Rodzaje i wzory biletów

Oferta biletowa przeznaczona dla odbiorców usług przewozowych świadczonych w obszarze objętym integracją międzygminną w Komunikacji Miejskiej w Krakowie

I. Bilety do kasowania:
a) bilety jednoprzejazdowe,
b) bilet dwuprzejazdowy dwukrotnego kasowania,
c) bilety czasowe, 
d) bilet weekendowy rodzinny,

II. Bilety okresowe:
a) okresowe miesięczne: normalny, miejski, specjalny, ulgowy,
b) Semestralny,
c) Socjalny ,
d) Aktywizujący dla osób bezrobotnych,
e) Mieszkańca

III. Bilety zintegrowane na przejazdy łączone Komunikacją Miejską w Krakowie i kolejami aglomeracyjnymi:
a) czasowe
b) okresowe miesięczne imienne

IV. Bilety w formie uprawnień do przejazdów środkami KMK, których zakupu dokonują biura podróży, dla posiadaczy Krakowskiej Karty Turystycznej.  

V. Bilety w formie grupowych uprawnień do przejazdów środkami KMK, których zakupu dokonują organizatorzy wydarzeń kulturalnych i sportowych, konferencji, kongresów i innych imprez masowych, dla uczestników tych wydarzeń.

Strefy Biletowe - zasięg strefy I i II ilustruje mapa stref biletowych.

 

I. Bilety do kasowania 

Bilety na okaziciela, występujące w formie biletów papierowych (wzory biletów) lub biletów zapisanych na urządzeniach mobilnych za pomocą aplikacji iMKA, MoBilet, mPay, Skycash lub JakDojade. 

 

Przypominamy!

Pasażer podróżujący na podstawie biletu papierowego zobowiązany jest skasować bilet w czasie pierwszego przejazdu, niezwłocznie po wejściu do pojazdu lub, w przypadku dokonywania zakupu biletu w pojeździe (w automacie lub u kierującego pojazdem), niezwłocznie po jego zakupieniu. Bilet nalezy zachowac na czas wszystkich przejazdów odbywanych w okresie ważności biletu. Obowiązek kasowania nie dotyczy biletów WSPÓLNYCH 70-minutowych, zakupionych w pociągach MKŁ.

Kontrola biletów zakupionych w aplikacjach mobilnych SkyCash, MoBilet, mPay i JakDojade odbywa się poprzez weryfikację wzrokową kontrolera unikalnych cech biletu. Pasażer jest zobowiązany, na żądanie kontrolera, do okazania na swoim urządzeniu wszystkich ekranów biletu, bez przekazywania urządzenia kontrolerowi. Niespełnienie tego warunku będzie skutkować nałożeniem opłaty dodatkowej za brak biletu.
Rozwiązania systemowe przyjęte w Komunikacji Miejskiej w Krakowie nie przewidują kontroli biletów  w aplikacjach SkyCash, MoBilet i mPay, poprzez sczytanie kodu QR biletu urządzeniem kontrolerskim.

Za nieważny uznaje się bilet papierowy:

 • z wydrukiem niezgodnym z wzorcem umieszczonym w pojeździe lub z wydrukiem nieczytelnym z powodu usytuowania go na bilecie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, dotyczy biletów dwuprzejazdowych,
 • wielokrotnie skasowany, a w przypadku biletu dwuprzejazdowego więcej niż dwukrotnie skasowany lub dwukrotnie skasowany po jednej stronie biletu.

 

 Rodzaje i ceny biletów do kasowania:

a) bilet jednoprzejazdowy (nazywany też biletem jednorazowym) - na okaziciela, uprawniający jedną osobę lub grupowy dla grupy do 20 osób, normalny lub ulgowy - uprawnia do jednego przejazdu środkiem transportu - tramwajem lub autobusem, w którym bilet został skasowany. Bilet zachowuje ważność do końca trasy danej linii (ostatniego przystanku dla wysiadających).  Pasażer podróżujący na podstawie biletu jednoprzejazdowego dla 1 osoby ważnego w strefie biletowej I, może podróżować:

 • pojazdem, w którym został skasowany do zakończenia kursu tego pojazdu

lub

 • przez 50 minut od momentu skasowania, wykonując przesiadki.

Przypominamy!

