Wiadomości komunikacyjne

Parkuj i Jedź (P+R) - Czerwone Maki

    Od 17 listopada br. rozpoczął funkcjonowanie pierwszy w Krakowie parking typu Parkuj i Jedź, położony przy nowej pętli tramwajowej "Czerwone Maki". Niemal 200 miejsc zostało przeznaczonych dla kierowców z podkrakowskich miejscowości i przedmieść Krakowa, którzy zechcą w drodze do pracy lub szkoły zostawić samochód i przesiąść się do tramwaju lub autobusu. Do wiosny parking nie będzie mieć bezpośredniej kontroli dostępu, lecz kierowcy mogą spodziewać się kontroli podczas wyjazdu z obiektu. By bezpłatnie z niego skorzystać kierowca będzie musiał posiadać ważny bilet okresowy Komunikacji Miejskiej w Krakowie lub bilet do kasowania użyty w dniu parkowania. Doba parkingowa na pierwszym parkingu typu Parkuj i Jedź trwać będzie od 4:30 rano do 2:30 w nocy. Po tej godzinie pozostawione na parkingu pojazdy będą odholowywane.


Nowa taryfa biletowa od Nowego Roku

ZMIANY W TARYFIE BILETOWEJ


21 listopada 2012 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXI/877/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).

Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.


Nie zmieniają się ceny biletów okresowych

Wydłuża się czas obowiązywania biletów czasowych:

w miejsce 15-minutowego bilet 20-minutowy,

w miejsce 30-minutowegobilet 40-minutowy.

Wzrastają ceny biletów do kasowania


Tabela zmian

Lp.

RODZAJE BILETÓW

WAŻNOŚĆ           W STREFIE BILETOWEJ

CENA BILETU [zł] - ZMIANA

NORMALNEGO

ULGOWEGO

 

BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE

 

 

 

1.

dla 1 osoby

I

z 3,20 na 3,80

z 1,60 na 1,90

I + II

z 3,40 na 4,00

z 1,70 na 2,00

2.

grupowe do 20 osób

I

z 30,00 na 36,00

z 15,00 na 18,00

I + II

z 38,00 na 46,00

z 19,00 na 23,00

 

 

 

 

 

 

BILETY CZASOWE

 

 

 

3.

20-minutowy

I

z 2,00 na 2,80

z 1,00 na 1,40

4.

40-minutowy

I

z 3,2 na 3,80

z 1,60 na 1,90

5.

60-minutowy

I + II

z 4,00 na 5,00

z 2,00 na 2,50

6.

90-minutowy

I + II

z 5,20 na 6,00

z 2,60 na 3,00

7.

24-godzinny

I

z 12,00 na 15,00

z 6,00 na 7,50

I + II

z 16,00 na 20,00

z 8,00 na 10,00

8.

48-godzinny

I

z 20,00 na 24,00

z 10,00 na 12,00

9.

72-godzinny

I

z 30,00 na 36,00

z 15,00 na 18,00

10.

7-dniowy

I

z 40,00 na 48,00

z 20,00 na 24,00

I + II

z 52,00 na 62,00

z 26,00 na 31,00

 

 

 

 

 

11.

BILET WEEKENDOWY RODZINNY

I + II

z 15,00 na 16,00

 -

12.

BILET DWUPRZEJAZDOWY DWUKROTNEGO KASOWANIA

I

z 6,00 na 7,20

z 3,00 na 3,60

I + II

z 6,40 na 7,60

z 3,20 na 3,80

 

 

Pełna oferta biletów do kasowania po zmianach - wzory:

wzory bilety do kasowania od 1 1 2013Jak wykorzystać bilety do kasowania o nieaktualnej cenie

Pasażerowie, którzy posiadają zapas biletów do kasowania o nieaktualnej cenie będą mogli:

-     zakupić stosowne dopłaty (0,10 zł; 0,30 zł; 0,50zł), które będą dostępne we wszystkich automatach biletowych mobilnych w pojazdach, automatach stacjonarnych KKM, Punktach Sprzedaży Biletów, innych punktach dystrybucji biletów np. kioskach;

-     wymienić je we wszystkich Punktach Sprzedaży Biletów na inne bilety do kasowania, wybrane z aktualnej oferty, z możliwością dopłaty.

