Wiadomości komunikacyjne

Zakup grupowy uprawnień do przejazdów Komunikacją Miejską w Krakowie

ZAKUP GRUPOWY

UPRAWNIEŃ DO PRZEJAZDÓW KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ W KRAKOWIE

- OD 1 STYCZNIA 2015 R.

Już od 1 stycznia 2015 r. organizatorzy wydarzeń kulturalnych i sportowych, konferencji, kongresów i innych imprez masowych będą mogli nabyć uprawnienia do przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla uczestników tych wydarzeń.

Organizator wydarzenia, po zawarciu stosownej umowy z Gminą Miejską Kraków/ZIKiT, dla potwierdzenia zakupu uprawnień, otrzyma hologramy, które będzie umieszczał na nośnikach (np. bilecie wstępu, identyfikatorze) wydawanych uczestnikom danego wydarzenia.

Nośnik tak oznakowany uprawniać będzie do wielokrotnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie, w strefach biletowych I i II, od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59 w dniu/dniach wskazanym/wskazanych na tym nośniku.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

Funkcjonowanie PSB w okresie świątecznym

Uprzejmie informujemy pasażerów systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, Punkty Sprzedaży Biletów (PSB) i Referat Odwołań Opłat Dodatkowych będą czynne, jak poniżej:

 • 24.12.2014 r. (środa) – nieczynne
 • 25.12.2014 r. (czwartek) – nieczynne
 • 26.12.2014 r. (piątek) – nieczynne
 • 27.12.2014 r. (sobota) – czynny PSB przy Dworcu Głównym Wschód w godzinach 8:00 – 16:00
 • 31.12.2014 r. (środa) – wszystkie PSB czynne do godziny 14:00
 • 01.01.2015 r. (czwartek) - nieczynne

Zmiany w taryfie biletowej

Od 14 grudnia 2014 r.

Zmiany w taryfie biletowej

w systemie Komunikacji Miejskiej w Krakowie

 

Pasażerowie korzystający z przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie oraz pociągami będą mogli skorzystać z nowego WSPÓLNEGO biletu 70-minutowego oraz zakupić Zintegrowany Bilet również w Kolejach Małopolskich Sp. z o.o. (jak na razie tylko w relacji Kraków Główny – Wieliczka Rynek-Kopalnia – Kraków Główny)


WSPÓLNY BILET 70-MINUTOWY

Bilet 70-minutowy będzie uprawniał do przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie (dalej KMK) w strefach biletowych I i II oraz pociągami osobowymi uruchamianymi przez Koleje Małopolskie Sp.o.o. (dalej KMŁ) w klasie 2 (jak na razie w relacji: Kraków Główny – Wieliczka Rynek-Kopalnia - Kraków Główny)

Bilet 70-minutowy będzie ważny przez 70 minut od skasowania w środkach KMK lub nabycia/skasowania (legalizacji) w pociągach KMŁ

W okresie ważności biletu 70-minutowego możliwa będzie nieograniczona liczba przesiadek środkami KMK lub/i pociągami KMŁ. Czas przeznaczony na przesiadanie wlicza się do czasu podróży

Bilety 70-minutowe będą w cenie:

1) 5,40 zł – bilet normalny

2) 2,70 zł – bilet ulgowy

 

Bilety 70-minutowe będzie można zakupić:

 • w automatach KKM, w środkach KMK w automatach mobilnych, Punktach Obsługi Pasażera, innych punktach dystrybucyjnych KMK
 • w pociągach KMŁ: u obsługi i w automacie biletowym

Więcej informacji na temat Wspólnego biletu 70-minutowego znajdziesz tutaj 


ZINTEGROWANY BILET MIESIĘCZNY 

Do tej pory pasażerowie korzystający z przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie oraz pociągami mieli możliwość zakupienia Zintegrowanego Biletu miesięcznego jedynie w Przewozach Regionalnych Sp. z o.o.

