Bilety wolnej jazdy

.

Spis treści:

Bilet wolnej jazdy - kto może go otrzymać

Bezpłatne przejazdy dla dzieci, uczniów i studentów z rodzin wielodzietnych uczestniczących w programie Krakowska karta Rodzinna 3 + 

Bezpłatne przejazdy dla dzieci uczniów i studentów z rodzin wielodzietnych nie uczestniczących w Programie Krakowska Karta Rodzinna 3+, zamieszkujących na terenie m. Krakowa lub na terenie gmin objętych integracją międzygminną*

 

Bilet wolnej jazdy - kto może go otrzymać

Bilet wolnej jazdy -  zapis na elektronicznej karcie KKM (Krakowskiej Karcie Miejskiej), potwierdzający imienne uprawnienie do przejazdów bezpłatnych pojazdami Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK) na liniach dziennych i nocnych w strefie biletowej „I" Miasto Kraków oraz dwóch strefach biletowych „I+II" Aglomeracja.

Przejazdy bezpłatne w Komunikacji Miejskiej w Krakowie wykonywać mogą:

1. Na podstawie uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. (z późn. zm.):

Lp.

Osoby uprawnione

Podstawa uprawnienia/dokument poświadczający uprawnienie1

1.

Dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego

Oświadczenie opiekuna

2.

Osoby, które ukończyły 70 lat życia

Dokument stwierdzający wiek i tożsamość

pasażera

3.

Osoby niepełnosprawne z orzeczonym/ą:

znacznym stopniem niepełnosprawności

lub całkowitą niezdolnością do pracy

       i samodzielnej egzystencji

lub niezdolnością do samodzielnej egzystencji

lub I grupą inwalidzką

 

wraz z opiekunem towarzyszącym im

w pojeździe

 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej
z określeniem znacznego stopnia niepełnosprawności

lub orzeczenie z określeniem całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o I grupie inwalidzkiej

z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera

4.

Niewidomi wraz z przewodnikiem towarzyszącym im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej
z określeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: „04-O”, „O”, „§26 pkt 1 lit. h”

   lub legitymacja Polskiego Związku
Niewidomych

5.

Osoby niepełnosprawne z narządu ruchu kończyn dolnych z orzeczonym/ą:

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

lub całkowitą niezdolnością do pracy

lub II grupą inwalidzką

Legitymacja osoby niepełnosprawnej
z określeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z wpisem jednego

z symboli przyczyny niepełnosprawności:
„05-R”, „R”, „§26 pkt 1 lit. a”, „N”, „10-N”

lub   orzeczenie z określeniem całkowitej     niezdolności do pracy lub orzeczenie

o II grupie inwalidzkiej z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera


wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym niepełnosprawność z narządu ruchu kończyn dolnych

 

       lub bilet wolnej jazdy imienny, wydany po     udokumentowaniu uprawnienia j.w.

6.

Osoby, które oddały bezpłatnie:

-  co najmniej 18 litrów krwi pełnej lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – mężczyźni,

-  co najmniej 15 litrów krwi pełnej lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – kobiety

   Bilet wolnej jazdy imienny, wydany na podstawie odpowiedniej legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia

7.

Dzieci nie słyszące do 16 roku życia wraz
z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: „03-L”, „L”, „§26 pkt 1

lit. i”

wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym zaburzenia słuchu

lub bilet wolnej jazdy imienny, wydany po udokumentowaniu uprawnienia j.w.

8.

Osoby niepełnosprawne z upośledzeniem umysłowym z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Legitymacja osoby niepełnosprawnej z określeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: „01-U”, „U”, „§26 pkt 1 lit. c”

9.

Dzieci do 16 roku życia niepełnosprawne
z powodu upośledzenia umysłowego,

lub schorzeń narządu wzroku,

lub schorzeń narządu ruchu

 

wraz z opiekunem towarzyszącym im

w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności:

-„01-U”, „U”, „§26 pkt 1 lit. c”;

-„04-O”, „O”, „§26 pkt 1 lit. h”;

-„05-R”, „R”, „§26 pkt 1 lit. a”

10.

