Zmiany w taryfie biletowej w Komunikacji Miejskiej w Krakowie

Dnia 25 kwietnia 2012 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XLIII/570/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.)

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 17 maja 2012 r. (Dz. Urz. 2012. 2453).

Od dnia 1 czerwca 2012 r. (tj. 14 dni po opublikowaniu w DUWM) obowiązują nowe regulacje dot. komunikacji miejskiej.


 Co się zmienia w taryfie biletowej: 

 

I. WYŻSZE OPŁATY DODATKOWE

Zostały wprowadzone nowe wyższe opłaty dodatkowe.

Dodatkowo zróżnicowano % zniżki opłaty dodatkowej w zależności od powodu jej nałożenia, a także sposobu jej uiszczenia tj. u kontrolującego lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty.

Lp.

POWÓD NAŁOŻENIA OPŁATY DODATKOWEJ

WYSOKOŚĆ OPŁATY DODATKOWEJ [ZŁ]

podstawowa

obniżona o 50%1

obniżona o 30%2

1.

przejazd pasażera bez ważnego biletu bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego

240,00

120,00

-

2.

przejazd pasażera bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu ulgowego

150,00

-

105,00

3.

naruszenie przepisów

o przewozie rzeczy i zwierząt

 

150,00

-

105,00

 

4.

spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny

 

500,00

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej u kontrolującego lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty wysokość opłat dodatkowych ustalonych w Lp. 1 zostanie obniżona o 50%.

2 W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej u kontrolującego lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty wysokość opłat dodatkowych ustalonych w Lp. 2-3 zostaje obniżona o 30%.”.

 


II.OBJĘCIE UPRAWNIENIEM DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW:

Dzieci z rodzin wielodzietnych, które ukończyły 4 lata do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego

Uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów zostały objęte dzieci po ukończeniu 4 lat do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego z rodzin wielodzietnych, w których jest czworo i więcej dzieci zamieszkujących na stałe w obszarze objętym integracją międzygminną. Dokumentem poświadczającym uprawnienie jest bilet wolnej jazdy imienny, wydany na okres do 30 września każdego roku.

Bilety wydawane są bezpłatnie na okres całego roku w formie zapisu Krakowskiej Karty Miejskiej (KKM), która ważna jest wraz z legitymacją do biletu okresowego.

Za powtórne i każde kolejne wydanie biletu wolnej jazdy (KKM) np. w przypadku jego zagubienia, pobierana jest opłata w wysokości 8,00 zł.

W związku z tym zainteresowane osoby ubiegające się o wydanie biletów wolnej jazdy, zobowiązane są przedłożyć w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S.A. w Krakowie, ul. J. Brożka 3, pok. nr 25 (tel. 12 254 10 52, 12 254 19 96):

    Lub
          Zaświadczenie wydane przez Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej -  
dotyczy rodzin, które nie mogą uzyskać zaświadczenia jw. z uwagi na brak zameldowania na pobyt stały, a zamieszkują na terenie Miasta Krakowa lub innych gmin objętych integracją i korzystają z pomocy społecznej udzielanej przez Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.

Lub  

Inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymienionych w uchwale.

  • Kartę KKM oraz imienną legitymację do biletu okresowego (ze zdjęciem) – dotyczy dzieci, które wcześniej były użytkownikami systemu KKM

Lub  

      Zdjęcie dziecka ubiegającego się o bilet – dotyczy dzieci, które nie posiadają karty KKM oraz imiennej legitymacji do biletu okresowego.


Wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych

Uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów zostali objęci wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy zamieszkują na stałe w obszarze objętym integracją międzygminną. Dokumentem poświadczającym uprawnienie jest bilet wolnej jazdy imienny, wydany na okres całego roku.

Zainteresowane instytucje ubiegające się o wydanie biletów wolnej jazdy dla swoich wychowanków prosimy o kontakt z:

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

(ul. Józefińska 14, tel. 12 616 53 34)

lub

- Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S.A. w Krakowie,

(ul. J. Brożka 3, pok. nr 25, tel. 12 254 10 52, 12 254 19 96)

Osoby posiadające status represjonowanego

Uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów zostały objęte osoby posiadające status represjonowanego. Dokumentem poświadczającym uprawnienie jest legitymacja osoby represjonowanej wydana przez ZUS lub zaświadczenie o uprawnieniach kombatantów i osób  represjonowanych, wydanym przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.


III. POZOSTAŁE ZMIANY DOTYCZĄ:

Wydawania i kontrolowania biletów aktywizujących dla osób bezrobotnych  

Właściwym dokumentem, którego okazanie podczas nabycia biletu aktywizującego i kontroli biletów będzie poświadczać, że osoba aktualnie posiada status bezrobotnego, będą wyłącznie ważne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem wykonywanej kontroli biletów) zaświadczenia wydane przez Grodzki Urząd Pracy.

Dokumentów potwierdzających uprawnienie do przejazdów bezpłatnych i ulgowych osób niepełnosprawnych

Dotychczas obowiązujące zapisy w uchwale w zakresie dokumentów potwierdzających uprawnienie do przejazdów bezpłatnych i ulgowych osób niepełnosprawnych zostały uzupełnione o brakujące symbole przyczyny niepełnosprawności.

Poprawnego skasowania biletu

Zlikwidowany został zapis o zaleceniu, aby pasażer dokonał sprawdzenia poprawności skasowania biletu na nośniku papierowym. Natomiast dla pasażera, który stwierdził nieprawidłowość (brak wydruku, wydruk niekompletny, nieczytelny lub niezgodny z wzorcem umieszczonym w pojeździe) wydruku na bilecie, pozostała możliwość zgłoszenia tego faktu prowadzącemu pojazd okazując bilet w celu potwierdzenia jego ważności.

Sprzedaży biletów przez prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej

Do tej pory prowadzący autobus lub tramwaj sprzedawał bilety Komunikacji miejskiej w Krakowie wyłącznie podczas postoju pojazdu na przystanku za odliczoną kwotę. Aktualnie po usunięciu wyrazu „wyłącznie” z zapisów uchwały - prowadzący pojazd, jeżeli pozwolą mu na to warunki, będzie mógł przyjąć nieodliczoną kwotę i wydać pasażerowi resztę.

Nieważności  biletów dwuprzejazdowych dwukrotnego kasowania

Bilet dwuprzejazdowy dwukrotnego kasowania zostanie uznany za nieważny, gdy będzie:

- z wydrukiem nieczytelnym z powodu usytuowania go na bilecie w miejscu do tego nieprzeznaczonym

- więcej niż dwukrotnie skasowany

- dwukrotnie skasowany po jednej stronie biletu.

Wykorzystania biletów jednoprzejazdowych lub czasowych w przypadku awarii pojazdu lub uszkodzenia infrastruktury transportowej

W przypadku, gdy z przyczyny awarii pojazdu lub uszkodzenia infrastruktury transportowej, wystąpi brak możliwości kontynuowania podróży lub konieczność kontynuowania podróży wydłużoną trasą objazdową pasażerowi posiadającemu ważny bilet:

- jednoprzejazdowy przysługuje prawo kontynuowania przejazdu na podstawie tego samego biletu pojazdem zastępczym lub następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii, przebiegającej tą samą trasą,

- czasowy 15, 30, 60 lub 90-minutowy przysługuje prawo kontynuowania przejazdu na podstawie tego samego biletu innymi pojazdami w czasie wydłużonym o 15 minut.