W przypadku, gdy z przyczyny awarii pojazdu lub uszkodzenia infrastruktury transportowej, wystąpi brak możliwości kontynuowania podróży lub konieczność kontynuowania podróży wydłużoną trasą objazdową pasażerowi posiadającemu ważny bilet jednoprzejazdowy przysługuje prawo kontynuowania przejazd na podstawie tego samego biletu pojazdem zastępczym lub następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii, przebiegającej tą samą trasą.

W przypadku uruchamiania przewozów zastępczych planowanych lub awaryjnych, przy wykonywaniu przejazdu łączonego, linią podstawową, tymczasową lub zastępczą, bilet jednoprzejazdowy skasowany w pojeździe którejkolwiek z tych linii, zachowuje ważność w pojeździe następnej linii, a także w pojazdach linii, których trasy pokrywają się z trasą przejazdu łączonego - przez 60 minut od chwili skasowania.


 b) bilety czasowe (wieloprzejazdowe) normalne i ulgowe - uprawniają do wielu przejazdów w czasie określonym na bilecie. W okresie ważności biletu pasażer może wykonać dowolną liczbę przesiadek. Bilet czasowy jest biletem dla 1 osoby, na okaziciela.

Oferta biletów czasowych dla osób odbywających przejazdy w granicach strefy biletowej I  [Miasto Kraków]:

 • 20-minutowy na strefę I+II - ważny przez 20 minut od momentu skasowania,
 • 50-minutowy na strefę I+II - ważny przez 50 minut od momentu skasowania,
 • 90-minutowy na strefę I+II - ważny przez 90 minut od momentu skasowania,
 • 24-godzinny na strefę I - ważny przez 24 godziny od momentu skasowania,
 • 48-godzinny na strefę I - ważny przez 48 godzin od momentu skasowania,
 • 72-godzinny na strefę I  - ważny przez 72 godziny od momentu skasowania,
 • 7-dniowy na strefę I - ważnym na  przez 7 kolejnych dni od dnia skasowania,

Oferta biletów czasowych dla osób odbywających przejazdy poza granicami strefy biletowej I [I+II Aglomeracja]:

 • 20-minutowy dla strefę I+II - ważny przez 20 minut od momentu skasowania,
 • 50-minutowy na strefę I+II - ważny przez 50 minut od momentu skasowania,
 • 90-minutowy na strefę I+II - ważny przez 90 minut od momentu skasowania,
 • 24-godzinny na strefę I+II - ważny przez 24 godziny od momentu skasowania,
 • 7-dniowy na strefę I+II - ważny przez 7 kolejnych dni od dnia skasowania,

Przypominamy!

Po upływie czasu określonego na bilecie (20, 50 lub 90 minut), licząc od momentu rozpoczęcia podróży tj. godziny i minuty nadrukowanej przez kasownik, bilet staje się nieważny (Załącznik Nr 3 do uchwały taryfowej, § 3 ust. 7 ppkt 1i). Aby w tej sytuacji uniknąć nałożenia przez kontrolera opłaty dodatkowej za brak biletu należy skasować kolejny bilet.

Organizator, a tym samym przewoźnik komunikacji miejskiej jest zobowiązany do realizacji zaplanowanych przewozów jednakże bez gwarancji, że usługa przewozowa zostanie zrealizowana zgodnie z czasem wskazanym na rozkładzie jazdy. Osoba podróżująca na podstawie biletu np. 20-minutowego podejmuje ryzyko, że w czasie 20 minut od momentu skasowania biletu, może nie pokonać określonego odcinka trasy, z uwagi na występujące na krakowskich ulicach zatory komunikacyjne.

W przypadku, gdy z przyczyny awarii pojazdu lub uszkodzenia infrastruktury transportowej, wystąpi brak możliwości kontynuowania podróży lub konieczność kontynuowania podróży wydłużoną trasą objazdową pasażerowi posiadającemu ważny bilet czasowy 20, 50 lub 90-minutowy przysługuje prawo kontynuowania przejazdu na podstawie tego samego biletu innymi pojazdami w czasie wydłużonym o 20 minut.

d) bilet weekendowy rodzinny, normalny - uprawniający do wielokrotnych (przez okres dwóch dni weekendowych tj. w sobotę i niedzielę do godz. 23:59) przejazdów liniami dziennymi i nocnymi w strefach biletowych I i II. Do korzystania z biletu rodzinnego uprawnieni są rodzic/opiekun lub rodzice/opiekunowie (maksymalnie 2 osoby) z dzieckiem/dziećmi do lat 16.