UWAGA: po 6 miesiącach od dnia wejścia w życie uchwały wszystkie nieaktualne bilety stracą ważność i zostaną wycofane z obiegu.


Co nowego w ofercie biletowej

Krakowska Karta Miejska Spersonalizowana

Przypominamy obowiązujący przepis:

Bilet okresowy imienny zapisany na nośniku w formie karty elektronicznej ważny jest wraz z legitymacją do biletu okresowego ze zdjęciem pasażera. Legitymacja ta nie jest wymagana, gdy nośnikiem biletu jest karta elektroniczna spersonalizowana.

Od 1 stycznia 2013r. każdy nowy klient, który dotychczas nie korzystał z oferty biletów okresowych i nie posiada karty KKM, przy pierwszym zakupie biletu otrzyma spersonalizowaną kartę elektroniczną KKM ze zdjęciem. Legitymacje do biletu okresowego nie będą już wydawane.  

Ponadto każdy pasażer, który będzie chciał zrezygnować z obowiązku posiadania
i okazywania kontrolerom „legitymacji do biletu okresowego” razem z biletem okresowym zapisanym na karcie KKM, będzie mógł w Punkcie Sprzedaży Biletów Okresowych zwrócić wcześniej używaną KKM bez zdjęcia i otrzyma nową spersonalizowaną kartę elektroniczną ze zdjęciem. Stara „legitymacja do biletu okresowego” nie będzie wtedy potrzebna.

KKM + legitymacja do biletu okresowego ze zdjęciem

lub

spersonalizowana KKM ze zdjęciem


Bilet Socjalny miesięczny w miejsce Socjalnego biletu seniora

Zmienia się rodzaj i warunki nabycia dotychczasowego Socjalnego biletu seniora - bilet „Socjalny” jest dostępny niezależnie od wieku nabywcy (zlikwidowano ograniczenie wiekowe 60 lat) 

 

RODZAJ BILETU

 

WAŻNOŚĆ W STREFIE

BILETOWEJ

   

CENA BILETU NORMALNEGO (ZŁ)

 

Bilet okresowy Miesięczny Socjalny

 

I

29,00

 

 


 


 

 

Bilet Socjalny - miesięczny imienny, uprawniający do wielokrotnych przejazdów w strefie biletowej I wszystkimi liniami dziennymi. Do nabycia biletu uprawnione są osoby, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego obowiązującego przy udzielaniu świadczeń z pomocy społecznej.

Podstawą wydania biletu Socjalnego jest:

-     pisemna informacja wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z potwierdzeniem, że zainteresowana osoba osiąga dochód w wysokości równej lub niższej od kryterium dochodowego obowiązującego przy udzielania świadczeń z pomocy społecznej,

-     dokument potwierdzający tożsamość.


Bilet Semestralny – mogą nabywać studenci, uczniowie i dzieci, bilet obowiązuje aż 150 dni, cena bez zmiany

 W zakresie biletów Semestralnych została:

-     rozszerzona grupa uprawnionych do nabycia tego biletu – bilet mogą nabyć dodatkowo dzieci po ukończeniu 4 lat do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego oraz uczniowie,

-      okres obowiązywania wydłużono z 140 dni do 150 dni.

 

Bilet Semestralny imienny (na okres dowolnie wybranych kolejnych 150 dni) - uprawniający do wielokrotnych przejazdów wszystkimi liniami dziennymi i nocnymi w strefach biletowych I lub I i II. Do korzystania z biletu Semestralnego uprawnieni są:

 -  dzieci po ukończeniu 4 lat do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego na podstawie oświadczenia opiekuna,

 -    uczniowie okazujący ważną legitymację szkolną wydaną według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

 -  studenci okazujący ważną legitymację studencką wydaną według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.


