Wiadomości komunikacyjne

Nowe regulacje dla dzieci z rodzin wielodzietnych 3+, bilet socjalny i aktywizujący na 2 strefę

Od 1 września 2014 roku

Ujednolicono zasady dotyczące uprawnień do przejazdów bezpłatnych dla dzieci z rodzin wielodzietnych, z regulacjami dotyczącymi programu Krakowska Karta Rodzinna 3+. Dotychczas z uprawnień tego rodzaju korzystać mogły dzieci i młodzież z rodzin 4+. Od 1 września 2014 r uprawnienia do bezpłatnych przejazdów obejmują dzieci i uczącą się młodzież z rodzin wielodzietnych 3+ tj. rodzin, w których rodzice/rodzic mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą) w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki lub bez ograniczenia wieku w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym.

Bilety wolnej jazdy w formie zapisu na Krakowskiej Karcie   Miejskiej otrzymują po udokumentowaniu uprawnienia:

 • dzieci z rodzin wielodzietnych po ukończeniu 4 lat do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego,
 • uczniowie lub studenci z rodzin wielodzietnych z terenu Miasta Krakowa oraz z terenu gmin objętych integracją międzygminną do ukończenia 24 roku życia,

Do obszaru aglomeracji należy 15 gmin, które zawarły z Gminą Miejską Kraków porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego – są to gminy: Czernichów, Iwanowice, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Słomniki, Skała, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

Bilety wolnej jazdy z ww. tytułu, po dokonaniu oceny spełnienia wymaganych warunków, wydaje MPK SA:

 • w siedzibie MPK przy ul. Brożka 3, pokój 25 w godz. 7:00 -    14:00 (tel. 12 254 10 52, 12 254 19 96),
 • w Punkcie Sprzedaży Biletów przy ul. Podwale 3/5 w godz. 7:00 - 19:00 (tel. 12 357 20 35 lub tel. kom. 608-921-035).

Zakresem obowiązywania Biletu socjalnego oraz Biletu aktywizującego objęto także strefę biletową II Aglomeracja. Bilety te na strefę biletową I Miasto Kraków lub dwie strefy I+II nabywać mogą także osoby zamieszkujące na terenie gmin objętych integracją międzygminną. Bilety uprawniają do wielokrotnych przejazdów wszystkimi liniami dziennymi w strefie biletowej I lub I i II.

Bilety Socjalne - do nabycia biletu uprawnione są osoby, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego obowiązującego przy udzielaniu świadczeń z pomocy społecznej. Podstawą wydania biletu Socjalnego jest pisemna informacja wydana przez właściwy dla miejsca zamieszkania Ośrodek Pomocy Społecznej z potwierdzeniem, że zainteresowana osoba osiąga dochód w wysokości równej lub niższej od kryterium dochodowego określonego w obowiązującym na dzień nabycia biletu Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

Bilety aktywizujące - do nabycia i korzystania z biletu uprawnione są osoby legitymujące się ważnym (wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem wykonywanej kontroli biletów) zaświadczeniem wydanym przez właściwy dla miejsca zamieszkania Urząd Pracy, potwierdzającym, że osoba aktualnie jest zarejestrowana jako bezrobotna.

Zmiana przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji Miejskiej w Krakowie

Szanowni Pasażerowie!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 23 maja 2014 roku wprowadza się zakaz używania tzw. e-papierosów oraz środków odurzających w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Prowadzący pojazd będzie miał odtąd prawo odmówić przejazdu osobom palącym tytoń, używającym tzw. e-papierosów oraz środków odurzających.

Powyższe zmiany wprowadzone zostały Uchwałą nr CIII/1585/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji miejskiej w Krakowie (z późn. zm.).

Bezpłatne przejazdy dla uczestników Nocy Muzeów i XIII Cracovia Maraton

Szanowni Pasażerowie!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa pasażerowie, którzy posiadają specjalnie wydany żeton lub bilet muzealny są uprawnieni do bezpłatnego korzystania z Komunikacji Miejskiej w Krakowie od godz. 18:00 w dniu 16.05.2014 r. do godz. 3:00 dnia 17.05.2014 r.

 Również zawodnicy startujący w XIII Cracovia Maraton oraz wolontariusze wspomagający organizację maratonu zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa, w dniach 15 - 18 maja 2014 r. mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów Komunikacją Miejską w Krakowie. Bezpłatny przejazd będzie się odbywał na podstawie numeru startowego lub specjalnego identyfikatora wydanego przez Zarząd Infrastruktury Sportowej.

Przebudowa ulicy Mogilskiej i Alei Jana Pawła II - aktualne informacje o funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie oraz zasadach zachowania biletów okresowych

Od dnia 14.02.2015 r. (sobota) wprowadzony został kolejny etap przebudowy ciągu ulicy Mogilskiej i Alei Jana Pawła II, w którym wyłączony został ruch tramwajowy na odcinku Rondo Kocmyrzowskie im. ks. Gorzelanego - Andersa - Plac Centralny im. R. Reagana - Al. Solidarności - Kombinat.