                      II. Bilety okresowe  

Występują w formie zapisu na elektronicznych nośnikach (karcie KKM, karcie MKA, karcie KK (od 1 sierpnia br.), elektronicznej legitymacji studenckiej ELS)) lub w urządzeniach mobilnych (zakup przez aplikację: mKKM, mKK (od 1 sierpnia br.), iMKA). Zapis zawiera informację o rodzaju wybranego biletu i okresie jego ważności. Bilety okresowe nie wymagają kasowania.

Uprawniają do wielokrotnych przejazdów we wszystkie dni tygodnia w okresie ważności biletu. W zależności od wyboru bilet okresowy może uprawniać wyłącznie do przejazdów w I strefie biletowej lub w strefach I+II. Biletów okresowych nie można nabyć na linie zastępcze, tymczasowe i nocne.

Rodzaje i ceny biletów okresowych:

a) Okresowe miesięczne - ważne w strefach biletowych I lub I i II, uprawniające do przejazdów liniami dziennymi i nocnymi:

 • imienny na 1 linię lub na 2 linie (normalny, miejski i ulgowy),
  Pasażer korzystający z biletu okresowego na określoną linię lub dwie linie komunikacyjne jest uprawniony do przejazdów po trasie tej/tych linii (od przystanku poprzedzającego rozpoczęcie wspólnej trasy do pierwszego przystanku po ustaniu wspólnej trasy) pojazdami każdej innej linii dziennej i nocnej. Przyjmuje się, że „wspólną trasę” mają linie, których przebieg w określonym kierunku na długości co najmniej jednego odcinka międzyprzystankowego jest wspólny. Rozpoczęcie/ustanie wspólnej trasy następuje na przystankach o tej samej nazwie, rozpoczynających (lub kończących) wspólny odcinek.
  W przypadku tymczasowej zmiany przebiegu podstawowej trasy linii pasażer, który korzysta
  z biletu okresowego na tę linię może wykonywać przejazdy pojazdami każdej innej linii na trasie podstawowej określonej linii oraz na trasie ustalonej tymczasowo.
  Pasażer korzystający z biletu okresowego miesięcznego na określoną linię lub dwie linie komunikacyjne może dokonać bezpłatnie zmiany numeru/ów linii dwukrotnie w okresie ważności biletu. Pasażer, który ma wykupiony bilet na okres dłuższy niż 1 miesiąc ma prawo do dwukrotnej zmiany numeru linii w każdym miesiącu ważności biletu.
 • imienny sieciowy (normalny, miejski, specjalny, ulgowy),
  i na okaziciela sieciowy (normalny, specjalny) uprawniają do przejazdów wszystkimi liniami dziennymi i nocnymi, także pojazdami Tele-bus we wszystkich obszarach objętych tą usługą.
 • bilet okresowy imienny sieciowy „miejski” - osoba zobowiązaną do wnoszenia pełnej odpłatności za bilet (tj. nie posiadająca uprawnień do zakupu biletu ulgowego) przy drugim i każdym następnym zakupie biletu okresowego imiennego sieciowego otrzymuje tzw. bilet „miejski” w promocyjnej cenie. Przy pierwszym zakupie biletu okresowego osobę taką obowiązuje cena biletu „normalnego”.
 • bilet okresowy imienny sieciowy „specjalny” jest to bilet w promocyjnej cenie, która obowiązuje przy zakupie co najmniej 50 biletów tego rodzaju w ramach jednej transakcji:

 

Ważność w strefie biletowej Cena biletu specjalnego [zł]
I 80,00
I + II 126,00


Podmiot, który zamierza nabywać bilety imienne specjalne (co najmniej 50 szt.) dla swoich pracowników podpisuje umowę, sporządzoną wg. załączonego wzoru <załącznik> a następnie w określony w umowie sposób i w ustalonych terminach składa comiesięczne zamówienia na zakup biletów imiennych specjalnych.