Bilet okresowy „sieciowy imienny specjalny” w promocyjnej cenie

Warunek: zakup co najmniej 50 biletów tego rodzaju w ramach jednej transakcji

RODZAJ BILETU

WAŻNOŚĆ W STREFIE BILETOWEJ

CENA BILETU [zł]

SPECJALNEGO

Bilet okresowy

miesięczny imienny sieciowy

I

80,00

I + II

126,00

 

 

Bilet weekendowy rodzinny - mogą korzystać również opiekunowie

Do korzystania z biletu rodzinnego uprawnieni zostali również opiekun/opiekunowie z dzieckiem/dziećmi do lat 16


Bezpłatne przejazdy dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych - rozszerzona grupa uprawnionych i zmiana sposobu poświadczenia uprawnienia

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci z rodzin wielodzietnych uzyskały dodatkowo:

-  dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych odprowadzających podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego na terenie Miasta Krakowa,

-  uczniowie i studenci od 20 roku życia do ukończenia 24 roku życia,


Dokumenty poświadczające uprawnienie do bezpłatnych przejazdów: 

  •      Krakowska Karta Rodzinna 4+ (KKR4+) wraz z ważną legitymacją szkolną lub ważną legitymacją studencką:

-  uczniowie lub studenci z rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których jest czworo i więcej dzieci oraz uczniowie

-  uczniowie lub studenci z rodzin wielodzietnych odprowadzających podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego na terenie Miasta Krakowa, w których jest czworo i więcej dzieci

 

  • Bilety wolnej jazdy imienny uzyskiwane w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S.A. w Krakowie ( ul. J.Brożka 3, pok. nr 25, tel. 12 254 10 52, 12 254 19 96):

-  uczniowie lub studenci nie uprawnieni do uzyskania karty KKR4+ (zamieszkujący w obszarze objętym integracją międzygminną),

-   dzieci po ukończeniu 4 lat do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego.

 

Zintegrowane Bilety - rozszerzona oferta

BILETY OKRESOWE MIESIĘCZNE W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE PRZEWOZY REGIONALNE – KOMUNIKACJA MIEJSKA W KRAKOWIE

Lp.

RODZAJ BILETU

WAŻNOŚĆ W STREFIE BILETOWEJ

CENA BILETU [zł]

NORMALNEGO

ULGOWEGO

1.

na 1 linię

I

42,00

21,00

         

2.

na 2 linie

I

56,00

28,00

         

3.

Sieciowy

I

84,00

42,00

         

4.

na 1 linię

II

42,00

21,00

         

5.

na 1 linię

I

70,00

35,00

na 1 linię

II

         

6.

na 2 linie

I

92,00

46,00

na 1 linię

II

         

7.

sieciowy

I

120,00

60,00

na 1 linię

II

 


 


 


 


 


 

Alternatywny sposób poświadczania uprawnienia do bezpłatnych przejazdów

Możliwość alternatywnego poświadczania uprawnienia do bezpłatnych przejazdów
w formie zapisu Biletu wolnej jazdy na Krakowskiej Karcie Miejskiej otrzymali:

-        -  Osoby niepełnosprawne z narządu ruchu kończyn dolnych z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub całkowitą niezdolnością do pracy lub II grupą inwalidzką,

-          -  Dzieci nie słyszące do 16 roku życia

Jest to realizacja postulatów osób niepełnosprawnych o umożliwienie nieokazywania podczas kontroli dokumentów zawierających dane wrażliwe.

Bilety wolnej jazdy mogą oni uzyskać w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S.A. w Krakowie, ul. J.Brożka 3, pok. nr 25, tel. 12 254 10 52, 12 254 19 96.


Pozostałe zmiany w przepisach taryfowych

- w przypadku uruchamiania przewozów zastępczych planowanych lub awaryjnych, przy wykonywaniu przejazdu łączonego, linią podstawową, tymczasową lub zastępczą, bilet jednoprzejazdowy skasowany w pojeździe którejkolwiek z tych linii, będzie zachowywał ważność w pojeździe następnej linii, a także w pojazdach linii, których trasy pokrywają się z trasą przejazdu łączonego - przez 60 minut od chwili skasowania, 

    -   w przypadku likwidacji linii, bilet okresowy na 1 linię lub 2 linie komunikacyjne, w którym została wskazana likwidowana linia, będzie uprawniał do przejazdów po trasie tej/tych linii do upływu okresu ważności biletu,