W związku z powyższym Komunikacja Miejska w Krakowie funkcjonuje wg następującego porządku:

 • linia 4 – kursuje na trasie zmienionej: Wzgórza Krzesławickie – Kombinat – Ujastek Mogilski – Al. Jana Pawła II – Plac Centralny im. R. Reagana – Al. Jana Pawła II – Mogilska – Lubicz – Basztowa – Dunajewskiego – Karmelicka – Królewska – Bronowicka – Bronowice Małe,
 • linia 10 – kursuje bez zmian na swojej stałej trasie,  
 • linia 16 – kursuje nadal na trasie zmienionej: Mistrzejowice – Srebrnych Orłów – Mikołajczyka – Broniewskiego – Andersa – Rondo Kocmyrzowskie – Bieńczycka – Al. Jana Pawła II – Ptaszyckiego – Kopiec Wandy,
 • linia 21 – kursuje na trasie zmienionej: Os. Piastów – Piasta Kołodzieja – Mikołajczyka – Broniewskiego – Andersa – Rondo Kocmyrzowskie – Kocmyrzowska – Łowińskiego – Ujastek – Kombinat – Ujastek Mogilski – Igołomska – Pleszów. Uwaga! Dla linii 21 nie funkcjonuje przystanek „Wiadukty”,
 • linia 22 – kursuje na trasie zmienionej: Walcownia – Kombinat – Ujastek Mogilski – Al. Jana Pawła II – Plac Centralny im. R. Reagana – Al. Jana Pawła II – Al. Pokoju – Grzegórzecka – Dietla – Monte Cassino – Kapelanka – Brożka – Zakopiańska – Borek Fałęcki,
 • linia 62 – kursuje na trasie zmienionej: Czerwone Maki – Kapelanka – Dietla – Starowiślna – Westerplatte – Lubicz – Powstania Warszawskiego – Al. Pokoju – Al. Jana Pawla II – Plac Centralny im. R. Reagana – Al. Jana Pawła II – Kopiec Wandy,
 • linia 163 – nadal kursuje z pominięciem Placu Centralnego,
 • linia 174 – kursuje na trasie zmienionej: Kombinat – Al. Solidarności – Al. Przyjaźni – Al. Andersa – Boruty-Spiechowicza – Al. Jana Pawła II – Al. Pokoju – Nowohucka – Powstańców Śląskich – Kamieńskiego – Sławka – Beskidzka – Stojałowskiego – Os. Kurdwanów,
 • linia 642 – kursuje na trasie zmienionej: Al. Przyjaźni – Rondo Kocmyrzowskie im. Ks. Gorzelanego – Kocmyrzowska – Makuszyńskiego – Jagiełły – Architektów – Łowińskiego – Ujastek – Al. Solidarności – Orkana – Bulwarowa – Al. Jana Pawła II – Os. Na Skarpie,
 • linia 662 – kursuje na trasie zmienionej: Czerwone Maki – Kapelanka – Dietla – Wielopole (powrót: Starowiślna) – Westerplatte – Lubicz – Powstania Warszawskiego – Al. Pokoju – Al. Jana Pawła II – Plac Centralny im. R. Reagana – Al. Jana Pawła II – Bulwarowa – Al. Solidarności – Kombinat.

Zasady zachowania biletów okresowych:

Bilety okresowe wykupione na linie, których trasa została zmieniona zachowują ważność na trasie stałej oraz objazdowej.

Ponadto, bilety okresowe wykupione na linie numer 4 i 22 zachowują ważność w:

 • we wszystkich autobusach na odcinku Klasztorna – Orkana/Bulwarowa - Struga – Aleja Róż,
 • w autobusach linii 174 na odcinku Struga – Os. Kolorowe,

Bilety okresowe wykupione na linię numer 21 zachowują ważność w:

 • tramwajach linii 4 i 22 na odcinku Plac Centralny – Kombinat;
 • tramwajach linii 16 na odcinku Rondo Kocmyrzowskie – Plac Centralny;
 • autobusach linii 123, 153, 193, 501 na odcinku Rondo Hipokratesa – Struga;
 • autobusach linii 132, 142, 572 na odcinku Rondo Kocmyrzowskie - Kombinat;
 • autobusach linii 139 na odcinku Rondo Hipokratesa – Kombinat;
 • autobusach linii 163 na odcinku Aleja Przyjaźni – Struga;
 • autobusach linii 174 na odcinku Kombinat – Os. Zgody.

Bilety okresowe wykupione na linię numer 174 zachowują ważność w:

 • tramwajach linii 4 i 22 na odcinku Kombinat – Klasztorna.

Zmiany w zakresie potrąceń przy zwrocie biletu

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie uprzejmie informuje, że w związku z wniesieniem przez Wojewodę Małopolskiego skargi na zapisy Uchwały Nr LX/848/12 z dnia 7 listopada 2012 r. oraz Nr LXI/877/12 z dnia 21 listopada 2012 r. dotyczące dokonywania potrąceń przy zwrocie należności za niewykorzystanie biletu - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po przeprowadzeniu postępowania w dniu 01.10.2013 r. wydał wyrok Sygn. Akt III SA/Kr 282/13 stwierdzający nieważność podjętej w dniu 6 lipca 2011 r. przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XXI/231/11 (z późniejszymi zmianami) w ww. zakresie.

W związku z powyższym w zał. Nr 1 Uchwały Nr XXI/231/11 (z póź. zm.) „określającym ceny biletów i innych opłat za korzystanie z usług przewozowych świadczonych liniami miejskimi i aglomeracyjnymi" w pkt. VI. pn. „Inne opłaty" - został wykreślony zapis Lp. 4 mówiący o potrącaniu 20% ceny biletu z tytułu odstąpienia dokonywanego przy zwrocie należności za niewykorzystanie biletu, według ustaleń w zał. Nr 3 ww. uchwały".

Równocześnie w zał. Nr 3 Uchwały Nr XXI/231/11 (z póź. zm.) zawierającym przepisy taryfowe w § 7 ust. 2 zostało wykreślone zdanie: „Od wyliczonej w ten sposób kwoty dokonuje się potrącenia z tytułu odstąpienia, ustalonego jako 20% ceny biletu, zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały, pkt . VI Lp. 4. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor jednostki, o której mowa w §1 ust. 2 uchwały, może podjąć decyzję o okresowym niedokonywaniu potrąceń z tytułu odstąpienia".