Od 14 grudnia 2014 r. sprzedaży Zintegrowanych Biletów (jak na razie tylko w relacji Kraków Główny – Wieliczka Rynek-Kopalnia – Kraków Główny) będą dokonywać również Koleje Małopolskie Sp. z o.o.

Więcej informacji na temat Zintegrowanych biletów znajdziesz tutaj 

Informacja dla studentów I roku

 

 

Więcej informacji nt. zasad funkcjonowania Komunikacji Miejskiej w Krakowie, obowiązującej taryfy biletowej oraz gdzie i w jaki sposó zakupić bilet okresowy znajdziesz tutaj lub na stronach internetowych: www.mpk.krakow.pl , www.kkm.krakow.pl.

 

Nowe regulacje dla dzieci z rodzin wielodzietnych 3+, bilet socjalny i aktywizujący na 2 strefę

Od 1 września 2014 roku

Ujednolicono zasady dotyczące uprawnień do przejazdów bezpłatnych dla dzieci z rodzin wielodzietnych, z regulacjami dotyczącymi programu Krakowska Karta Rodzinna 3+. Dotychczas z uprawnień tego rodzaju korzystać mogły dzieci i młodzież z rodzin 4+. Od 1 września 2014 r uprawnienia do bezpłatnych przejazdów obejmują dzieci i uczącą się młodzież z rodzin wielodzietnych 3+ tj. rodzin, w których rodzice/rodzic mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą) w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki lub bez ograniczenia wieku w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym.

Bilety wolnej jazdy w formie zapisu na Krakowskiej Karcie   Miejskiej otrzymują po udokumentowaniu uprawnienia:

 • dzieci z rodzin wielodzietnych po ukończeniu 4 lat do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego,
 • uczniowie lub studenci z rodzin wielodzietnych z terenu Miasta Krakowa oraz z terenu gmin objętych integracją międzygminną do ukończenia 24 roku życia,

Do obszaru aglomeracji należy 15 gmin, które zawarły z Gminą Miejską Kraków porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego – są to gminy: Czernichów, Iwanowice, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Słomniki, Skała, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

Bilety wolnej jazdy z ww. tytułu, po dokonaniu oceny spełnienia wymaganych warunków, wydaje MPK SA:

 • w siedzibie MPK przy ul. Brożka 3, pokój 25 w godz. 7:00 -    14:00 (tel. 12 254 10 52, 12 254 19 96),
 • w Punkcie Sprzedaży Biletów przy ul. Podwale 3/5 w godz. 7:00 - 19:00 (tel. 12 357 20 35 lub tel. kom. 608-921-035).

Zakresem obowiązywania Biletu socjalnego oraz Biletu aktywizującego objęto także strefę biletową II Aglomeracja. Bilety te na strefę biletową I Miasto Kraków lub dwie strefy I+II nabywać mogą także osoby zamieszkujące na terenie gmin objętych integracją międzygminną. Bilety uprawniają do wielokrotnych przejazdów wszystkimi liniami dziennymi w strefie biletowej I lub I i II.

Bilety Socjalne - do nabycia biletu uprawnione są osoby, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego obowiązującego przy udzielaniu świadczeń z pomocy społecznej. Podstawą wydania biletu Socjalnego jest pisemna informacja wydana przez właściwy dla miejsca zamieszkania Ośrodek Pomocy Społecznej z potwierdzeniem, że zainteresowana osoba osiąga dochód w wysokości równej lub niższej od kryterium dochodowego określonego w obowiązującym na dzień nabycia biletu Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

Bilety aktywizujące - do nabycia i korzystania z biletu uprawnione są osoby legitymujące się ważnym (wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem wykonywanej kontroli biletów) zaświadczeniem wydanym przez właściwy dla miejsca zamieszkania Urząd Pracy, potwierdzającym, że osoba aktualnie jest zarejestrowana jako bezrobotna.