, obowiązany jest na zasadach określonych w Regulaminie (RPO – KMŁ) do: 

 • nabycia biletu u obsługi lub w automacie biletowym w pociągach KMŁ lub
 • skasowania (legalizacji) biletu (zakupionego w systemie sprzedaży biletów KMK) w przypadku rozpoczęcia przejazdu na podstawie nieskasowanego biletu. Obsługa dokonuje skasowania (legalizacji) tego biletu zamieszczając na nim cechy kontroli oraz godzinę rozpoczęcia podróżyoraz zachowania go na czas podróży.

 

WYKAZ UPRAWNIEŃ DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE ORAZ POCIĄGAMI URUCHAMIANYMI PRZEZ KOLEJE MAŁOPOLSKIE SP. Z O.O.W RAMACH OFERTY BILETU 70-MINUTOWEGO

 

Lp. Osoby uprawnione Podstawa uprawnienia/dokument poświadczający uprawnienie1
1.

Dzieci i młodzież od 1 października roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat do ukończenia 16 roku życia

(nie dotyczy uczniów szkół podstawowych prowadzonych w obszarze objętym integracją międzygminną2, w okresie od 1 września do 30 czerwca - uprawnionych do przejazdów bezpłatnych w KMK)
Dokument ze zdjęciem i datą urodzenia
2. Młodzież po ukończeniu 16 roku życia,  ucząca się w szkołach publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, objętych polskim systemem oświaty - nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia Ważna legitymacja szkolna, wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw edukacji narodowej lub kultury
3. Uczestnicy studiów trzeciego stopnia Ważna legitymacja doktoranta wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
4. Uczniowie i studenci zagranicznych szkół, do ukończenia 26 roku życia Ważna imienna karta ISIC (International Student Identity Card)
5.

Osoby niepełnosprawne z orzeczonym/ą:

umiarkowanym stopniem   niepełnosprawności

lub  całkowitą niezdolnością do pracy

lub II grupą inwalidzką

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

lub  orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy

lub orzeczenie o II grupie inwalidztwa

z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej
6. Osoby niepełnosprawne z narządu słuchu

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

z orzeczeniem lekkiego stopnia niepełnosprawności z wpisem przyczyny niepełnosprawności: „03-L”

lub legitymacja wydana przez Polski Związek Głuchych z wpisem „inwalida słuchu”
7. Emeryci do ukończenia 70 roku życia Legitymacja potwierdzająca status emeryta lub prawomocna decyzja o przyznaniu świadczeń emerytalnych wraz z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej
8. Kombatanci lub osoby zajmujące się działalnością równorzędną z działalnością kombatancką oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Legitymacja osoby represjonowanej zawierająca wpis o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z wpisem o przysługujących ulgach. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 517)
9. Studenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich Ważna legitymacja studencka wg wzoru określonego
w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 poz. 1861
z późn. zm.) w związku z art. 105 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85
z późn. zm.)
10. Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa Legitymacja weterana poszkodowanego wg wzoru określonego
w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydawania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. z 2012 poz. 229) w związku z art. 30 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2055)

 

 

1         Uprawnienia do przejazdów ulgowych przysługują osobom niepełnosprawnym oraz emerytom tylko wtedy, gdy niepełnosprawność lub uprawnienie do świadczenia emerytalnego zostały stwierdzone przez właściwe instytucje lub organy administracji publicznej.

 

2         Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych przysługują uczniom szkół podstawowych, prowadzonych na obszarze gmin, które określiły z Gminą Miejską Kraków w stosownym porozumieniu międzygminnym szczegółowe warunki pokrycia kosztów realizacji tego działania.

 

 

   b) Bilety okresowe miesięczne imienne (normalne i ulgowe) - są wspólną ofertą biletu miesięcznego Komunikacji Miejskiej w Krakowie i biletu miesięcznego POLREGIO Sp.z o.o. lub Kolei Małopolskich Sp. z o.o. 

więcej informacji > Bilet Zintegrowany

IV. Bilety w formie uprawnień do przejazdów środkami KMK, których zakupu dokonują biura podrózy, dla posiadaczy Krakowskiej Karty Turystycznej

Biura podróży, po zawariu stosownej umowy z GMK/ZTP, mogą nabywać dla swoich klientów - posiadaczy Krakowskiej Karty Turystycznej uprawnienia do przejazdów środkami KMK w strefie I i II i III,  za okazaniem Karty, w okresie jej ważności.

V. Bilety w formie grupowych uprawnień do przejazdów środkami KMK, których zakupu dokonują organizatorzy wydarzeń kulturalnych i sportowych, konferencji, kongresów i innych imprez masowych, dla uczestników tych wydarzeń.

Organizatorzy wydarzeń kulturalnych i sportowych, konferencji, kongresów i innych imprez masowych, mają możliwość zakupienia uprawnień do przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla uczestników tych wydarzeń:

RODZAJ GRUPY1

CENA2 [zł]

1 doba

2 doby

3 doby

4 doby

Każda kolejna doba               
powyżej 4 doby

do 100 osób

300,00

580,00

810,00

1100,00

200,00

1 Grupa do 100 osób jest podstawą do tworzenia grupy stanowiącej wielokrotność grupy 100 osób.

2 Odpłatność za uprawnienie nabywane dla grupy powyżej 100 osób do 5000 osób wylicza się jako wielokrotność odpłatności dla grupy do 100 osób z rabatem 1% za każdą grupę 100 osób w zaokrągleniu do 1 zł (cena z końcówką poniżej 50 gr zaokrąglana jest w dół, a cena z końcówką 50 gr i powyżej zaokrąglana jest w górę). Dla każdej kolejnej grupy 100 osób powyżej 5000 osób wysokość opłatności będzie wyliczana  z rabatem 50%.  

Organizator wydarzenia, po zawarciu stosownej umowy z Gminą Miejską Kraków, dla potwierdzenia zakupu uprawnień, otrzyma hologramy, które będzie umieszczał na nośnikach (np. bilecie wstępu, identyfikatorze) wydawanych uczestnikom  danego wydarzenia. 

Nośnik tak oznakowany uprawniać będzie do wielokrotnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie, w strefach biletowych I i II, od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59 w dniu/dniach wskazanym/wskazanych na tym nośniku. 

Więcej informacji znajdziesz tutaj