   -  w przypadku, gdy z przyczyny awarii pojazdu lub uszkodzenia infrastruktury transportowej, wystąpi brak możliwości kontynuowania podróży lub konieczność kontynuowania podróży wydłużoną trasą objazdową pasażerowi posiadającemu ważny bilet:

1) jednoprzejazdowy będzie przysługiwało prawo kontynuowania przejazdu na podstawie tego samego biletu pojazdem zastępczym lub następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii, przebiegającej tą samą trasą,

2) czasowy 20, 40, 60 lub 90-minutowy będzie przysługiwało prawo kontynuowania przejazdu na podstawie tego samego biletu innymi pojazdami w czasie wydłużonym o 20 minut

    -  szczegółowe zasady zachowania ważności biletów, w przypadku wprowadzania zmian tras lub zawieszenia linii komunikacyjnych oraz wprowadzania linii tymczasowych lub zastępczych, będzie określał dyrektor ZIKiT,


-     pasażer korzystający z biletu okresowego:

1) na 1 linię lub na 2 linie komunikacyjne:

a. będzie uprawniony do przejazdów po trasie tej/tych linii (od przystanku poprzedzającego rozpoczęcie wspólnej trasy do pierwszego przystanku po ustaniu wspólnej trasy) pojazdami każdej innej linii dziennej i nocnej. Przyjmuje się, że „wspólną trasę” mają linie, których przebieg w określonym kierunku na długości co najmniej jednego odcinka międzyprzystankowego jest wspólny. Rozpoczęcie/ustanie wspólnej trasy następuje na przystankach o tej samej nazwie, rozpoczynających (lub kończących) wspólny odcinek,

b. w przypadku, gdy wybrana linia przebiega przez obszar usługi Tele-bus, będzie uprawniony do przejazdów pojazdami Tele-bus w całym tym obszarze,

2) sieciowego - będzie uprawniony do przejazdów pojazdami Tele-bus we wszystkich obszarach objętych tą usługą.

 


 

  • Uchwała Nr XXX/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 
    • Załącznik Nr 1 - określający ceny biletów i inne opłaty za korzystanie z usług przewozowych świadczonych liniami miejskimi i aglomeracyjnymi w ramach komunikacji miejskiej w Krakowie, na obszarze Krakowa oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w sprawie integracji zadać publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
    • Załącznik Nr 2 - określający uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych środkami komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej liniami miejskimi i aglomeracyjnymi na obszarze miasta Krakowa oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w sprawie integracji zadać publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
    • Załącznik Nr 3 - określający przepisy taryfowe dotyczące przewozu osób w ramach komunikacji miejskiej w Krakowie liniami miejskimi i aglomeracyjnymi na obszarze Krakowa oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w sprawie integracji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Informacja w sprawie ważności biletów okresowych wykupionych na linię 24

Na podstawie biletu okresowego na linię nr 24 pasażer może wykonywać przejazdy zarówno na trasie Bronowice Małe - Kurdwanów (trasa podstawowa) jak i na trasie Bronowice Małe - Prokocim (trasa wariantowa).

Logo systemu Komunikacja Miejska w Krakowie

25 października br., jury konkursowe złożone z przedstawicieli ASP i ZIKiT z 73 przedłożonych propozycji wybrało zwycięski logotyp dla systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Stopniowo logotyp będzie pojawiał się na pojazdach, przystankach, rozkładach.

Czytaj więcej...

Jeszcze tylko kilka dni czekamy na projekty logotypu Komunikacji Miejskiej w Krakowie

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ogłosił konkurs na logo Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Uczestniczyć w nim mogą studenci i absolwenci Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz studenci i absolwenci innych kierunków artystycznych na krakowskich uczelniach.

Znak graficzny wybrany w konkursie będzie wykorzystywany do identyfikacji oraz promocji publicznego transportu zbiorowego. Zostaną nim oznaczone m.in. pojazdy komunikacji publicznej, przystanki, rozkłady jazdy itp. Występować będzie również na materiałach informacyjnych i promocyjnych. Na zgłoszenia czekamy do 22 października 2012 roku.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć tutaj.