Gimnazjaliści - bezpłatne przejazdy KMK od 30.09.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że już od dnia 30 września 2017 r. (tj. soboty), Gimnazjaliści z szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, będą uprawnieni do bezpłatnego podróżowania środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie.


Uchwała Nr LXXXII/2012/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września br., dotycząca ustanowienia uprawnień do przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla gimnazjalistów szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, opublikowana została w dniu 15 września br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. W związku z czym uchwała wchodzi w życie w dniu 30 września br. tj. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku.

Osobami uprawnionymi do przejazdów bezpłatnych liniami dziennymi i nocnymii są:

W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 uczniowie dotychczasowych gimnazjów oraz uczniowie klas gimnazjalnych dotychczasowych gimnazjów w szkołach utworzonych zgodnie z art. 129 ust. 1 lub 3 pkt. 1 – 4, 9 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949) prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 września do 30 czerwca.

Dokumentem poświadczającym ww. uprawnienie jest:

Ważna legitymacja szkolna ucznia dotychczasowego gimnazjum lub ucznia klasy gimnazjalnej dotychczasowego gimnazjum, w szkole utworzonej zgodnie z art. 129 ust. 1 lub 3 pkt. 1 – 4, 9 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949), zlokalizowanej na terenie Gminy Miejskiej Kraków, wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

--------

Zwrot biletów:

Gimnazjaliści, którzy już zakupili bilety okresowe na KMK, mogą je zwracać na zasadach określonych w uchwale tzw. taryfowej (§ 7 w Załączniku Nr 3 uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. (z późniejszymi zmianami)), tj.:

"1.  Bilet okresowy wykupiony na okres dłuższy niż 1 miesiąc (2-12 miesięcy) może zostać anulowany pod warunkiem, że następuje to nie później niż 16-go dnia przed upływem terminu obowiązywania biletu. W tym celu pasażer obowiązany jest przedłożyć elektroniczną kartę, która jest nośnikiem zakupionego biletu okresowego. Anulowanie następuje z jednoczesnym zwrotem kwoty zapłaty z potrąceniem należności za czas, w którym bilet został wykorzystany. Należną kwotę potrącenia wylicza się dzieląc pełną wartość biletu bez uwzględnienia rabatu przez liczbę dni na jaką wykupiony został bilet, a następnie mnożąc wyliczony w ten sposób iloraz przez liczbę wykorzystanych dni ważności (licząc od pierwszego dnia ważności biletu do dnia, w którym dokonywane jest anulowanie).  Pasażer, który nabył bilet na okres dłuższy niż 1 miesiąc może także ubiegać się (nie później niż po 3-ch miesiącach od terminu upływu ważności biletu) o zwrot należności za co najmniej 7- dniowy okres, w którym nie mógł korzystać z biletu z powodu udokumentowanych zdarzeń losowych. Możliwość anulowania biletu za zwrotem należności oraz zwrotu za niewykorzystany okres z przyczyn losowych nie obejmuje Socjalnego biletu seniora i okresowego biletu na okaziciela.

2.   Bilet okresowy wykupiony na okres 1 miesiąca oraz bilet semestralny studencki może zostać anulowany z jednoczesnym zwrotem należności za niewykorzystany czas ważności biletu pod warunkiem, że anulowanie następuje nie później niż 16-go dnia przed upływem terminu obowiązywania biletu. W tym celu pasażer obowiązany jest przedłożyć elektroniczną kartę, która jest nośnikiem zakupionego biletu okresowego w celu jego anulowania. Należną kwotę do zwrotu wylicza się dzieląc pełną cenę biletu przez liczbę dni na jaką wykupiony został bilet, a następnie mnożąc wyliczony w ten sposób iloraz przez liczbę pozostałych dni ważności (licząc od dnia następnego po dniu dokonywania anulowania biletu do ostatniego dnia ważności biletu).

3.   Zwrot należności, o których mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić po uprzednim podpisaniu odpowiedniego oświadczenia i okazaniu dokumentu tożsamości.

4.   Zwrot zintegrowanego biletu miesięcznego na przejazdy łączone środkami komunikacji miejskiej i kolejami aglomeracyjnymi przed upływem terminu jego ważności może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kolei aglomeracyjnych.