Bilety wolnej jazdy

.

Od 1 stycznia 2013 r. wprowadzy został alternatywny sposób poświadczania uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w formie zapisu Biletu wolnej jazdy na Krakowskiej Karcie Miejskiej dla:

-        -  Osób niepełnosprawnych z narządem ruchu kończyn dolnych z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub całkowitą niezdolnością do pracy lub II grupą inwalidzką,

        -  Dzieci nie słyszących do 16 roku życia

 

Bilety wolnej jazdy -  zapis wyłącznie na elektronicznej karcie KKM (Krakowskiej Karcie Miejskiej), potwierdzający imienne uprawnienie do przejazdów bezpłatnych komunikacją miejską liniami dziennymi i nocnymi na terenie Krakowa i 15 gmin (Czernichów, Iwanowice, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Słomniki, Skała, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki), które zawarły z Gminą Miejską Kraków porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.

 

Pierwsze wydanie biletu wolnej jazdy jest bezpłatne.

Za powtórne i każde kolejne wydanie biletu wolnej jazdy np. w przypadku jego zagubienia, pobierana jest opłata w wysokości 8,00 zł.

Ocena spełnienia poniższych kryteriów dot. uzyskania uprawnienia do bezpłatnych przejazdów (biletów wolnej jazdy) oraz wydanie biletów dokonywane są w:

Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S.A. w Krakowie,

ul. Brożka 3, pok. 25,

Tel. 12 254 10 52, 12 254 19 96.

 

Przejazdy bezpłatne na podstawie biletów wolnej jazdy wykonywać mogą:

Osoby uprawnione

Podstawa uprawnienia/dokument poświadczający uprawnienie

Osoby, które oddały bezpłatnie:

- co najmniej 18 litrów krwi pełnej lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – mężczyźni,


- co najmniej 15 litrów krwi pełnej lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników   – kobiety

Bilet wolnej jazdy imienny, wydany na podstawie odpowiedniej legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia

Dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych
zamieszkujących na stałe w obszarze objętym
integracją międzygminną lub
odprowadzających podatek dochodowy do
Urzędu Skarbowego na terenie Miasta
Krakowa, w których jest czworo i więcej
dzieci:
- dzieci po ukończeniu 4 lat do czasu
rozpoczęcia obowiązku szkolnego,
- uczniowie i studenci do ukończenia 24 roku
życia.
Ukończenie 24 roku życia lub zmiana
zamieszkania przez dzieci starsze nie
pozbawia młodszych dzieci nabytych
uprawnień.

Dla ucznia lub studenta:
Ważna Krakowska Karta Rodzinna 4+ wraz
z ważną legitymacją szkolną lub ważną
legitymacją studencką


lub

bilet wolnej jazdy imienny - dotyczy osób
z obszaru objętego integracją międzygminną
nie uprawnionych do uzyskania KKR 4+


Dla dziecka:
Bilet wolnej jazdy imienny

 więcej

-   wychowankowie rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, wraz z osobami prowadzącymi i ich dziećmi,

-   wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych

-   dzieci z wielodzietnych zawodowych   rodzin zastępczych

którzy zamieszkują na stałe w obszarze objętym integracją międzygminną

Bilet wolnej jazdy imienny, wydany na okres całego roku

 

Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla dzieci z rodzin wielodzietnych

Podstawa prawna

Uchwała Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. (z późn. zm.)

- pozycja Lp. 12 w punkcie I w tabeli w załączniku Nr 2 uchwały

Lp.

Osoby uprawnione

Podstawa uprawnienia/dokument poświadczający uprawnienie

12.

Dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych
zamieszkujących na stałe w obszarze objętym integracją międzygminną lub
odprowadzających podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego na terenie Miasta
Krakowa, w których jest czworo i więcej
dzieci:
- dzieci po ukończeniu 4 lat do czasu
rozpoczęcia obowiązku szkolnego,
- uczniowie i studenci do ukończenia 24 roku życia.

Ukończenie 24 roku życia lub zmiana
zamieszkania przez dzieci starsze nie
pozbawia młodszych dzieci nabytych
uprawnień.

Dla ucznia lub studenta:

     Ważna Krakowska Karta Rodzinna 4+ wraz z ważną legitymacją szkolną lub ważną legitymacją studencką

 

lub bilet wolnej jazdy imienny - dotyczy osób

       z obszaru objętego integracją międzygminną nie uprawnionych do uzyskania KKR 4+

Dla dziecka:

Bilet wolnej jazdy imienny

 


Jak uzyskać Krakowską Kartę Rodzinną 4+

Zgodnie z Regulaminem przyznawania i korzystania z Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+:

-      Krakowska Karta Rodzinna 4+ skierowana jest do rodzin wielodzietnych, w których rodzice (rodzic) są zameldowani na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy na terenie Gminy Miejskiej Kraków lub odprowadzają podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego na terenie Miasta Krakowa

-      Poprzez „rodzinę wielodzietną” rozumie się rodzinę składającą się z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu czworo i więcej dzieci (w tym dzieci w rodzinie zastępczej) w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje

-      Krakowska Karta Rodzinna 4+ jest ważna przez okres 1 roku od daty jej wydania lub ostatniej daty potwierdzenia jej ważności

Wydawaniem Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+ zajmuje się:

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18


Tutaj znajdziesz - Regulamin przystąpienia do programu KKR 4+, Wzór karty, Wzór naklejki, Wzór wniosku.

 

Uczeń z rodziny wielodzietnej na podstawie ważnej karty KKR 4 + oraz ważnej legitymacji szkolnej może wykonywać bezpłatne przejazdy bez konieczności wyrabiania Biletu wolnej jazdy.

 

Bilet wolnej jazdy – dla kogo?

 

Bilet wolnej jazdy –  zapis wyłącznie na elektronicznej karcie KKM (Krakowskiej Karcie Miejskiej), na okres do 30 września każdego roku, potwierdzający imienne uprawnienie do przejazdów bezpłatnych komunikacją miejską liniami dziennymi i nocnymi na terenie Krakowa i 15 gmin (Czernichów, Iwanowice, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Słomniki, Skała, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki), które zawarły z Gminą Miejską Kraków porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.

 

Po wydanie Biletu wolnej jazdy mogą zgłaszać się:

  • dzieci z rodzin wielodzietnych po ukończeniu 4 lat do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego, 
  • uczniowie lub studenci z rodzin wielodzietnych z terenu Miasta nie posiadający KKR 4+ do ukończenia 24 roku życia,
  • uczniowie lub studenci z rodzin wielodzietnych z terenu gmin objętych integracją międzygminną do ukończenia 24 roku życia (nie uprawnionych do uzyskania karty KKR4+),


Gdzie i za jaką kwotę uzyskać Bilet wolnej jazdy

Wydawaniem Biletów wolnej jazdy w imieniu Gminy Miejskiej Kraków zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie,

  •  ul. Brożka 3 (budynek MPK SA), pok. nr 25 tel. 12 254 10 52 lub 12 254 19 96, pn.-pt. w godz. 7:00-14:30
  • ul. Podwale 3/5 (Punkt Sprzedaży Biletów) pn.-pt. w godz. 7:00-19:00

Osobom wcześniej nie posiadającym KKM pierwsza karta wydawana jest bezpłatnie.

Za powtórne i każde kolejne wydanie karty (np. w przypadku jej zgubienia) pobierana jest opłata w wysokości 8,00 zł.