 • bilet okresowy na okaziciela sieciowy „specjalny” jest to bilet w promocyjnej cenie, która obowiązuje przy zakupie co najmniej 10 biletów tego rodzaju w ramach jednej transakcji:

 

Ważność w strefie biletowej Cena biletu specjalnego [zł]
I 122,00
I + II 160,00

 

b) Semestralny imienny (na okres dowolnie wybranych kolejnych 150 dni) – bilet w promocyjnej cenie, uprawniający do wielokrotnych przejazdów wszystkimi liniami dziennymi i nocnymi w strefach biletowych I lub I i II. Do korzystania z biletu Semestralnego uprawnieni są:

 • uczniowie okazujący ważną legitymację szkolną wydaną według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
 • studenci okazujący ważną legitymację studencką wydaną według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

 

Ważność w strefie biletowej Cena biletu semestralnego [zł]
I 184,00
I + II 275,00

 

c) Socjalny (w miejsce dawnego Socjalnego biletu seniora) - imienny miesięczny, uprawniający do wielokrotnych przejazdów w strefie biletowej I lub I i II wszystkimi liniami dziennymi. Do nabycia biletu uprawnione są osoby niezależnie od wieku, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego obowiązującego przy udzielaniu świadczeń z pomocy społecznej. 

Ważność w strefie biletowej

Cena biletu socjalnego [zł]

I

29,00

I+II

46,00

 Podstawą wydania biletu Socjalnego jest: 

 • pisemna informacja wydana przez właściwy dla miejsca zamieszkania Ośrodek Pomocy Społecznej z potwierdzeniem, że zainteresowana osoba osiąga dochód w wysokości równej lub niższej od kryterium dochodowego określonego w obowiązującym na dzień nabycia biletu Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
 • dokument potwierdzający tożsamość.

 d) Aktywizujący dla osób bezrobotnych - miesięczny imienny, uprawniający do wielokrotnych przejazdów w strefie biletowej I lub I i II wszystkimi liniami dziennymi. Do nabycia i korzystania z biletu uprawnione są osoby legitymujące się ważnym (wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem wykonywanej kontroli biletów) zaświadczeniem wydanym przez właściwy dla miejsca zamieszkania Urząd Pracy, potwierdzającym, że osoba aktualnie jest zarejestrowana jako bezrobotna. Data rozpoczęcia ważności nabywanego biletu nie może być późniejsza od daty upływu ważności zaświadczenia.  

Ważność w strefie biletowej

Cena biletu aktywizującego [zł]

I

50,00

I+II

100,00


 
e) Mieszkańca -  (w preferencyjnie niskich cenach uwzględniających ok. 20% zniżkę na zakup poniższego rodzaju biletu) - będzie uprawniał do wielokrotnych przejazdów we wszystkie dni tygodnia w okresie ważności biletu liniami dziennymi i nocnymi w strefie biletowej I:

 • okresowy imienny (normalny i ulgowy):
     - na 1 linię
     - na 2 linie
     - sieciowy
  Bilet ten można nabyć jednorazowo maksymalnie na 3 kolejne miesiące,
 • semestralny imienny (na okres dowolnie wybranych kolejnych 150 dni), do korzystania z którego uprawnione są osoby wymienione w uchwale tzw. taryfowej.

Do nabycia biletu Mieszkańca uprawnione będą osoby, które uzyskały uprawnienia określone w uchwale Nr XCIV/2450/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Karta Krakowska (więcej informacji nt. Karty Krakowskiej - www.kk.krakow.pl).

Ważne informacje:
Bilet okresowy imienny, zapisany na nośniku w formie karty elektronicznej wydanej przed 1 stycznia 2013 roku ważny jest wraz z legitymacją do biletu okresowego ze zdjęciem pasażera. Legitymacja ta nie jest wymagana, gdy nośnikiem biletu jest karta elektroniczna spersonalizowana (ze zdjęciem).
Każdy pasażer, który posiada wydaną kartę KKM bez zdjęcia i chce zrezygnować z obowiązku posiadania i okazywania kontrolerom razem z biletem „legitymacji do biletu okresowego” może otrzymać bezpłatnie w dowolnie wybranym Punkcie Sprzedaży Biletów Okresowych nową, spersonalizowaną kartę elektroniczną ze zdjęciem. Warunkiem jest zwrot wcześniej używanej legitymacji do biletu okresowego i elektronicznej karty KKM bez zdjęcia.
Każdy nowy klient, który dotychczas nie korzystał z oferty biletów okresowych i nie posiada karty elektronicznej - nośnika biletów okresowych przy pierwszym zakupie biletu otrzyma bezpłatnie spersonalizowaną kartę elektroniczną (KKM lub MKA) ze zdjęciem. Legitymacje do biletu okresowego nie są już wydawane. 