Dzieci niepełnosprawne uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub przedszkolach oraz uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych wraz

z opiekunem, który podróżuje:

- z uprawnionym, po uprawnionego lub po

odwiezieniu uprawnionego

- wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania

do placówki oświatowej i z powrotem

Dla uprawnionego ważna legitymacja wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

a dla opiekuna zaświadczenie wydane przez placówkę oświatową określające trasę przejazdu

11.

Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie

  Legitymacja pracownicza MPK S.A.

 

12.

Dzieci i młodzież objęta programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+

 

 

 

 

Dzieci z rodzin wielodzietnych tj. rodzin, w których rodzice/rodzic mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą) w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki lub bez ograniczenia wieku w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym, zamieszkujących na stałe w obszarze objętym integracją międzygminną*. Uprawnienie obejmuje: dzieci po ukończeniu 4 lat do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego, uczniów i młodzież uczącą się do ukończenia 24 roku życia.

Krakowska Karta Rodzinna z zapisem biletu wolnej jazdy

 

 

 

Bilet wolnej jazdy imienny, wydany na okres 1 roku.”

13.

Obywatele polscy poszkodowani przez
III Rzeszę będący zwyczajnymi członkami Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę

Legitymacja Stowarzyszenia z dowodem tożsamości

14.

 

-   wychowankowie rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego,

   wraz z osobami prowadzącymi i ich dziećmi,

-   wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych

-   dzieci z wielodzietnych zawodowych   rodzin zastępczych

 

którzy zamieszkują na stałe w obszarze objętym integracją międzygminną*

Bilet wolnej jazdy imienny, wydany na okres całego roku

 

15.

Osoby posiadające status represjonowanego

Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez ZUS lub zaświadczenie

o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych, wydanym przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

16.

Nieumundurowani funkcjonariusze Policji wykonujący czynności operacyjne w pojazdach komunikacji miejskiej

Bilet wolnej jazdy

17.

Uczniowie krakowskich szkół podstawowych, w okresie od 1 września do 30 czerwca

Ważna legitymacja szkolna ucznia szkoły podstawowej zlokalizowanej na terenie Gminy Miejskiej Kraków, wydana wedlug wzoru okreslonego przez ministra do spraw edukacji narodowej

18.

Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych

Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej

2. Na podstawie innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego:

Lp.

Osoby uprawnione

Podstawa uprawnienia/dokument poświadczający uprawnienie1

1.

Posłowie i senatorowie

Legitymacja poselska lub senatorska [w związku z art. 43 ust. 1 i art. 45 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 221, poz. 2199)]

2.

Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnik

Książeczka inwalidy wojennego (wojskowego) zawierająca wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji [Ustawa z dnia 29.05.1974 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 87 ze zm.)]

3.

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych

 

Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych [(Dz.U. z 2007 r. Nr 24, poz. 153), w związku z art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2006 r., nr 249, poz. 1824 ze zm.)]

* Do obszaru objętego integracją międzygminną należy 15 gmin, które zawarły z Gminą Miejską Kraków porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego – są to gminy: Czernichów, Iwanowice, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Słomniki, Skała, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

 

Każda osoba uprawniona do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie (z wyjątkiem dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego), po udokumentowaniu uprawnienia w sposób określony w uchwale lub ustawie,  może otrzymać na okres ważności dokumentów lub bezterminowo Bilet wolnej jazdy w formie zapisu na spersonalizowanej Krakowskiej Karcie Miejskiej (KKM).

Bilety wolnej jazdy w formie zapisu na KKM, po udokumentowaniu spełnienia wymaganych warunków, wydawane są:

 

 

Uprawnieni

Miejsce wydawania, godziny otwarcia punktu

 

 

w budynku MPK S.A.,

ul. Św. Wawrzyńca 13, pok. 14

pn. w godz. 8:00-16:00

wt.-pt. w godz. 7:00-15:00

 tel. 12 254 19 96

 

w Punkcie Sprzedaży Biletów przy ul. Podwale 3/5

pn.-pt. w godz. 9:00 - 19:00

tel. 12 357 20 35 lub tel. kom. 608-921-035

Dzieci z rodzin wielodzietnych

 

