Nowa taryfa biletowa w Komunikacji Miejskiej w Krakowie

Od 16 kwietnia 2012 zmieniła się taryfa biletowa. Krakowianie muszą kasować bilety kupione według nowego cennika (bilety o nowym nominale lub stare bilety łącznie z dopłatą).

Nowy cennik biletów

Jak wykorzystać bilety o nieaktualnej cenie:

Pasażerowie, którzy posiadają zapas biletów do kasowania o nieaktualnej cenie będą mogli zakupić stosowne dopłaty (0,10 zł lub 0,20 zł) lub wymienić na inne bilety do kasowania, wybrane z aktualnej oferty taryfowej, z możliwością dopłaty, w terminie do 3 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały.

Pełna oferta biletów - wzory

 

Co nowego w ofercie biletowej:

Bilet dwuprzejazdowy, dwukrotnego kasowania (normalny, ulgowy) na okaziciela, uprawniający jedną osobę do dwukrotnego przejazdu linią dzienną lub nocną, ważny w strefach biletowych I lub I i II. Pasażer korzystający z biletu dwuprzejazdowego, dwukrotnego kasowania zobowiązany jest skasować bilet za każdym razem, gdy korzysta z przejazdu. Bilet normalny będzie kosztował 6 zł (strefa I) lub 6,4 zł (strefa I + II)

Bilet okresowy „na okaziciela specjalny" w promocyjnej cenie 122 zł (strefa I) lub 160 zł (strefa I + II). Warunek: dokonanie jednorazowego zakupu co najmniej 10 biletów tego rodzaju. Niezależnie, przy zakupie biletów na okres dłuższy niż 1 miesiąc stosowany będzie dodatkowo, jak przy innych biletach okresowych, 1% rabat za każdy następny miesiąc.

Bilet komunikacji miejskiej sprzedawany z okazji EURO 2012 dostępny wyłącznie w ramach imiennej karty Polish Pass, nabywanej przez portal internetowy www.polishpass.org. Bilet Polish Pass KRAKÓW i AGLOMERACJA, ważny w określonych przez kupującego dniach (dobach), wybranych z okresu pomiędzy 6 czerwca 2012 r., a 2 lipca 2012 r. Uprawnia do wielokrotnych przejazdów środkami Komunikacji miejskiej w Krakowie, w strefach biletowych I i II, od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59 w każdej wybranej dobie. Pasażer podróżujący na podstawie biletu zapisanego na karcie Polish Pass w czasie kontroli jest zobowiązany do jej okazania oraz potwierdzenia swojej tożsamości dokumentem wymienionym na karcie.

 

Ujednolicenie ceny biletu weekendowego rodzinnego

Bilet weekendowy rodzinny obecnie występować będzie w jednej wersji, w cenie 15,00 zł. Do korzystania z biletu uprawnieni są rodzice/rodzic z dzieckiem/dziećmi do lat 16. Na podstawie biletu rodzinnego, który należy skasować przy pierwszym przejeździe, można wykonywać poprzez okres dwóch dni weekendowych tj. w sobotę i niedzielę wielokrotne przejazdy liniami dziennymi i nocnymi w obszarze całej aglomeracji tj. strefach biletowych I i II.

Bezpłatne przejazdy dla uczniów z rodzin wielodzietnych - alternatywny sposób poświadczenia uprawnienia do bezpłatnych przejazdów

Alternatywnym dokumentem poświadczającym uprawnienie do bezpłatnych przejazdów Komunikacja miejską w Krakowie przez uczniów z rodzin wielodzietnych będzie, poza biletem wolnej jazdy wydanym uczniowi na okres całego roku, ważna Krakowska Karta Rodzinna 4+ ucznia wraz z ważną legitymacją szkolną.

Od 2 stycznia 2012 r. rozpoczęła się realizacja Programu 4+ działającego w ramach Krakowskiej Karty Rodzinnej. Karty KKR4+ wydawane są przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa członkom rodzin wielodzietnych zameldowanym na terenie Krakowa, posiadających czworo lub więcej dzieci. Aktualnie karta KKR4+, jako alternatywa dla wymaganego dotychczas zaświadczenia z Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, stanowi dokument uprawniający uczniów z rodzin wielodzietnych do uzyskania biletu wolnej jazdy na Krakowskiej Karcie Miejskiej.

Więcej na temat Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+ można znaleźć tutaj.

 

Możliwości zwrotu biletu okresowego: modyfikacja zapisów

„Bilet okresowy wykupiony na okres dłuższy niż 1 miesiąc (2-12 miesięcy) może zostać anulowany pod warunkiem, że następuje to nie później niż 16-go dnia przed upływem terminu obowiązywania biletu. W tym celu pasażer obowiązany jest przedłożyć elektroniczną kartę, która jest nośnikiem zakupionego biletu okresowego. Anulowanie następuje z jednoczesnym zwrotem kwoty zapłaty z potrąceniem należności za czas, w którym bilet został wykorzystany. Należną kwotę potrącenia wylicza się dzieląc pełną wartość biletu bez uwzględnienia rabatu przez liczbę dni na jaką wykupiony został bilet, a następnie mnożąc wyliczony w ten sposób iloraz przez liczbę wykorzystanych dni ważności (licząc od pierwszego dnia ważności biletu do dnia, w którym dokonywane jest anulowanie). Pasażer, który nabył bilet na okres dłuższy niż 1 miesiąc może także ubiegać się (nie później niż po 3-ch miesiącach od terminu upływu ważności biletu) o zwrot należności za co najmniej 7- dniowy okres, w którym nie mógł korzystać z biletu z powodu udokumentowanych zdarzeń losowych. Możliwość anulowania biletu za zwrotem należności oraz zwrotu za niewykorzystany okres z przyczyn losowych nie obejmuje Socjalnego biletu seniora i okresowego biletu na okaziciela." Zmieniony zapis zabezpiecza dochody Miasta w sposób bardziej skuteczny.

 

Bilety przez komórkę

Od dnia 16 kwietnia 2012 r. w systemach moBILET i mPay odbywać się będzie sprzedaż następujących rodzajów biletów Komunikacji miejskiej w Krakowie:

• jednoprzejazdowych (dla 1 osoby i grupowe do 20 osób),

• czasowych (15-minutowy, 30-minutowy, 60-minutowy, 90-minutowy, 24-godzinny, 48-godzinny, 72-godzinny, 7-dniowy),

• weekendowych rodzinnych.

Sprzedażą nie są objęte bilety:

• dwuprzejazdowe dwukrotnego kasowania,

• duplikaty,

• okresowe,

Użytkownicy systemu moBILET muszą koniecznie zaktualizować w dniu 16 kwietnia 2012 r. w aplikacji nową taryfę biletową. W aplikacji na telefonie w menu wybrać Ustawienia -> Wybór usług -> Komunikacja -> Opcje -> Aktualizuj listę.

Aplikacja nie łączy się z Internetem podczas uruchamiania by nie generować kosztów dla użytkownika, dlatego taryfy nie zaktualizują się automatycznie. Użytkownicy, którzy przynajmniej raz zakupili bilet poprzez system moBILET, otrzymają w piątek tj. 13 kwietnia 2012r., na skrzynkę pocztową maila informującego o zmianach w ofercie taryfowej w Krakowie.