III. Bilety zintegrowane na przejazdy łączone Komunikacją Miejską w Krakowie i kolejami aglomeracyjnymi:

a) Bilety czasowe - bilet WSPÓLNY 70-minutowy (normalny i ulgowy) - na okaziciela, uprawniający do przejazdów pojazdami Komunikacji Miejskiej w Krakowie w strefach biletowych I i II oraz pociągami Kolei Małopolskich Sp. z o.o. na odcinku Kraków Olszanica - Wieliczka Rynek Kopalnia, ważny przez 70 minut od skasowania w środkach komunikacji miejskiej lub nabycia /skasowania (legalizacji) w pociągach.

Uwaga! Od dnia 1 grudnia 2015 r. bilet Wspólny 70-minutowy nie jest ważny w pociągach Kolei Małopolskich na odcinku Kraków Olszanica - Kraków Lotnisko/Airport.

W okresie ważności biletu 70-minutowego możliwa jest nieograniczona liczba przesiadek środkami KMK lub/i pociągami KMŁ. Czas przeznaczony na przesiadanie wlicza się do czasu podróży.

Bilety 70-minutowe są w cenie: 5,40 zł - bilet normalny; 2,70 zł - bilet ulgowy.

Bilet 70-minutowy może nabyć: normalny - każda osoba, ulgowy - osoba, której przysługuje ulga na podstawie: uchwały Zarządu Spółki „Koleje Małopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, odrębnych przepisów ustawowych.

Bilety 70-minutowe można zakupić: w automatach KKM, w środkach KMK w automatach mobilnych, Punktach Obsługi Pasażera, innych punktach dystrybucyjnych KMK, w pociągach KMŁ: u obsługi i w automacie biletowym.

Pasażerowie odbywający podróż na podstawie biletu 70-minutowego powinni dodatkowo wiedzieć, że:

1. Pasażer rozpoczynający podróż środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie, obowiązany jest przy pierwszym przejeździe niezwłocznie po wejściu do pojazdu skasować bilet i zachować go na czas podróży,

2. Pasażer rozpoczynający podróż pociągiem KMŁ, obowiązany jest na zasadach określonych w Regulaminie (RPO – KMŁ) do: 

 • nabycia biletu u obsługi lub w automacie biletowym w pociągach KMŁ lub
 • skasowania (legalizacji) biletu (zakupionego w systemie sprzedaży biletów KMK) w przypadku rozpoczęcia przejazdu na podstawie nieskasowanego biletu. Obsługa dokonuje skasowania (legalizacji) tego biletu zamieszczając na nim cechy kontroli oraz godzinę rozpoczęcia podróżyoraz zachowania go na czas podróży.

 

WYKAZ UPRAWNIEŃ DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE ORAZ POCIĄGAMI URUCHAMIANYMI PRZEZ KOLEJE MAŁOPOLSKIE SP. Z O.O.W RAMACH OFERTY BILETU 70-MINUTOWEGO

 

Lp.

Osoby uprawnione

Podstawa uprawnienia/dokument poświadczający uprawnienie1

1.

Dzieci po ukończeniu 4 lat do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego

Oświadczenie opiekuna

2.

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, policealnych i artystycznych – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

Ważna legitymacja szkolna wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw edukacji narodowej (dawniej oświaty i wychowania) lub kultury

3.

Uczestnicy studiów trzeciego stopnia

Ważna legitymacja doktoranta wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

4.

Uczniowie i studenci zagranicznych szkół, do ukończenia 26 roku życia

Ważna międzynarodowa legitymacja ISIC (International Student Identity Card)

lub Karta EURO26 Student

lub  Karta EURO<26 Student

5.

Osoby niepełnosprawne z narządu słuchu

Legitymacja wydana przez Polski Związek Głuchych z wpisem „inwalida słuchu”

6.