X

X

Honorowi dawcy krwi

 

X

X

Wychowankowie rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz dzieci z rodzin zastępczych

 

X

X

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym z narządu ruchu kończyn dolnych

 

X

X

Dzieci niesłyszące

 

X

X

Osoby, które ukończyły 70 lat

X

 

Osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności

X

 

Niewidomi

X

 

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności -z upośledzeniem umysłowym

X

 

Inne osoby uprawnione do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej na podstawie Uchwały RMK lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego

X

 

Imienna karta KKM (spersonalizowana, ze zdjęciem) wydawana jest bezpłatnie:

 • osobom otrzymującym kartę KKM po raz pierwszy (wcześniej nie zarejestrowanym w systemie),
 • osobom posiadającym kartę KKM wydaną wcześniej (bez zdjęcia) razem z legitymacją do biletu okresowego (której okazywanie jest wymagane w czasie kontroli).

Za powtórne i każde kolejne wydanie karty KKM np. w przypadku jej zagubienia, pobierana jest opłata w wysokości 8,00 zł.

 

 

Bezpłatne przejazdy dla dzieci, uczniów i studentów z rodzin wielodzietnych

Uprawnienie obejmuje: 

I. Dzieci z rodzin wielodzietnych uczestniczących w programie Krakowska Karta Rodzinna 3+, tj. rodzin 3+ zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których rodzice/rodzic rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie miasta Krakowa.

Uprawnione dzieci okazują w czasie kontroli biletowej Krakowską Kartę Rodzinną zintegrowaną z Krakowską Kartą Miejską z zapisem Biletu wolnej jazdy.

Aktualnie Krakowską Kartę Rodzinną zintegrowaną ze spersonalizowaną Krakowską Kartą Miejską wydaje Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Stachowicza 18, I piętro, stanowisko 1 lub 2, w godz. 7.40 do godz. 15.30. 

Procedura złożenia wniosku o wydanie Krakowskiej Karty Rodzinnej znajduje się tutaj. Więcej informacji na http://kkr.krakow.pl  

II. Dzieci z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Miasta Krakowa (nie uczestniczących w programie KKR3+) oraz z terenu gmin objętych integracją międzygminną*. W tej procedurze za rodzinę wielodzietną uznaje się rodzinę zamieszkującą na stałe w obszarze objętym integracją międzygminną, w której rodzice/rodzic mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą) w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki lub bez ograniczenia wieku w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym.

Bilety wolnej jazdy z tego tytułu, po dokonaniu oceny spełnienia wymaganych warunków, wydaje MPK SA:

      - w siedzibie MPK przy ul. Wawrzyńca 13, pokój 22 w godz. 7:00 - 14:00  

(tel. 12 254 10 52, 12 254 19 96), 

      - w Punkcie Sprzedaży Biletów przy ul. Podwale 3/5 w godz. 7:00 - 19:00 

       (tel. 12 357 20 35 lub tel. kom. 608-921-035).

Warunkiem wydania biletów wolnej jazdy dla uprawnionych członków rodziny wielodzietnej jest: 

A. Okazanie oryginałów lub odpisów dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej 3+, w szczególności:  

 • w przypadku rodzica – dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – aktu urodzenia lub dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – aktu urodzenia lub dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dla potwierdzenia kontynuowania nauki: ważnej legitymacji szkolnej wydanej według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw edukacji narodowej (dawniej oświaty i wychowania) lub kultury lub zaświadczenia wydanego przez szkołę lub uczelnię potwierdzającego kontynuowanie nauki lub ważnej międzynarodowej legitymacji ISIC (International Student Identity Card) lub Karty EURO26 Student lub Karta EURO<26 Student,
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Uwaga: Dla potwierdzenia statusu rodziny wielodzietnej w miejsce aktów urodzenia można przedłożyć Karty Dużej Rodziny, wydane dla co najmniej trójki dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki (co wymaga potwierdzenia w sposób powyżej określony) lub bez ograniczenia wieku w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym (co wymaga potwierdzenia w sposób powyżej określony). 