Osoby niepełnosprawne z orzeczonym/ą:

-   umiarkowanym stopniem   niepełnosprawności

lub  całkowitą niezdolnością do pracy

lub II grupą inwalidzką

 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

z określeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

lub  orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o II grupie inwalidzkiej z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera

7.

Emeryci

Legitymacja emeryta z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera lub prawomocna decyzja o przyznaniu świadczeń emerytalnych

8.

Kombatanci lub osoby zajmujące się działalnością równorzędną z działalnością kombatancką oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

 Legitymacja osoby represjonowanej zawierająca wpis o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z wpisem o przysługujących ulgach. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 42 poz. 371 ze zm.)

9.

Studenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich

 Ważna legitymacja studencka lub elektroniczna legitymacja studencka wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 14 września 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 201, poz.1188)

w związku z art. 188 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)

10.

Słuchacze kolegiów nauczycielskich oraz kolegiów pracowników służb społecznych

 Ważna legitymacja słuchacza kolegium wg wzoru MENiS II/183

w związku z art. 9f ust. 2 oraz art. 77 ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. 2004 r.

Nr 256, poz. 2572)

11.

Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa

 Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydawania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. z 2012 nr 0 poz. 229)

w związku z art. 30 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami (Dz. U. z 2011 r. nr 205, poz. 1203)

 

           1Uprawnienia do przejazdów ulgowych przysługują osobom niepełnosprawnym oraz emerytom tylko wtedy, gdy  niepełnosprawność lub uprawnienie do świadczenia emerytalnego zostały stwierdzone przez właściwe instytucje lub organy administracji publicznej.

   b) Bilety okresowe miesięczne imienne (normalne i ulgowe) - są wspólną ofertą biletu miesięcznego Komunikacji Miejskiej w Krakowie i biletu miesięcznego Przewozów Regionalnych Sp.z o.o. lub Kolei Małopolskich Sp. z o.o. 

więcej informacji > Bilet Zintegrowany

IV. Bilety w formie uprawnień do przejazdów środkami KMK, których zakupu dokonują biura podrózy, dla posiadaczy Krakowskiej Karty Turystycznej

Biura podróży, po zawariu stosownej umowy z GMK/ZDMK, mogą nabywać dla swoich klientów - posiadaczy Krakowskiej Karty Turystycznej uprawnienia do przejazdów środkami KMK w strefie I i II,  za okazaniem Karty, w okresie jej ważności.

V. Bilety w formie grupowych uprawnień do przejazdów środkami KMK, których zakupu dokonują organizatorzy wydarzeń kulturalnych i sportowych, konferencji, kongresów i innych imprez masowych, dla uczestników tych wydarzeń.

Organizatorzy wydarzeń kulturalnych i sportowych, konferencji, kongresów i innych imprez masowych, mają możliwość zakupienia uprawnień do przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla uczestników tych wydarzeń:

RODZAJ GRUPY1

CENA2 [zł]

1 doba

2 doby

3 doby

4 doby

Każda kolejna doba               
powyżej 4 doby

do 100 osób

228,00

410,00

547,00

638,00

160,00

 

1 Grupa do 100 osób jest podstawą do tworzenia grupy stanowiącej wielokrotność grupy 100 osób.

2 Odpłatność za uprawnienie nabywane dla grupy powyżej 100 osób do 5000 osób wylicza się jako wielokrotność odpłatności dla grupy do 100 osób z rabatem 1% za każdą grupę 100 osób w zaokrągleniu do 1 zł (cena z końcówką poniżej 50 gr zaokrąglana jest w dół, a cena z końcówką 50 gr i powyżej zaokrąglana jest w górę). Dla każdej kolejnej grupy 100 osób powyżej 5000 osób wysokość opłatności będzie wyliczana  z rabatem 50%.  

Organizator wydarzenia, po zawarciu stosownej umowy z Gminą Miejską Kraków, dla potwierdzenia zakupu uprawnień, otrzyma hologramy, które będzie umieszczał na nośnikach (np. bilecie wstępu, identyfikatorze) wydawanych uczestnikom  danego wydarzenia. 

Nośnik tak oznakowany uprawniać będzie do wielokrotnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie, w strefach biletowych I i II, od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59 w dniu/dniach wskazanym/wskazanych na tym nośniku. 

Więcej informacji znajdziesz tutaj