B. Okazanie oryginałów lub odpisów dokumentów, które pozwolą na ustalenie miejsca zamieszkania rodziny wielodzietnej (tj. czy miejscem faktycznego przebywania z zamiarem stałego pobytu – zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego) jest Gmina Miejska Kraków lub jedna z gmin objętych integracją międzygminną,tym, że nie jest wymagane zamieszkiwanie wspólne.  

I. Podstawowym środkiem dowodowym są dowody osobiste rodziców/opiekuna oraz innych pełnoletnich członków rodziny wielodzietnej lub zaświadczenie wydane przez właściwy urząd gminy, potwierdzające zameldowanie członków rodziny na pobyt stały. 

II. W przypadku, gdy rodzina zamieszkuje w obszarze integracji bez zameldowania stałego wymaga się złożenia stosownego oświadczenia, potwierdzonego podpisem osoby składającej oświadczenie, (wzór oświadczenia) o miejscu zamieszkania osób, stanowiących rodzinę wielodzietną. Oświadczenie mogą składać: rodzic/rodzice, w imieniu swoim i dzieci (poprzez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub opiekuna prawnego dzieci). Dodatkowo, konieczne jest okazanie innych dokumentów potwierdzających fakt zamieszkiwania w miejscu zgłoszonym w oświadczeniu, w szczególności może to być: 

 • zeznanie podatkowe PIT (I strona) lub deklaracja ZAP-3 rodzica/opiekuna prawnego, z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania (zawierające oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miejskiej Kraków lub jednej z gmin objętych integracją międzygminną),
 • zaświadczenie MOPS lub PCPR, potwierdzające, że rodzina zamieszkuje w Krakowie lub jednej z gmin objętych integracją międzygminną i jest objęta pomocą społeczną (wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia oświadczenia),
 • aktualne rachunki wystawione na jednego z członków rodziny np.: za energię elektryczną, wodę, telefon, innego rodzaju umowy, abonamenty, korespondencja adresowana imiennie do osoby zainteresowanej i doręczana za pomocą podmiotów profesjonalnych (takich jak np.: Poczta Polska, firmy kurierskie),
 • legitymacje szkolne/przedszkolne, lub studenckie dzieci z wpisem miejsca zamieszkania,
 • dowody osobiste członków rodziny ze wskazanym miejscem zameldowania mogą być pomocne w potwierdzeniu miejsca zamieszkiwania jednakże pojęcie miejsca zamieszkania i miejsca zameldowania nie są tożsame.  

Uwaga: Przy wydawaniu biletów wolnej jazdy dla dzieci, które miały wydany bilet wolnej jazdy w roku poprzednim a ich rodzina nadal posiada status rodziny 3+, nie wymaga się udokumentowania miejsca zamieszkiwania.

Jeżeli w kolejnym roku z powodu zmiany miejsca zamieszkania, ukończenia 24 lat lub nie kontynuowania nauki po ukończeniu 18 roku życia przez niektóre z dzieci rodzina przestanie spełniać warunki do stanowienia rodziny wielodzietnej 3+, pozostałe dzieci utracą uprawnienia do bezpłatnych przejazdów. 

Po udokumentowaniu uprawnienia bilety wolnej jazdy w formie zapisu na Krakowskiej Karcie Miejskiej otrzymują:

 

 • dzieci z rodzin wielodzietnych po ukończeniu 4 lat do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego, 
 • uczniowie lub studenci z rodzin wielodzietnych z terenu Miasta Krakowa do ukończenia 24 roku życia,
 • uczniowie lub studenci z rodzin wielodzietnych z terenu gmin objętych integracją międzygminną do ukończenia 24 roku życia. 

 

 

 Uprawnienie do uzyskania Biletu wolnej jazdy ustalane jest na dzień jego wydania. 

 * Wykaz gmin znajdujących się w obszarze objętym integracją międzygminną na podstawie zawartych Porozumień w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego:

 • Zabierzów
 • Liszki
 • Czernichów
 • Skawina
 • Świątniki Górne
 • Mogilany
 • Wieliczka
 • Kocmyrzów-Luborzyca
 • Michałowice
 • Zielonki
 • Iwanowice
 • Skała
 • Wielka Wieś
 • Niepołomice
 • Słomniki